НЕОБХІДНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК АНТИКРИЗОВОГО ІНСТРУМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Ключові слова: регіон, безпека, антикризові заходи, публічне управління, прогнозування, соціально-економічний розвиток

Анотація

Стаття присвячена необхідності прогнозування рівня економічної безпеки як антикризового інструменту у публічному управлінні. Рівень економічної безпеки регіону, залежить від значного числа загроз і ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища, які представляють найбільшу небезпеку для стратегічного розвитку регіону в умовах мінливої кон’юктури ринку. Ефективна система економічної безпеки регіону є інтеграцію двох складових - забезпечення результативності комплексу заходів для її досягнення і здібності своєчасного реагування на виявлені загрози від зовнішнього і внутрішнього середовища. Тому найважливіша роль відведена прогнозуванню соціально-економічних показників, що виступають індикаторами економічної безпеки регіону, що дозволяє оперативно здійснювати кількісну і якісну оцінку ризиків, забезпечувати функціональну стійкість розвитку, а також реагувати на зміни. Питання забезпечення економічної безпеки регіону, в умовах хаотичного виникнення внутрішніх і зовнішніх загроз визначають можливість досягнення сталого розвитку.

Посилання

Білик P.P. Детермінанти регіонального розвитку у вимірі економічної безпеки України : монографія. Львів : НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2016. 352 с.

Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. Моделювання економічної безпеки : монографія Харків : ІНЖЕК, 2006. 240 с.

Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія. Київ : НІСД, 2014. 468 с.

Онищенко С.В. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія. Полтава : ПолтНТУ, 2019. 389 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Збірник «Україна у цифрах, 2020». URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb

Пушак Я.Я., Піцура Я.С. Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні : колективна монографія. Львів : Ліга-Прес, 2017. 368 с.

Солодовнік О.О. Основні підходи до оцінювання економічної та фінансової безпеки: сутність і напрями вдосконалення. Бізнес Інформ. 2021. №2. C. 6–12. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-6-12

Bilyk P.P. (2016) Determinanty rehionalnoho rozvytku u vymiri ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: monohrafiia. Lviv: NAN Ukrainy [Determinants of regional development in the economic dimension Security of Ukraine: monograph]. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy», 352 p. (in Ukrainian)

Heiets V.M., Kyzym M.O., Klebanova T.S., Cherniak O.I. (2006) Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: monohrafiia [Modeling of Economic Security: Monograph]. Kharkiv : INZhEK, 240 p. (in Ukrainian)

Humeniuk A.M. (2014) Bezpeka strukturno-instytutsionalnoi transformatsii ekonomiky rehionu: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty: monohrafiia [Security of structural and institutional transformation of the region's economy: Theoretical bases and applied aspects: Monograph]. Kyiv: NISD, 468 p. (in Ukrainian)

Onyshchenko S.V. (2019) Ekonomichna bezpeka: derzhava, rehion, pidpryiemstvo: monohrafiia [Economic Security: State, Region, Enterprise: Monograph]. Poltava: PoltNTU, 389 p. (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Zbirnyk «Ukraina u tsyfrakh, 2020». Available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb

Pushak Ya.Ia., Pitsura Ya.S. (2017) Aktualni problemy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky v Ukraini: kolektyvna monohrafiia. [Actual problems of economic security in Ukraine: Collective monograph]. Lviv: Liha-Pres, 368 p. (in Ukrainian)

Fedorenko V.H., Hryshchenko I.M. ta in. (2017) Ekonomichna bezpeka Ukrainy: monohrafiia [Economic Security of Ukraine: Monograph]. Kyiv: TOV «DKS tsentr», 462 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 126
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Максимова, М., & Сукрушева, Г. (2021). НЕОБХІДНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК АНТИКРИЗОВОГО ІНСТРУМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-70
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ