ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Ключові слова: конкуренція, конкурентна перевага, стратегії, конкурентоспроможність, конкурентна боротьба, туризм, туристичне підприємство

Анотація

У нинішніх умовах нестабільної економіки, яка постраждала через пандемію COVID-19, конкурентні переваги і стратегії їх досягнення являють собою практичний інтерес для туристичних підприємств і виступають невід'ємним елементом формування загальної виробничої стратегії в цілому. У статті проаналізовано концепції як вітчизняних дослідників проблеми конкурентоспроможності підприємств, так і зарубіжних вчених. Перераховано фактори, які мають вплив на формування конкурентних переваг підприємства. Розглянуто зміни у конкурентній ситуації в туристичній галузі, викликані сучасним станом внаслідок пандемії COVID-19. Особливу увагу приділено напрямкам досягнення конкурентних переваг, або діловим стратегіям, які можуть застосовуватися туристичними підприємствами. За результатами дослідження, автори приходять до висновку, що чітке формулювання, визначення, реалізація конкурентних переваг і вибір конкурентної стратегії, а також всебічний аналіз факторів, що впливають на конкурентні переваги, забезпечить конкурентоспроможність підприємства на ринку туристичних послуг.

Посилання

Ваценко І.С. Формування конкурентних переваг сучасного підприємства. Молодий учений. 2015. №10. С. 553–556.

Веснін В.Р. Стратегічний менеджмент: підручник. Москва : Проспект, 2017. 328 с.

Жиронкін С.А., Кадникова О.В. Безперервне соціальне благополуччя в XXI ст. Теорія і практика суспільного розвитку. 2016. №3. С. 29–31.

Круглик В.М. Конкурентоспроможність підприємства (фірми): навчальний посібник. Мінськ : Нове знання, 2015. 284 с.

Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, орієнтований на ринок. Санкт-Петербург : Пітер, 2006. 866 с.

Плужникова Н.В. Напрями формування конкурентної переваги підприємства. Науково-методичний електронний журнал «Концепт». 2015. Т. 23. С. 71–75.

Портер М. Конкуренція: пер з англ. Москва : Видавничий дім «Вільямс», 2010. 206 с.

Стельмах Ю.В. Сучасний конкурентний аналіз і методи його проведення. Маркетингові комунікації. 2013. №2. С. 120–132.

Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2020.1758708 (дата звернення: 14.12.2020).

Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism. URL: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/SG-Policy-Brief-on-COVID-and-Tourism.pdf (дата звернення: 14.12.2020).

Vatsenko I.S. (2015), “Formation of competitive advantages of the modern enterprise”, Molodyj uchenyj, vol. 10, pp. 553–556.

Vesnin V.R. (2017), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], Prospekt, Moscow, Russia.

Zhyronkin S.A., Kadnykova O.V. (2016), “Continuous social well-being in the XXI century”, Тeorija i praktika obshhestvennogo razvitija, vol. 3, pp. 29–31.

Kruhlyk V.M. (2015), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva (firmy) [Competitiveness of the enterprise (firm)], Nove znannia , Minsk, Belarus.

Lamben Zh.Zh. (2006), Menedzhment, oriientovanyj na rynok [Market-oriented management], Piter, Saint-Petersburg, Russia.

Pluzhnykova N. V. (2015), “Directions of formation of competitive advantage of the enterprise”, Kontsept, [Online], available at: https://e-koncept.ru/2015/95259.htm (accessed 14.12.2020)

Porter M. (2010), Konkurentsiia [Competition], Vil'iams, Moscow, Russia.

Stel'makh Yu.V. (2013), “Modern competitive analysis and methods of its implementation”, Grebennikov, vol. 2, pp. 120–132.

Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. (2020), available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2020.1758708 (accessed 14.12.2020)

Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism (2020), available at: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/SG-Policy-Brief-on-COVID-and-Tourism.pdf (accessed 14.12.2020)

Переглядів статті: 377
Завантажень PDF: 753
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Чергінець, В., & Примак, Т. (2020). ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-15
Розділ
ЕКОНОМІКА