СУЧАСНА ПАРАДИГМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕБУДОВ

Ключові слова: менеджмент, трансформаційні перебудови, соціально-економічні зміни, управління підприємством

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оптимізації управління розвитком підприємства в умовах соціально-економічних змін та трансформаційних перебудов через удосконалення менеджменту організацій. Виявлено дуалістичний характер перетворень суспільства країни, обумовлений як її еволюційним розвитком, так і сучасним економічним, соціальним, державно-політичним станом. Проведено порівняльний аналіз стратегічного та оперативного менеджменту, доведено доцільність їхнього об'єднання в реальному процесі управління підприємством. Досліджено провідні принципи менеджменту на рівні підприємства, які менеджери вважають найбільш ефективними для оптимізації управління підприємством. Окреслено критерії оцінювання ефективності впровадження менеджменту та його впливу на продуктивність організації управління підприємством.

Посилання

Гончар В.В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств: проблеми формування, розвитку та використання : монографія. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2014. 280 с.

Ігнатієва І.А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : Знання України, 2005. 250 с.

Ладико І.Ю. Концепція процесного управління: стан, розвиток і проблеми. Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. пр., вип. №21 (II). Луганськ : Видавництво СНУ ім. Даля, 2009. С. 126–130.

Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку : монографія / Київ. нац. екон. ун-т. Київ : КНЕУ, 2001. 227 с.

Палеха Ю.І. Школи та теорії менеджменту. Персональний сайт професора Палехи Ю.І., завідувача кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету. Управлінське, кадрове та загальне документознавство. Київ, 2014. URL: http://dilo.kiev.ua/publisher_statti_sttm.html (дата звернення: 14.12.2022)

Подрєза С.М., Кам'янецька О.В. Особливості та проблеми побудови інноваційної стратегії в системі стратегічного розвитку підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2006. № 7. С. 48–52.

Швиденко Г.О. Система управління інфраструктурою підприємства. Проблеми економіки. 2013. № 2. С. 153–159.

Gonchar V.V. (2014) Upravlinnia systemoyu strategichnyh zmin v diyalnosti pidpryemstv: problemy formuvannia, rozvytku ta vykorystannia: monografiia [Management of the system of strategic changes in the activities of enterprises: problems of formation, development and use] Mariupol: DVNZ “PDTU”, 280 p.

Ignatieva I.A. (2005) Strategichnyi menedzhment: teoriia, metodologiia, praktyka: monografiia [Strategic management: theory, methodology, practice]. Kyiv: Znannia Ukrainy, 250 p.

Ladyko I.Yu. (2009) Kontseptsia protsesnogo upravlinnia: stan, rozvytok i problemy [The concept of process management: status, development and problems]. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryemnytstvo: zb. nauk. pr., vyp. № 21 (II). Lugansk: Vydavnytstvo SNU im. Dalia. P. 126–130.

Nalyvaiko A.P. (2001) Teoriia strategii pidpryemstva. Suchasnyi stan ta napriamky rozvytku: monografia [The theory of enterprise strategy. Current state and directions of development]. Kyiv: KNEU, 227 p.

Paleha Yu. I. Shkoly ta teorii menedzhmentu [Schools and theories of management]. URL: http://dilo.kiev.ua/publisher_statti_sttm.html

Podrieza S.M., Kamianetska O.V. (2006) Osoblyvosti ta problem pobudovy innotsiinoi strategii v systemi strategichnogo rozvytku pidpryemstva [Features and Problems of Building an Innovation Strategy in the System of Enterprise Strategic Development]: Formuvanniarynkovyh vidnosyn v Ukraini. № 7. P. 48–52.

Shvydenko G.O. (2013) Systema upravlinnia infrastrukturoyu pidpryemstva [Enterprise infrastructure management system]. Problemy ekonomiky. № 2. P. 153–159.

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Синиченко, А. (2022). СУЧАСНА ПАРАДИГМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕБУДОВ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-65
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ