СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: стандартизація, національна стандартизація, міжнародна стандартизація, нормативний документ, стандарт, якість послуги, безпека

Анотація

В статті досліджено теоретичні та практичні питання стандартизації галузі туризму, як особливого способу об’єднання різних нормативних документів з метою задоволення потреб споживачів з урахуванням безпеки держави та інтересів підприємств туристичної індустрії, окреслені проблеми якості послуг у туристичній сфері в сучасних умовах, наведено фактори та досліджено їх вплив на створення якісного туристичного продукту; визначено умови, за яких можлива ефективна виробнича діяльність сучасних туристичних підприємств, наведено стандарти в галузі туризму, прийняті за останні роки, та міжнародний стандарт, який встановлює вимоги та рекомендації для туристичних організацій щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу SARS-CoV-2 з метою захисту здоров'я працівників туристичний підприємств від COVID-19 та забезпечення безпечніших туристичних послуг та продуктів для туристів та місцевих жителів. Наголошено на прийняті Європейського туристичного знаку COVID-19, який може вдосконалити процедури безпеки в туристичному бізнесі та підвищити довіру мандрівників і туристів, які обрали ЄС як пункт призначення.

Посилання

Конституція України : офіц. текст : Київ : КМ, 2015. 98 с.

Закон України «Про туризм» від 15.01.2015 № 124–VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 20.09.2021).

Закон України «Про стандартизацію» від 15.01.2015 № 124–VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення 12.10.2021).

Біркович В.І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України. Статистика України. 2016. № 3 (34). С. 83-86.

Донченко Л.М. Проблеми та перспективи державної підтримки розвитку туризму. Держава та регіони. 2015. № 1. С. 37-42.

Європейського комітету стандартизації (CEN) : офіційний сайт. URL: www.cen.eu (дата звернення 24.11.2021).

Захарова С.Г. Державне регулювання інфраструктури туризму в Україні. Держава та регіони. 2016. Вип. 1. С. 64-69.

Інформаційний дайджест новин міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації та суміжних галузей діяльності за червень 2021 року. URL: http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/Informatsiyniy-daydzhest-novin cherven 2021. pdf (дата звернення 16.11.2021).

Ковалевська І.М. Сертифікація систем управління якістю в Україні. Наука Молодь. Екологія-2016. Матеріали ХІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молод. вчених, м. Житомир, 27 трав.2016 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. С. 190-194.

Ковалевська І.М. Впровадження екологічної стандартизації на підприємствах України. Наукові читання–2018. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 18-22.

Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. Київ : “Центр учбової лiтератури”, 2015. 272 с.

Кравчук І. Державне регулювання розвитку туризму: зарубіжний досвід та перспективи впровадження. Вісник Львівського національного університету. Серія "Міжнародні відносини". 2012. Вип. 24. С. 134-141. URL: http://www.franko.lviv.ua/faculty (дата звернення 16.11.2021).

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) : офіційний сайт. URL: www.iso.org (дата звернення 24.11.2021).

Міністерство економіки України. Галузеві стандарти. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=ecfd6c5a-1760-4d8d-a931-3a63f64e2310&title=GaluzeviStandarti (дата звернення 14.11.2021).

Національна туристична організація України : офіційний сайт. URL: http://www.ntoukraine.org/index_ua.html (дата звернення 29.10.2021).

Тарасова В.В., Ковалевська І.М. та ін. Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності : підручник. Житомир : вид-во О. Євенок, 2018. 372 с.

Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Методи відображення туристичної інформації. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 82-89.

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: ofits. tekst : Kyiv: KM, 2015. 98s. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro turyzm» [Law of Ukraine "On Tourism"] vid 15.01.2015 № 124–VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 20 September 2021).

Zakon Ukrainy «Pro standartyzatsiiu» [Law of Ukraine "On Standardization"] vid 15.01.2015 № 124–VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (accessed 12 October 2021).

Birkovych, V.I. (2016) Modernizatsiia turystychnoho ta rekreatsiinoho potentsialu rehioniv Ukrainy [Modernization of tourist and recreational potential of the regions of Ukraine]. Statystyka Ukrainy, 3 (34), 83-86. (in Ukrainian)

Donchenko, L.M. (2015) Problemy ta perspektyvy derzhavnoi pidtrymky rozvytku turyzmu [Problems and prospects of state support for tourism development]. Derzhava ta rehiony, 1, 37-42. (in Ukrainian)

Ievropeiskoho komitetu standartyzatsii (CEN) [European Committee for Standardization]: ofitsiinyi sait. Available at: www.cen.eu (accessed 24 November 2021).

Zakharova, S.H. (2016) Derzhavne rehuliuvannia infrastruktury turyzmu v Ukraini. [State regulation of tourism infrastructure in Ukraine] Derzhava ta rehiony, 1, 64-69.

Informatsiinyi daidzhest novyn mizhnarodnykh i rehionalnykh orhanizatsii zi standartyzatsii ta sumizhnykh haluzei diialnosti za cherven 2021 roku [Information digest of news of international and regional organizations on standardization and related fields of activity for June 2021]. Available at: http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/Informatsiyniy-daydzhest-novin_cherven_2021.pdf (accessed 16 November 2021).

Kovalevska I.M. (2016). Sertyfikatsiia system upravlinnia yakistiu v Ukraini [Certification of quality management systems in Ukraine]. Nauka Molod. Ekolohiia-2016. Materialy ХІІ Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. studentiv, aspirantiv ta molod. vchenykh, m. Zhytomyr, 27 trav.2016 r. Zhytomyr: ZhNAEU.

Kovalevska I.M. (2018). Vprovadzhennia ekolohichnoi standartyzatsii na pidpryiemstvakh Ukrainy [Introduction of ecological standardization at the enterprises of Ukraine]. Naukovi chytannia–2018. Zhytomyr: ZhNAEU.

Kozlovskyi Ye.V. (2015). Pravove rehuliuvannia turystychnoi diialnosti : navch. posib. [Legal regulation of tourist activity]. Kyiv : “Tsentr uchbovoi literatury”.

Kravchuk I. (2012). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku turyzmu: zarubizhnyi dosvid ta perspektyvy vprovadzhennia. [State regulation of tourism development: foreign experience and prospects for implementation]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia "Mizhnarodni vidnosyny", 24, 134-141. Available at: http://www.franko.lviv.ua/faculty (accessed 16 November 2021).

Mizhnarodnoi orhanizatsii zi standartyzatsii (ISO) [International Organization for Standardization] : ofitsiinyi sait. Available at: www.iso.org (accessed 24 November 2021).

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Haluzevi standarty [Ministry of Economy of Ukraine. Industry standards]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=ecfd6c5a-1760-4d8d-a931-3a63f64e2310&title=GaluzeviStandarti (accessed 14 November 2021).

Natsionalna turystychna orhanizatsiia Ukrainy [National Tourist Organization of Ukraine] : ofitsiinyi sait. Available at: http://www.ntoukraine.org/index_ua.html (accessed 29 October 2021).

Tarasova V.V., Kovalevska I.M. ta in. (2018). Standartyzatsiia, sertyfikatsiia ta litsenzuvannia v turystychnii diialnosti [Standardization, certification and litsensuvannya in tourism activities] : pidruchnyk / Zhytomyr: vyd-vo O. Yevenok.

Tarasova V.V., Kovalevska I.M. (2018). Metody vidobrazhennia turystychnoi informatsii [Methods of displaying tourist information]. Materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Turyzm: mizhnarodnyi dosvid ta natsionalni priorytety». Zhytomyr: ZhNAEU.

Переглядів статті: 193
Завантажень PDF: 518
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Ковалевська, І. (2021). СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-41