ПОСИЛЕННЯ ПОЛІТИКИ РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: реіндустріалізація, структурна трансформація, чинники реіндустріалізації, інноваційна модернізація економіки, економіка

Анотація

У статті розглянуло основні наукові підходи до розуміння сутності поняття «реіндустріалізація». Обґрунтовано характерні особливості та визначено основні групи чинників реіндустріального оновлення економіки. Визначено, що протягом останніх десятиліть відбувається активне нарощування технологічного виробництва в різних країнах та зокрема в Україні. Доведено, що в умовах війни та з огляду на перспективу повоєнного відновлення реіндустріалізація економіки України набуває чіткого прагматичного сенсу, потребує нових технологічних та інноваційних підходів. Науково-практичний аналіз проблеми реіндустріального оновлення національної економіки актуалізуються сучасними реаліями. Зроблено висновок, що реіндустріалізація передбачає відродження індустрії як єдиної бази економічного розвитку. Обґрунтовано ідею про реіндустріалізацію як визначальний фактор інноваційної модернізації економіки.

Посилання

Medium and high-tech Industry (including construction) (% manufacturing value added). The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.MNF.TECH.ZS.UN?most_recent_value_desc=true&view=chart (дата звернення: 14.05.2024)

Etzioni Amitai (1983) Reindustrialization of America. Policy Studies Review, Vol. 2, No.4, URL: http://www2.gwu.edu/~ccps/etzioni/A152.pdf

Etzioni Amitai. The father of reindustrialization speaks / Amitai Etzioni / The Christian Science Monitor URL: http://www.csmonitor.com/1980/1007/ 100724.html

Miller J. C., Walton T. F., Kovacic W. E., Rabkin J. A. (1984) Industrial Policy: Reindustrialization Through Competition or Coordinated Action? Yale Journal on Regulation. Vol. 2. Issue 1. P. 1–37. URL: https://digitalcommons.law.yale.edu/yjreg/vol2/iss1/2

Heymann E., Vetter S. (2013) Europe’s re-industrialisation. EU Monitor. EU Integration. Frankfurt am Main: Deutsche Bank AG,. Pp. 1–23.

Доброва Т. Г. (2017) Деіндустріалізація економіки в контексті економічної безпеки України. Економіка і суспільство. № 12. С. 86 – 92.

Жикаляк М. В (2018) Роль держави у стимулюванні інноваційно-інвестиційного розвитку мінерально-сировинної бази. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. (8–12 жовтня 2018 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). К.: ДКЗ, Т.1. 407 с.,с. 178–186.

Волосюк М. В. (2020) Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. Бізнес Інформ. №4. C. 63–70. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-63-70

Ляшенко В. І. Реіндустріалізація регіонів – режими та інститути. Академія економічних наук України. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/14-05-2021-reindustrializatsiia-sokr_compressed.pdf

Capello, R., & Cerisola, S. (2023) Regional reindustrialization patterns and productivity growth in Europe. Regional Studies, 57(1), 1–12. https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2050894

Attiah E. The Role of Manufacturing and Service Sectors in Economic Growth: An Empirical Study of Developing Countries. European Research Studies Journal, 2019. vol. 0(1), pages 112–127.

Осецький В. Л., Куліш В. А. (2020) Інноваційна індустріалізація в агропромисловому комплексі України. Економіка АПК. № 4. С. 54–65. URL: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004054

Medium and high-tech Industry (including construction) (% manufacturing value added) [The World Bank] URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.MNF.TECH.ZS.UN?most_recent_value_desc=true&view=chart (дата звернення: 14.05.2024) (accessed May 14, 2024)

Etzioni Amitai (1983) Reindustrialization of America [Policy Studies Review] Vol. 2, No.4, URL: http://www2.gwu.edu/~ccps/etzioni/A152.pdf

Etzioni Amitai. The father of reindustrialization speaks / Amitai Etzioni / The Christian Science Monitor URL: http://www.csmonitor.com/1980/1007/ 100724.html

Miller J. C., Walton T. F., Kovacic W. E., Rabkin J. A. (1984) Industrial Policy: Reindustrialization Through Competition or Coordinated Action? [Yale Journal on Regulation] Vol. 2. Issue 1. P. 1–37. URL: https://digitalcommons.law.yale.edu/yjreg/vol2/iss1/2

Heymann E., Vetter S. (2013) Europe’s re-industrialisation. EU Monitor [EU Integration. Frankfurt am Main: Deutsche Bank AG],. Pp. 1–23.

Dobrova T. H. (2017) Deindustrializatsiia ekonomiky v konteksti ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Ekonomika i suspilstvo] № 12. pp. 86 – 92.

Zhykaliak M. V (2018) Rol derzhavy u stymuliuvanni innovatsiino-investytsiinoho rozvytku mineralno-syrovynnoi bazy [Nadrokorystuvannia v Ukraini. Perspektyvy investuvannia] [Materialy Piatoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii]: u 2 t. (8–12 zhovtnia 2018 r., m. Truskavets). Derzhavna komisiia Ukrainy po zapasakh korysnykh kopalyn (DKZ). K.: DKZ, T.1. 407 p.,pp. 178–186.

Volosiuk M. V. (2020) Reindustrializatsiia Ukrainy yak peredumova ekonomichnoho zrostannia [Biznes Inform] №4. p. 63–70. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-63-70

Liashenko V. I. Reindustrializatsiia rehioniv – rezhymy ta instytuty [Akademiia ekonomichnykh nauk Ukrainy] URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/14-05-2021-reindustrializatsiia-sokr_compressed.pdf

Capello, R., & Cerisola, S. (2023) Regional reindustrialization patterns and productivity growth in Europe [Regional Studies] 57(1), 1–12. https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2050894

Attiah E. The Role of Manufacturing and Service Sectors in Economic Growth: An Empirical Study of Developing Countries [European Research Studies Journal] 2019. vol. 0(1), pages 112–127.

Osetskyi V. L., Kulish V. A. (2020) Innovatsiina industrializatsiia v ahropromyslovomu kompleksi Ukrainy [Ekonomika APK] № 4. pp. 54–65. URL: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004054

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Осецький, В., Кузьменко, Т., & Куліш , В. (2024). ПОСИЛЕННЯ ПОЛІТИКИ РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-137
Розділ
ЕКОНОМІКА