СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Ключові слова: туризм, реалізація туристичного продукту, просування туристичного продукту, соціальна мережа Instagram

Анотація

В умовах жорсткої конкуренції як між туроператорськими компаніями, так і між їх збутовими мережами туристичних агентств, традиційні методи просування та реалізації туристичних послуг стають все менш ефек- тивними, що підштовхує підприємства до пошуку нових інструментів. У роботі представлений аналіз іннова- ційних методів просування і реалізації туристичного продукту за допомогою соціальних мереж. Розглянуто функціональні можливості Instagram як бізнес-площадки для туристичного підприємства, проаналізовано основні переваги використання сучасного інструментарію для реалізації маркетингової стратегії. Доведено безумовну першість Instagram для просування туристичного продукту, завдяки актуальній мультимедійній формі подачі інформації, можливості активної комунікації з клієнтами, швидкої реакції на їх вподобання, фор- мування позитивного іміджу компанії та лояльності клієнтів.

Посилання

Горіна Г.О. Розвиток ринку туристичних послуг в Україні в умовах просторової поляризації: дисертац. ... д-ра екон. наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Дніпро, 2017. 493 с.

Козубова Н.В. Туристичні послуги як об’єкт ринкових відносин в Україні. Інноваційна економіка. 2014. № 2. С. 137–143.

Коль О.Д. Маркетинг в туристской индустрии : учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва : Издательство Юрайт, 2018. 355 с.

Мальська М.П., Рутинський М.Й., Білоус С.В., Мандюк Н.Л. Економіка туризму: теорія та практика. Київ : Центр учб. л-ри, 544 с.

Музичка Є.О. Управління збутовою діяльністю туристичних підприємств: автореф. ... канд. екон. наук 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності). Київ, 2015. 25 с.

Gorina G.O. (2017) Rozvytok rynku turystychnykh posluh v Ukraini v umovakh prostorovoi poliaryzatsii [Development of the market of tourist services in Ukraine in the conditions of spatial polarization]. Dnipro, 493 p.

Kozubova N.V. (2014) Turystychni posluhy yak obiekt rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Tourist services as an object of market relations in Ukraine]. Innovatsiina ekonomika, no 2, pp. 137–143.

Kol' O.D. (2018) Marketing v turistskoy industrii [Tourism Industry Marketing]. St. Petersburg: Yurayt Publishing House, 355 p.

Malska M.P., Rutynskyi M.Y., Bilous S.V., Mandiuk N.L. (2014) Ekonomika turyzmu: teoriia ta praktyka [Ekonomika turyzmu: teoriia ta praktyka]. Kyiv: Tsentr uchb.(in Ukrainian), 544 p.

Muzychka E.A (2015) Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu turystychnykh pidpryiemstv [Management of sales dialnesty of tourist enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. Kyiv, 08.00.04, 25 p.

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 231
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Бабич, Ю., & Примак, Т. (2020). СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-80