АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МОДЕЛЕЙ МОТИВАЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Ганна Сукрушева Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: персонал, мотивація, стимул, розвиток, зарубіжний досвід, індивідуальність

Анотація

В останні роки до управління людськими ресурсами пред'являються все більш високі вимоги. Світ праці стає все більш складним в технічному і соціальному плані і тому вимагає все більше спеціалізованих знань. Знання керівників, в галузі мотивації, як стратегічного фактору конкуренції, будуть відіграють важливу роль в процесі збільшення вартості компанії в майбутньому. Отже, успіх будь-якої компанії багато в чому залежить від її співробітників, їх кваліфікації та мотивації. У цьому контексті робоча сила являє собою форму людського капіталу. Тому головною характеристикою орієнтованого на успіх управління персоналом є прагнення до найбільш ефективного використання людей, що працюють в компанії. Цілеспрямоване кадрове управління потенціалом співробітників, підтримує безперервну передачу знань в довгостроковій перспективі, є важливим фактором успіху кожної компанії. Таким чином, ступінь, в якій компанія може підтримувати свою конкурентоспроможність, все більше залежить від того, наскільки добре компанії вдається оптимізувати підбір, розвиток і мотивацію своїх співробітників. Тому правильна оцінка, розвиток і просування співробітників стають все більш важливими.

Посилання

Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. Технології управління персоналом : монографія. Київ : НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 528 с.

Гольда А.В. Зарубіжний досвід мотивації праці трудового потенціалу в умовах ринкової економіки. Формування ринкових відносин в Україні : збірник наук. праць. 2008. Вип. 2 (33). С. 94–97.

Громко Л.С. Принципи управління персоналом в умовах антикризової діяльності підприємства: методологічний аспект. Економіка та управління підприємствами. 2018. Випуск 36. С. 109–113.

Денисенко М.П. Підвищення індексу людського капіталу – важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 11–17.

Зайцев В.С. Основні напрями удосконалення мотивації праці робітників промислових підприємств. Вісник економічної науки України. 2018. № 1 (34). С. 29–35.

Прудкий В.В., Манаєнко І.М. Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. праць молодих вчених фак-ту менеджменту та маркетингу КПІ ім. І. Сікорського. 2017. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102783/97866.

Havrysh O.A., Dovhan L.Ye., Kreidych I.M., Semenchenko N.V. (2017) Tekhnolohii upravlinnia personalom: monohrafiia [Technologies of personnel management: monograph]. Kyiv: NTUU KPI im. Ihoria Sikorskoho, 528 s. (in Ukrainian)

Holda A.V. (2008) Zarubizhnyi dosvid motyvatsii pratsi trudovoho potentsialu v umovakh rynkovoi ekonomiky [Foreign experience of motivating labor potential in Market Economics]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zbirnyk nauk. prats, vyp. 2 (33), pp. 94–97. (in Ukrainian)

Gromko, L.S. (2018) Pryntsypy upravlinnia personalom v umovakh antykryzovoi diialnosti pidpryiemstva: metodolohichnyi aspect [Principles of personnel management in the conditions of an enterprise anti-crisis activity: methodological aspect]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 36, pp. 109–113. (in Ukrainian)

Denysenko M.P., Budiakova O.Yu. (2019) Pidvyshchennia indeksu liudskoho kapitalu – vazhlyva skladova innovatsiinoi kadrovoi polityky pidpryiemstv [Enhancing human capital index – important complex of innovative personnel policy]. Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 11–17. (in Ukrainian)

Zaitsev V.S. (2018) Osnovni napriamy udoskonalennia motyvatsii pratsi robitnykiv promyslovykh pidpryiemstv [The main directions of improving the motivation of workers of industrial enterprises]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1 (34), pp. 29–35. (in Ukrainian)

Prudkyj V.V., Manaienko I.M. (2017) Innovatsiini pidkhody do upravlinnia personalom pidpryiemstva [Innovative approaches to human resource management of the enterprise]. Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zb. nauk. prats' molodykh vchenykh fak-tu menedzhmentu ta marketynhu KPI im. I. Sikors'koho. № 11. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102783/97866

Переглядів статті: 464
Завантажень PDF: 494
Опубліковано
2021-01-25
Як цитувати
Сукрушева, Г. (2021). АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МОДЕЛЕЙ МОТИВАЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-52
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ