ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Алла Гуменюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • Олена Гарматюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-2589-3269
Ключові слова: територіально-галузевий маркетинг, конкурентоспроможність товару, стратегії маркетингу, маркетингова діяльність

Анотація

Стаття присвячена теоретичним дослідженням розуміння територіального маркетингу, як цілеспрямованої діяльності по розробці та впровадженню комплексу заходів, що сприяють максимальному задоволенню соціально-економічних інтересів території та її споживачів. Проаналізовано сутність територіального маркетингу у процесі розвитку під впливом економічних, політичних, науково-технічних та соціальних процесів. Розглянуто два основних методологічних підходи до розуміння територіального маркетингу. Запропоновано складові конкурентоспроможності регіону за територіально-галузевою концепцією. Узагальнено, що результат поставленої мети маркетингу території сприяє вирішенню завдань для забезпечення потреб населення цієї території. Доведено, якщо маркетингові стратегії спрямовані на підвищення конкурентоспроможності регіону та його інвестиційної привабливості, то це сприятиме позитивному іміджу країни на міжнародному рівні.

Посилання

Андрюшко А. Світові тенденції виробництва та споживання овочів. Агроаспект. 2011. № 2. С. 13–17.

Князева И.В., Шевцова Е.В. Маркетинг территорий. Новосибирск : СибАГС, 2007. 200 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга ; пер. с англ. Санкт-Петербург : АО «Коруна» ; АОЗТ «Литература плюс», 1994. 697 с.

Портер М. Конкуренция Москва : Вильямс, 2006. 720 с.

Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 416 с.

Сачук Т.В. К вопросу сущности территориального маркетинга. Проблемы современной экономики. 2005. № 1. С. 25–31.

Andryushku A. (2003) Mirovyye tendentsii proizvodstva i potrebleniya ovoshchey [World trends in vegetable production and consumption]. Agroaspekt, no 2, pp. 13–17.

Knyazeva I.V., Shevtsova Ye.V. (2007) Marketing territoriy [Territory marketing]. Novosibirsk: SibAGS. (in Russian)

Kotler F. (1994) Osnovy marketinga [Marketing Basics]. per. s angl. Sankt Peterburg: AO «Koruna»; AOZT «Literatura plyus», 697 р. (in Russian)

Porter M. (2006) Konkurentsiya [Competition]. Moskva: Vil'yams, 720 р. (in Russian)

Pankrukhin A.P. (2006) Marketing territoriy, 416 р. (in Russian)

Sachuk T.V. (2005) K voprosu sushchnosti territorial'nogo marketinga [To the question of the essence of territorial marketing]. Problemy sovremennoy ekonomiki, no 1, pp. 25–31.

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Гуменюк, А., & Гарматюк, О. (2021). ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-49
Розділ
МАРКЕТИНГ