ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТРИГЕР РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: трансфер технологій, мале підприємництво, інноваційний потенціал підприємства

Анотація

В статті розглянуло основні підходи до розуміння сутності інноваційного потенціалу. Проведено економетричне моделювання взаємозв’язку інноваційного розвитку та індустріального зростання економіки. Доведено, що інноваційні чинники мають суттєвий позитивний вплив на індустріальний розвиток національної економіки, зокрема на обсяг валової доданої вартості переробної промисловості та середньо- та високотехнологічного виробництва. Визначено актуальність посилення інноваційного потенціалу підприємництва для формування індустріально-інноваційної економіки та ролі в цьому трансферу технологій. Проаналізовано основні класифікаційні ознаки типів трансферу технологій та динаміку процесів укладання угод щодо трансферу технологій в Україні. Визначено необхідність інноваційного розвитку для відновлення виробничих потужностей країни та ролі в цьому малого підприємництва.

Посилання

Андрос С.В., Чан Сі Цо. Інноваційний потенціал підприємства як фактор забезпечення конкурентоспроможності. І Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» 2020. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201165/201323

Гриньов А.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства. Проблеми науки. 2003. № 12. С. 12–17.

Вакалюк В.А. Інноваційний потенціал сучасного підприємства: структура та оцінка. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск 4(15). URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/4_15_uk/13.pdf

Верба В.А., Новікова І.В. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Проблеми науки. 2003. № 3.

Єпіфанова І.Ю., Гладка Д.О. Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 14. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/48.pdf

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи. Суми : ВТД „Університетська книга”. 2003. 278 с.

Шилова О.Ю., Чермошенцева Є.С.. Інноваційний потенціал підприємства: сутність і механізм управління. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_1_220_227.pdf

Гражевська Н., Осецький В., Ходжаян А., Куліш В. Компаративний аналіз реіндустріалізації національних економік в умовах відновлення та розвитку їхнього промислового потенціалу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2023. № 1(222). С. 34–42.

Осецький В.Л., Куліш В.А. Цифрова модернізація в умовах циклічності соціально-економічного розвитку. Ефективна економіка. 2022. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.18

Красота O.В. Мале підприємництво: економічна сутність та роль у подоланні кризи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2010. № 117. С. 37–40.

Суть трансферу технологій – НДР і ДКР. URL: http://market.avianua.com/?p=3315

Швець Г.О. Трансфер технологій - головний механізм інноваційного розвитку України. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 31(1). С. 259–266. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2016_31%281%29__37

Інформаційно-аналітична записка. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2023/06/19/Inf-analit.zapyska.napr.vykor.koshtiv.2014-2022-19.06.2023.pdf

Кількість діючих суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності (2010-2021). Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/pssg/ksg_vsmm_ek_2010_2021_u.xls

Andros S.V., Chan Si Tso (2020) Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva yak faktor zabezpechennia konkurentospromozhnosti [Innovative potential of the enterprise as a factor of ensuring competitiveness]. I Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy» – 1st International Scientific and Practical Conference "Business, Innovations, Management: Problems and Prospects". Available at: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201165/201323 [in Ukrainian]

Hrynov A.V. (2003) Otsinka innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Evaluation of the innovative potential of the enterprise]. Problemy nauky – Problems of science, 12, 12–17. [in Ukrainian]

Vakaliuk V.A. (2019) Innovatsiinyi potentsial suchasnoho pidpryiemstva: struktura ta otsinka [Innovative potential of a modern enterprise: structure and assessment]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Pryazovsky Economic Bulletin. 4(15). Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/4_15_uk/13.pdf [in Ukrainian]

Verba V.A., Novikova I.V. (2003) Metodychni rekomendatsii z otsinky innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Methodological recommendations for evaluating the innovative potential of the enterprise]. Problemy nauky – Problems of science, 3. [in Ukrainian]

Yepifanova I.Iu., Hladka D.O. (2018) Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva: sutnist, skladovi ta faktory vplyvu [Innovative potential of the enterprise: essence, components and influencing factors]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 14. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/48.pdf [in Ukrainian]

Illiashenko S.M. (2003) Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody [Management of innovative development: problems, concepts, methods]. Sumy: VTD „Universytetska knyha”, 278 p. [in Ukrainian]

Shylova O.Iu., Chermoshentseva Ye.S. (2012) Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva: sutnist i mekhanizm upravlinnia [Innovative potential of the enterprise: essence and mechanism of management]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, 1. Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_1_220_227.pdf [in Ukrainian]

Hrazhevska N., Osetskyi V., Khodzhaian A., Kulish V. (2023) Komparatyvnyi analiz reindustrializatsii natsionalnykh ekonomik v umovakh vidnovlennia ta rozvytku yikhnoho promyslovoho potentsialu [Comparative analysis of reindustrialization of national economies in conditions of restoration and development of their industrial potential]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Economy,. 1(222), 34–42. [in Ukrainian]

Osetskyi V.L., Kulish V.A. (2022) Tsyfrova modernizatsiia v umovakh tsyklichnosti sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. [Digital modernization in conditions of cyclical socio-economic development]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.18 [in Ukrainian]

Krasota O.V. (2010) Male pidpryiemnytstvo: ekonomichna sutnist ta rol u podolanni kryzy [Small business: economic essence and role in overcoming the crisis]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Economy, 117, 37–40. [in Ukrainian]

Sut transferu tekhnolohii – NDR i DKR [The essence of technology transfer]. Available at: http://market.avianua.com/?p=3315 [in Ukrainian]

Shvets H.O. (2016) Transfer tekhnolohii – holovnyi mekhanizm innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [Technology transfer is the main mechanism of innovative development of Ukraine]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Bulletin of the Azov State Technical University. Series: Economic sciences, 31(1), 259–266. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2016_31%281%29__37 [in Ukrainian]

Informatsiino-analitychna zapyska [Informational and analytical note]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy – Ministry of Education and Science of Ukraine. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2023/06/19/Inf-analit.zapyska.napr.vykor.koshtiv.2014-2022-19.06.2023.pdf [in Ukrainian]

Kilkist diiuchykh subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva za vydamy ekonomichnoi diialnosti (2010-2021) [The number of active subjects of large, medium, small and micro enterprises by types of economic activity (2010-2021)]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/pssg/ksg_vsmm_ek_2010_2021_u.xlsx [in Ukrainian]

Переглядів статті: 113
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Осецький, В., Красота, О., & Куліш, В. (2023). ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТРИГЕР РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-88
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають