ІННОВАЦІЙНІ ТОВАРИ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Анастасія Кириченко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-5647-7698
  • Людмила Березовська Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-2782-032X
Ключові слова: інноваційні товари, інноваційне підприємництво, інноваційний розвиток, класифікація товарних інновацій, управління впровадженням товарних інновацій

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інноваційних товарів як основи інноваційного підприємництва. Досліджено підходи до сутності поняття “інноваційний товар” та класифікацію таких товарів. Виділено основні методи розробки інноваційних товарів. Підкреслено необхідність формування стратегії управління впровадженням товарних інновацій. Проаналізовано українську практику розробки та впровадження інноваційних товарів та зроблено висновок, що кількість впроваджених в виробництво інноваційних видів продукції зменшилась майже в 4 рази протягом 2000-2020 рр., хоча витрати на інновації зросли 12,6 млрд грн. Здійснено оцінку рейтингу України в глобальному індексу інновацій, яка показала, що наявних ресурсів і умов для виробництва та просування інноваційних товарів в Україні стало більше протягом 2018-2020 рр., проте, не зважаючи на це інноваційні результати погіршились.

Посилання

Бреус С. В., Байрамов М. Управління продуктовими інноваціями у контексті їх впровадження суб’єктом господарювання. Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. №3(26). С.55-61.

Васютинська Ю. О. Новий товар та новизна товару. Наукові праці НУХТ. 2011. № 37, 38. С. 253-257.

Данько Т. В., Сметана Ю. О. Підприємницький підхід до розробки інноваційного товару. Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. 2012. № 11. С. 40-47.

Кашубська В. В. Особливості застосування стратегій просування інноваційної продукції в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №10. С. 369-373.

Мартиненко А. В., Перерва П. Г. Формування маркетингових стратегій для інноваційних товарів на окремих стадіях їх життєвого циклу. Маркетинг і цифрові технології. 2021. Том 5, № 1. С. 6-16.

Чучмарьова С. Ю. Підходи до класифікації товарних інновацій. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2012. № 739. С. 183-188.

Breus S. V., Bayramov M. (2020) Upravlinnya produktovymy innovatsiyamy u konteksti yikh vprovadzhennya sub”yektom hospodaryuvannya [Management of product innovations in the context of their implementation by the business entity]. Ckhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, no. 3(26), pp. 55-61.

Vasyutyns’ka Yu. O. (2011) Novyy tovar ta novyzna tovaru [New product and novelty of the product]. Naukovi pratsi NUKhT, no 37, 38, pp. 253-257.

Danko T. V., Smetana Yu. O. (2012) Pidpryyemnytskyy pidkhid do rozrobky innovatsiynoho tovaru [Entrepreneurial approach to the development of innovative products]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu „Kharkivskyi politekhnichnyi instytut”, no. 11, pp. 40-47.

Kashubska V. V. (2016) Osoblyvosti zastosuvannya stratehiy prosuvannya innovatsiynoyi produktsiyi v Ukrayini [Features of application of strategies of promotion of innovative production in Ukraine]. Hlobalni ta natsional’ni problemy ekonomiky, no. 10, pp. 369-373.

Martynenko A. V., Pererva P. H. (2021) Formuvannya marketynhovykh stratehiy dlya innovatsiynykh tovariv na okremykh stadiyakh yikh zhyttyevoho tsyklu [Formation of marketing strategies for innovative products at certain stages of their life cycle]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohiyi, vol. 5, no. 1, pp. 6-16.

Chuchmarova S. Yu. (2012) Pidkhody do klasyfikatsiyi tovarnykh innovatsiy [Approaches to the classification of product innovations]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, no. 739, pp. 183 188.

Переглядів статті: 371
Завантажень PDF: 232
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Кириченко, А., & Березовська, Л. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ТОВАРИ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-10
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ