РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: туристичні потоки, в’їзні потоки, виїзні потоки, внутрішні потоки, пострадянські країни, країни ближнього зарубіжжя, країни дальнього зарубіжжя

Анотація

У статті розкрито стан і тенденції розвитку туристичної галузі в Україні та динамічного розвитку її специфічного виду – виїзного туризму. Охарактеризовано динаміку туристичних потоків громадян України, що виїжджали за кордон. Досліджено склад зарубіжних країн, до яких виїжджали з різною метою громадяни України. Розглянуто зональні особливості формування туристичних потоків, а також Європейські й Азійські головні світові регіони паломництва. Туризм, у сучасних умовах, є вкрай динамічним як на вітчизняному, так і на міжнародному туристичних ринках. В Україні тільки за останні декілька років значно збільшилася кількість туристів, що здійснюють закордонні поїздки, а також прямують за кордон з релігійно-пізнавальними цілями. Завданням статті було дослідження сучасного стану і тенденцій розвитку туристичних потоків і окремих видів туризму в Україні: виявлення мети виїзду громадян України за кордон та географії їх поїздок.

Посилання

Івченко А. Україна. Путівник. Київ : Картографія, 2007. 640 с.

Економічний аналіз туристичних підприємств: підручник / В. В. Тарасова та ін. Житомир : вид-во ЖНАЕУ, 2019. 371 с.

Любіцева О.О., Романчук С.П. Паломництво та релігійний туризм : навч. посібник. Київ : Альтерпрес, 2011. 416 с.

Мальська М.П. Антонюк Н.В. Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг. Київ : Знання, 2008. 661 с.

Міністерство культури та інформаційної політики України : веб-сайт. URL: http://www.irs.in.ua (дата звернення: 14.12.2020).

Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві : підручник / В. В. Тарасова та ін. Житомир : вид-ць О.О. Євенок, 2018. 454 с.

Інформаційний звіт Мінкультури "Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2012 рік" : ІРС : веб-сайт. URL: https://irs.in.ua/ua/informaciinii-zvit-minkulturi-pro-stan-i-tendenciji-rozvitku-religiinoji-situaciji-ta-derzhavno-konfesiinih-vidnosin-v-ukrajini-za-2012-rik (дата звернення: 22.12.2020).

Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин: інформаційно-аналітичні матеріали. Київ : Центр Разумкова, 2013. 76 с.

Туристична діяльність в Україні у 2020 році. Статистичний бюлетень. Київ: Державна служба статистики України, 2020. 76 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 22.12.2020).

Силантьева М. В. Духовный смысл православного паломничества в эпоху глобализации / Сб. науч. Статей: Паломничество и религиозный туризм: разнообразие интерпретаций. Владимир, 2012. С. 150–173.

Ivchenko A. Ukraina. Putivnyk. [Ukraine. Guidebook]. Kyiv : Kartohrafiia, 2007. 640 p. (in Ukrainian)

Ekonomichnyi analiz turystychnykh pidpryiemstv: pidruchnyk [Economic analysis of tourism enterprises] / V.V. Tarasova ta in. Zhytomyr : vyd-vo ZhNAEU, 2019. 371 p. (in Ukrainian)

Liubitseva O.O., Romanchuk S.P. Palomnytstvo ta relihiinyi turyzm [Pilgrimage and religious tourism]: navch. posibnyk. Kyiv: Alterpres, 2011. 416 p. (in Ukrainian)

Malska M.P. Antoniuk N.V. Hanych N.M. Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh [International tourism and services]. Kyiv: Znannia, 2008. 661 p. (in Ukrainian)

Ministerstvo kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy [Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine] : veb-sait. UR.: http://www.irs.in.ua (accessed 14 December 2020).

Osnovy orhanizatsii naukovykh doslidzhen v turyzmoznavstvi [Fundamentals of the organization of scientific research in tourism]: pidruchnyk / V.V. Tarasova ta in. Zhytomyr : vyd-ts O.O. Yevenok, 2018. 454 p. (in Ukrainian)

Informatsiinyi zvit Minkultury "Pro stan i tendentsii rozvytku relihiinoi sytuatsii ta derzhavno-konfesiinykh vidnosyn v Ukraini za 2012 rik" ["On the state and trends of the religious situation and state-confessional relations in Ukraine in 2012"] : IRS : veb-sait. URL: https://irs.in.ua/ua/informaciinii-zvit-minkulturi-pro-stan-i-tendenciji-rozvitku-religiinoji-situaciji-ta-derzhavno-konfesiinih-vidnosin-v-ukrajini-za-2012-rik (accessed 22 December 2020).

Relihiia i vlada v Ukraini: problemy vzaiemovidnosyn [Religion and power in Ukraine: problems of relations]: informatsiino-analitychni materialy. Kyiv: Tsentr Razumkova, 2013. 76 p.

Turystychna diialnist v Ukraini u 2020 rotsi [Tourist activity in Ukraine in 2020]. Statystychnyi biuleten. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2020. 76 p. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed 22 December 2020).

Sylanteva M.V. Dukhovnыi smыsl pravoslavnoho palomnychestva v эpokhu hlobalyzatsyy [The spiritual meaning of Orthodox pilgrimage in the era of globalization] / Sb. nauch. Statei: Palomnychestvo y relyhyoznыi turyzm: raznoobrazye ynterpretatsyi. Vladymyr, 2012. P. 150–173. (in Russian)

Переглядів статті: 513
Завантажень PDF: 381
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Тарасова, В., & Ковалевська, І. (2020). РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-56