ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

  • Олександр Череп Запорізький національний університет https://orcid.org/0000-0002-3098-0105
  • Аліна Осаул Запорізький національний університет
Ключові слова: сільський туризм, диверсифікація, цінності, ресурси, зайнятість, доходи, туристичні потоки

Анотація

Стаття присвячена нагальним питанням подальшого розвитку сільського туризму в Україні шляхом імплементування успішних європейських практик диверсифікації бізнесу. Наведено оцінку потенціалу сільського туризму. Проаналізовано наявні в природні рекреаційні ресурси, динаміку та структуру туристичних потоків, ступінь розвитку і готовності туристичної інфраструктури. Доведено, що ефективне використання туристичного потенціалу та визначення народногосподарської цінності туристичних ресурсів сприяє всебічному розвитку сільських територій. Зазначено, що диверсифікація діяльності є дієвим механізмом, який сприяє підвищенню зайнятості, зростанню доходів, роз`язанню проблем концентрації робочої сили в містах та її браку в сільській місцевості. Продемонстровано доцільність використання європейського досвіду в процесі модернізації сільського туризму в Україні. За допомогою SWOT аналізу представлено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози розвитку галузі сільського туризму в Україні.

Посилання

OECD: Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID-19). June 2020. URL: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-covid-19-6466aa20/ (дата звернення: 15.06.2021).

Department of Rural and Community Development: Our Rural Future. Rural Development Policy 2021-2025. March 2021. URL: https://www.gov.ie/en/publication/4c236-our-rural-future-vision-and-policy-context/ (дата звернення: 10.06.2021).

UNWTO: COVID-19 and tourism. 2020: A year in review. January 2021. URL: https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020 (дата звернення: 20.06.2021).

Marques Santos A., Madrid González C., Haegeman K., Rainoldi A. Behavioural changes in tourism in times of COVID-19. Employment scenarios and policy options. 2020. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/392265/Behavioural+changes+in+tourism+in+times+of+COVID-19/059ea958-6696-467a-8507-2e8617a4b86a (дата звернення: 01.07.2021).

Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. К.: Центр навчальної літератури, 2007. 312 с.

Ярьоменко С.Г. Туристичні ресурси України: навч. посіб. ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 472 с.

Лієв О. Колоритне Приазов’я: дорожня карта розвитку туризму. 2021 – 2030 роки. 2021. 196 с.

Living lab research concept in rural areas. URL: https://cordis.europa.eu/project/id/773757 (дата звернення: 02.07.2021).

НТОУ Про сільський туризм. URL: http://www.ntoukraine.org/year2020_ua.html (дата звернення: 01.07.2021).

Дослідження ринку туристичної галузі: «Електоральні настрої. Щотижневий звіт». Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3253767-doslidzenna-rinku-turisticnoi-galuzi-elektoralni-nastroi-sotiznevij-zvit.html (дата звернення: 10.07.2021).

Кабмин разработал законопроект о развитии сельского туризма. Бизнес Цензор. 2021. 16 червн. URL: https://biz.censor.net/news/3271650/kabmin_razrabotal_zakonoproekt_o_razvitii_selskogo_turizma (дата звернення: 28.06.2021).

Мінрегіон: програма “Нове село” передбачає будівництво у сільській місцевості сучасних просторів. Міністерство розвитку громад та територій України. Офіційний веб-сайт Міністерства. URL https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-programa-nove-selo-peredbachaye-budivnycztvo-u-silskij-misczevosti-suchasnyh-prostoriv/ (дата звернення: 28.06.2021).

OECD: Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID-19). June 2020. Available at: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-covid-19-6466aa20/ (accessed 15 June 2021).

Department of Rural and Community Development: Our Rural Future. Rural Development Policy 2021-2025. March 2021. Available at: https://www.gov.ie/en/publication/4c236-our-rural-future-vision-and-policy-context/ (accessed 10 June 2021).

UNWTO: COVID-19 and tourism. 2020: A year in review. January 2021. Available at: https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020 (accessed 20 June 2021).

Marques Santos, A., Madrid González, C., Haegeman, K. and Rainoldi, A. (2020) Behavioural changes in tourism in times of COVID-19. Employment scenarios and policy options. Available at: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/392265/Behavioural+changes+in+tourism+in+times+of+COVID-19/059ea958-6696-467a-8507-2e8617a4b86a (accessed 01 July 2021).

Fomenko N.V. (2007) Rekreatsiini resursy ta kurortolohiia [Recreational resources and resortology]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. 312 p. (in Ukrainian)

Yaromenko S.H. (2021) Turystychni resursy Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Tourist resources of Ukrain: textbook]. ОLDІ-PLIUS. 472 p. (in Ukrainian)

Liiev O. (2021) Kolorytne Pryazovia: dorozhnia karta rozvytku turyzmu. 2021 – 2030 roky [Colorful Azov: Road Map of Tourism Development. 2021 – 2030s.]. 196 p. (in Ukrainian)

Living lab research concept in rural areas. Available at: https://cordis.europa.eu/project/id/773757 (accessed 02 July 2021).

NTOU Pro silskyi turyzm [NTOU About rural tourism]. Available at: http://www.ntoukraine.org/year2020_ua.html (accessed 10 July 2021).

Doslidzhennia rynku turystychnoi haluzi: “Elektoralni nastroi. Shchotyzhnevyi zvit” [Tourism market research: “Electoral sentiment. Weekly report”]. Ukrinform. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3253767-doslidzenna-rinku-turisticnoi-galuzi-elektoralni-nastroi-sotiznevij-zvit.html (accessed 28 June 2021).

Kabmyn razrabotal zakonoproekt o razvytyy selskoho turyzma (2021) [The Cabinet of Ministers has developed a bill on the development of rural tourism]. Byznes Tsenzor. Available at: https://biz.censor.net/news/3271650/kabmin_razrabotal_zakonoproekt_o_razvitii_selskogo_turizma (accessed 28 June 2021).

Minrehion: prohrama “Nove selo” peredbachaie budivnytstvo u silskii mistsevosti suchasnykh prostoriv. Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy. Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva [Ministry of the Regional Development: the New Village program envisages the construction of modern spaces in rural areas. Ministry of the Development of Communities and Territories of Ukraine. Official website of the Ministry]. Available at: https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-programa-nove-selo-peredbachaye-budivnycztvo-u-silskij-misczevosti-suchasnyh-prostoriv/ (accessed 28 June 2021).

Переглядів статті: 191
Завантажень PDF: 317
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Череп, О., & Осаул, А. (2021). ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-44
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають