РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, ліквідність, платоспроможність, управління ліквідністю та платоспроможністю, цифрова економіка, цифровізація

Анотація

У статті проаналізовано складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління ліквідністю та платоспроможністю, що включають в себе сукупність методів, прийомів та інструментів, спрямованих на: збір та реєстрацію інформації про активи, зобов'язання та капітал підприємства, аналіз зібраної інформації, прогнозування майбутніх потоків коштів, розробку управлінських рішень щодо покращення ліквідності та платоспроможності. Представлено схему функціонування обліково-аналітичного забезпечення управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства. Охарактеризовано вимоги до обліково-аналітичної інформації в системі управління ліквідністю та платоспроможністю. Зазначено, що цифрова економіка чинить суттєвий вплив на розвиток обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання. Вона відкриває як нові можливості, так і ставить перед нею нові виклики. Охарактеризовані найпоширеніші цифрові технології у використанні обліку та аналізу, і зокрема ті, що можна використовувати для оцінки ліквідності та платоспроможності та управління ними. Для покращення обліково-аналітичного забезпечення управління ліквідністю та платоспроможністю в умовах цифровізації, рекомендовано наступне: хмарні технології, що дозволить отримувати доступ до системи управління ліквідністю та платоспроможністю з будь-якого місця та з будь-якого пристрою; штучний інтелект, який можна використовувати для автоматизації завдань, таких як аналіз даних, прогнозування та прийняття рішень; інтернет речей, що можна використовувати для збору даних в режимі реального часу про рух готівки, запаси та інші фактори, що впливають на ліквідність та платоспроможність; аналітику великих даних (Big Data), що забезпечуватиме аналіз великих обсягів даних про фінансовий стан підприємства; блокчейн, що можна використовувати для створення безпечної та прозорої системи управління ліквідністю та платоспроможністю. Розвиток системи обліково-аналітичного забезпечення управління ліквідністю та платоспроможністю в умовах цифровізації дозволяє: підвищити ефективність управління ліквідністю та платоспроможністю; знизити ризики фінансових труднощів; підвищити рівень фінансової стійкості та інвестиційної привабливості; забезпечити сталий та стійкий розвиток господарюючого суб’єкту, покращити обґрунтованість управлінських рішень.

Посилання

Гуцаленко Л. В., Довгаль Е. О. Обліково-інформаційна система забезпечення управління сільськогосподарським підприємством. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 8. С. 82–92.

Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: колективна монографія / за заг. ред. І.П. Приходька, О.М. Губарик. Дніпро: Пороги, 2022. 228 с.

Мельник Т.Ю. Ознаки корисності обліково–аналітичної інформації в системі контролювання фінансових результатів підприємства. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/214877126.pdf

Подолянчук О.А. Облік доходів сільськогосподарських підприємств: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. К., 2009. 286 с.

Осадча О.О., Павелко О.В. Розвиток обліково-аналітичної системи в умовах цифровізації економіки України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2021. Вип. 2. С. 162–174.

Довбуш А.В., Белова І.М. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки. Інноваційна економіка. 2023. № 2. С. 176–181.

Пуцентейло П.Р., Довбуш А.В. Основні вектори розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки. Інноваційна економіка. 2021. № 3-4 (87). С.140–151.

Кундеус О., Зарудна Н., Перспективи використання діджитал-технологій в обліку та звітності. Облік діяльності бізнесу в умовах воєнного стану: новації – 2023: збірник матеріалів Першого бухгалтерського воркшопу-стажування (26 жовтня-03 листопада 2023 р., м. Київ, ТДВ «Інститут обліку і фінансів», ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України»). Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. С. 50–52.

Мулик Т. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/ index.php/journal/article/view/1379/1330 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-47

Мулик Т. Організація аналізу грошових потоків на підприємстві. Економіка та суспільство. 2022. №. 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ view/1442/1387 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-3

Мулик Т.О. Антикризова діагностика в контексті управління підприємств. Economic Synergy. 2023. Вип. 1(7). С. 220–245. DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2023-1-17

Мулик Я.І. Ліквідність підприємств як елемент управління фінансовою безпекою: методичне та інформаційне забезпечення. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4 (20). С. 42-52.

Мулик Я. Розвиток організаційно-методичних аспектів аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-26

Zdyrko N.G., Polova O.L., Mulyk T.O., Tomchuk O.F., Mulyk Ya.I., Kozachenko A.Y., Fedoryshyna L.I., Mashevska A.A. Financial control, analysis and audit as tools of an effective management system: state, problems, prospects: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. 291 p.

Mulyk T. Developing and improving accounting and analytical securement for anti-crisis management of enterprises. In: The scientific paradigm in the context of technological development and social change: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. P. 198-224. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-297-5-8

Hutsalenko, L. V. & Dovhal, E. O. (2016). Oblikovo-informatsiina systema zabezpechennia upravlinnia silskohospodarskym pidpryiemstvom [Accounting and information system for ensuring the management of an agricultural enterprise]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky - Economics, finance, management: topical issues of science and practice, vol.8, pp.82–92. [in Ukrainian].

Aktualni problemy suchasnoho biznesu: oblikovo-finansovyi ta upravlinskyi aspekty: kolektyvna monohrafiia (2022). [Actual problems of modern business: accounting, financial and management aspects: a collective monograph] / za zah. red. I.P. Prykhodka, O.M. Hubaryk. Dnipro: Porohy, 228. [in Ukrainian].

Melnyk T.Iu. (2014). Oznaky korysnosti oblikovo–analitychnoi informatsii v systemi kontroliuvannia finansovykh rezultativ pidpryiemstva [Signs of the usefulness of accounting and analytical information in the system of controlling the financial results of the enterprise]. Available at:https://core.ac.uk/download/pdf/214877126.pdf. (accessed May 25, 2024) [in Ukrainian].

Podolianchuk O.A. (2009). Oblik dokhodiv silskohospodarskykh pidpryiemstv [Accounting of income of agricultural enterprises]: dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09. K., 286. [in Ukrainian].

Osadcha O.O., & Pavelko O.V. (2021). Rozvytok oblikovo-analitychnoi systemy v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky Ukrainy [Development of the accounting and analytical system in the conditions of digitization of the economy of Ukraine.]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia - Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management., vol.2. pp.162–174. [in Ukrainian].

Dovbush, A.V. & Belova, I.M. (2023). Rozvytok bukhhalterskoho obliku v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky [Development of accounting in conditions of digitization of the economy]. Innovatsiina ekonomika - Innovative economy, vol.2. pp.176–181. [in Ukrainian].

Putsenteilo, P.R. & Dovbush, A.V. (2021). Osnovni vektory rozvytku bukhhalterskoho obliku v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [The main vectors of the development of accounting in the conditions of the digital economy]. Innovatsiina ekonomika - Innovative economy, vol.3-4 (87), pp.140–151. [in Ukrainian].

Kundeus, O. & Zarudna, N. (2023). Perspektyvy vykorystannia didzhytal-tekhnolohii v obliku ta zvitnosti [Prospects for the use of digital technologies in accounting and reporting.]. Oblik diialnosti biznesu v umovakh voiennoho stanu: novatsii – 2023: zbirnyk materialiv Pershoho bukhhalterskoho vorkshopu-stazhuvannia - Accounting of business activities under martial law: innovations - 2023: collection of materials of the First accounting workshop-internship (26 zhovtnia-03 lystopada 2023 r., m. Kyiv, TDV «Instytut obliku i finansiv», HO «Federatsiia audytoriv, bukhhalteriv ta finansystiv APK Ukrainy»). Kyiv: NNTs «IAE», 50-52. [in Ukrainian].

Mulyk, T. (2022). Metodychni pidkhody do analizu hroshovykh potokiv pidpryiemstva [Methodical approaches to the analysis of cash flows of the enterprise.]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, 39. URL: https://economyandsociety. in.ua/index.php/journal/article/view/1379/1330 (accessed May 25, 2024) DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-47. [in Ukrainian].

Mulyk, T. (2022). Orhanizatsiia analizu hroshovykh potokiv na pidpryiemstvi [Organization of cash flow analysis at the enterprise.]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, vol.40. Available at: https://economyandsociety. in.ua/index.php/journal/article/view/1442/1387 (accessed May 25, 2024) DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-3. [in Ukrainian].

Mulyk, T.O. (2023). Antykryzova diahnostyka v konteksti upravlinnia pidpryiemstv [Anti-crisis diagnostics in the context of enterprise management]. Economic Synergy, vol.1(7), pp.220–245. DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2023-1-17. (accessed May 24, 2024) [in Ukrainian].

Mulyk, Ya.I. (2017). Likvidnist pidpryiemstv yak element upravlinnia finansovoiu bezpekoiu: metodychne ta informatsiine zabezpechennia [Enterprise liquidity as an element of financial security management: methodical and information support]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky - Economics, finance, management: topical issues of science and practice, vol.4 (20), pp.42–52. [in Ukrainian].

Mulyk, Ya. (2023). Rozvytok orhanizatsiino-metodychnykh aspektiv audytu finansovoi stiikosti ta platospromozhnosti pidpryiemstva [Development of organizational and methodological aspects of the audit of the financial stability and solvency of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, vol.47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-26. (accessed May 24, 2024) [in Ukrainian].

Zdyrko, N.G., Polova, O.L., Mulyk, T.O., Tomchuk, O.F., Mulyk, Ya.I., Kozachenko, A.Y., Fedoryshyna, L.I., Mashevska, A.A. (2022). Financial control, analysis and audit as tools of an effective management system: state, problems, prospects: collective monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 291. [in Slovakian]

Mulyk T. (2023) Developing and improving accounting and analytical securement for anti-crisis management of enterprises. In: The scientific paradigm in the context of technological development and social change: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, pp.198–224. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-297-5-8. (accessed May 25, 2024) [in Latvia].

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Мулик , Т., Гуцаленко, Л., & Мулик, Я. (2024). РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-148
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають