IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE SPHERE OF HOSPITALITY

Keywords: competitiveness, hotel company, hotel industry, competition, methods of evaluation

Abstract

With the development of the market mechanism, the problem of competitiveness of the hotel industry has sharpened. In the conditions of constantly growing competition, hotel enterprises need to increase their competitive advantages, actively seek the ways and methods of improving their competitiveness. In this work, the issue of developing measures to increase the competitiveness of an enterprise in the hotel services market is being investigated. It also highlights the role of competitiveness in the effective functioning of hotel enterprises, defines the essence of this scientific category, analyzes the methods for assessing competitiveness, suggests ways to improve the competitiveness of the hotel industry. The essence of competitiveness is investigated, the maintenance of competitive advantages of the hotel enterprise and factors of their formation are defined. The main strategic approaches to increase the competitiveness of the hotel business are presented.

References

Bahrova I.V. (2011) Skladovi ta faktory konkurentospromozhnosti [Components and factors of competitiveness]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no. 1(11), pp. 11–16.

Podlepina P.O. (2010) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv industrii hostynnosti [Increasing the competitiveness of enterprises in the hospitality industry]. Turystychnyi biznes: svitovi tendentsii ta natsionalni priorytety: materialy VI mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kharkiv: KhNU im. V.N. Karazina, pp. 387–388.

Bydyk A.H. (2002) Vyznachennia stratehichnoho potentsialu konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Determination of strategic potential of competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomika APK.

Kosvyntseva E.N. (2009) Obespechenye konkurentosposobnosty hostynychnykh predpryiatyi promyshlennoho tsentra [Ensuring the competitiveness of hotel enterprises in the industrial center].

Dakhno I.I. (2012) Zovnishnoekonomichnyi menedzhment [Foreign economic management]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Balabanova L.V. (2002) Marketynh [Marketing]. Donetsk: DonDUET.

Zaharova I.A. (2012) Issledovanie konkurentosposobnosti predprijatija sfery gostepriimstva [Research of competitiveness of the enterprise of the sphere of hospitality]. Molodyi vchenyi, no. 4, pp. 126–129.

Anisimova O.M. (2010) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v protsesi adaptatsii do svitovoho rynku [Increasing the competitiveness of the enterprise in the process of adaptation to the world market]. Naukovi zapysky. Seriia «Ekonomika». Ostroh: Ostrozka akademiia, vol. 15, pp. 332–338.

Article views: 455
PDF Downloads: 197
Published
2021-01-26
How to Cite
Dubytska, L., & Prymak, T. (2021). IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE SPHERE OF HOSPITALITY. Economy and Society, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-11
Section
ECONOMICS