ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

  • Анастасія Кириченко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-5647-7698
  • Людмила Березовська Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-2782-032X
Ключові слова: логістична діяльність, міжнародна електронна комерція, інтернет, COVID-19, електронні роздрібні продажі

Анотація

Стаття присвячена дослідженню логістичної діяльності у сфері міжнародної електронної комерції. Суттєво вплинула на розвиток міжнародної електронної комерції світова пандемія COVID-19, яка підштовхнула бурхливий розвиток світової роздрібної торгівлі. У 2020 р. обсяг електронного роздрібного продажу перевищив 4,28 трлн доларів США у всьому світі, а вже в 2021 р., згідно прогнозів, він сягне 4,89 трлн доларів США, а в 2024 р. – 6,39 трлн доларів США. Серед видів логістичної діяльності підприємств електронної комерції варто виділити інсорсинг логістичної діяльність (виконання логістичних операцій власним підрозділом компанії; фулфілмент), логістичний аутсорсинг (фулфілмент; поштово-логістичний оператор; логістичний провайдер; дропшипінг) та комбінування інсорсингу та аутсорсингу (поєднання логістичних операцій, що виконує власним підрозділом підприємства та перенесення певний відсоток операцій іншому підприємству).

Посилання

Батрименко В.В. Запровадження сучасних форм електронної комерції в умовах діджиталізації світової економіки. Стратегія розвитку України. 2019. №2. С. 58–65.

Бергер А.Д., Галета А.С. Світові тенденції розвитку електронної комерції з урахуванням кризових умов пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. № 26. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/348

Ільченко Н.Б., Фреюк О.В. Логістика електронної комерції моделі B2C. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 2nd ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. 2020. P. 86–107.

Омельченко О.В. Розвиток міжнародної логістики в умовах електронізації світової економіки : дис. … канд. ек. наук : 08.00.02. Вінниця, 2015. 232 с.

Тертичний Я.С. Детермінанти розвитку електронної комерції в умовах глобальної дигіталізації : дис. … канд. ек. наук : 08.00.02. Вінниця, 2021. 241 с.

Яценко О.М., Грязіна А.С., Шевчик О.О. Електронна комерція як елемент глобальної торговельної системи. Актуальні проблеми економіки. 2019. №8. С. 4–15.

Keenan M. Global Ecommerce Explained: Stats and Trends to Watch in 2021. URL: https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics

Batrymenko V.V. (2019) Zaprovadzhennja suchasnykh form elektronnoji komerciji v umovakh didzhytalizaciji svitovoji ekonomiky [Introduction of modern forms of e-commerce in the conditions of digitalization of the world economy]. Strateghija rozvytku Ukrajiny. № 2. S. 58–65.

Bergher A.D., Ghaleta A.S. (2021) Svitovi tendenciji rozvytku elektronnoji komerciji z urakhuvannjam kryzovykh umov pandemiji COVID-19 [Global trends in the development of e-commerce, taking into account the crisis of the COVID-19 pandemic]. Ekonomika ta suspiljstvo. №26. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/348

Iljchenko N.B., Frejuk O.V. (2020) Loghistyka elektronnoji komerciji modeli B2C [B2C model e-commerce logistics]. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 2nd ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. P. 86–107.

Omeljchenko O.V. (2015) Rozvytok mizhnarodnoji loghistyky v umovakh elektronizaciji svitovoji ekonomiky : dys. … kand. ek. nauk : 08.00.02 [Development of international logistics in the electronic economy of the world economy]. Vinnycja, 232 s.

Tertychnyj Ja.S. (2021) Determinanty rozvytku elektronnoji komerciji v umovakh ghlobaljnoji dyghitalizaciji : dys. … kand. ek. nauk : 08.00.02 [Determinants of e-commerce development in the context of global digitalization]. Vinnycja, 241 s.

Jacenko O.M., Ghrjazina A.S., Shevchyk O.O. (2019) Elektronna komercija jak element ghlobaljnoji torghoveljnoji systemy [E-commerce as an element of the global trading system]. Aktualjni problemy ekonomiky. №8. S. 4–15.

Keenan M. Global Ecommerce Explained: Stats and Trends to Watch in 2021. URL: https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics

Переглядів статті: 462
Завантажень PDF: 405
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Кириченко, А., & Березовська, Л. (2021). ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-16
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ