СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМАНДОТВОРЕННЯ: ФОРМУВАННЯ «СУПЕРКОМАНД» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ПЕРІОД НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Ключові слова: команда, суперкоманда, сучасні HR-технології, сучасні технології командотворення, невизначеність

Анотація

Стаття присвячена проблемам командотворення як сучасній технології управління персоналом, виокремленню та обґрунтуванню поняття «суперкоманда», як технології, що підвищує ефективність персоналу в період невизначеності. Деструктивні наслідки невизначеності в умовах нової економіки пов’язані з непередбачуваними ситуаціями. Невизначеністю є низький рівень інформативності про майбутні події, які впливають на результати діяльності та ризиковість сучасної економіки. Враховуючи можливі негативні наслідки невизначеності у роботі з персоналом організації важливим питанням є впровадження сучасних технологій командотворення для вчасної ліквідації негативних наслідків хаотичної динаміки невизначеності. Розглянуто основні наукові підходи до командотворення, проаналізовано особливості категорії «суперкоманда» як сучасної HR-технології, що поєднує людські можливості з технічними можливостями та підвищує ефективність людської праці.

Посилання

Прищак М.Д., Лесько О.Й. Психологія управління в організації : навчальний посібник [2-ге вид., перероб. і доп.]. Вінниця, 2016. 150 с.

Горбунова В.В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 380 с.

Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. Технології управління персоналом : монографія. Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. 528 с.

Прохор І. Формування командного лідерства в університеті : навчальний посібник. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. 40 с.

Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. Москва : Прогресс, 1990; СПб. : Питер Ком, 1998. 384 с.

Голентовська О.С. Огляд зарубіжних та вітчизняних підходів до проблеми командотворення. «Наука і освіта». 2014. № 15. С. 24–30.

Делойт. Международное исследование тенденций в управлении персоналом – 2021. Социально ответственный бизнесс в новой реальности. 2021. 64 с. URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/human-capital/articles/human-capital-trends-2021.html. (дата звернення: 15.11.2021).

Горбачова І.В. HR-стратегії та технології управління компанією в умовах пандемії COVID-19. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Вип. 36. С. 65–69.

Pryshchak M.D., Lesko O.I. (2016) Psykholohiia upravlinnia v orhanizatsii: Tutorial [Psychology of management in the organization: a textbook]. Vinnytsia, 157 р. (in Ukrainian)

Horbunova V.V. (2014) Psykholohiia komandotvorennia: Tsinnisno-rolovyi pidkhid do formuvannia ta rozvytku komand: monohrafiia [Psychology of team building: Value-role approach to the formation and development of teams: a monograph]. Zhytomyr: ZhSU Publishing House. I. Franko, 380 p. (in Ukrainian)

Havrysh O.A., Dovgan L.E., Kreydych I.M., Semenchenko N.V. (2017) Technologies of personnel management: monograph. [Personnel management technologies: monograph]. Kyiv: NTUU «KPI imeni Ihoria Sikorskoho», 528 р. (in Ukrainian)

Prokhor I. (2016) Formuvannia komandnoho liderstva v universyteti : Tutorial. [Formation of team leadership at the university: a textbook]. Kyiv: DP «NVTs «Priorytety», 40 р. (in Ukrainian)

Rudestam K. (1990) Hruppovaia psykhoterapyia psykhokorrektsyonnыe hruppы: teoryia y praktyka. [Group psychotherapy. Psychocorrectional groups: theory and practice]. Calif.: Brooks/Cole (1982). Mooskva: Prohress. SPb. (in Russian)

Holentovska O.S. (2014) Ohliad zarubizhnykh ta vitchyznianykh pidkhodiv do problemy komandotvorennia [Review of foreign and domestic approaches to the problem of team building] «Nauka i osvita», no. 5, pp. 24–30.

Deloit. Mezhdunarodnoe yssledovanye tendentsyi v upravlenyy personalom – (2021). Sotsyalno otvetstvennыi byzness v novoi realnosty [International Study of Trends in Personnel Management (2021). Socially responsible business in the new reality]. URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/human-capital/articles/human-capital-trends-2021.html (available at: 15.11.2021).

Horbachova I.V. (2021) HR-stratehii ta tekhnolohii upravlinnia kompaniieiu v umovakh pandemii COVID-19 [HR-strategies and technologies of company management in the context of the COVID-19 pandemic]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Issue 36, pp. 65–69. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 649
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Гуцуляк, Н., & Синиченко, А. (2021). СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМАНДОТВОРЕННЯ: ФОРМУВАННЯ «СУПЕРКОМАНД» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ПЕРІОД НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-88
Розділ
ЕКОНОМІКА