СУСПІЛЬСТВО 5.0 НА БАЗІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: віртуальна мобільність, цифрове підприємництво, інноваційно-підприємницький університет, Суспільство 5.0, віртуальна реальність

Анотація

У статті досліджено моделі інноваційно-цифрового розвитку, що визначають варіанти становлення Суспільства 5.0 та розвитку інноваційних університетів, які продукують висококваліфіковані кадри з цифровими компетенціями. Запропоновано авторське бачення концепції Суспільства 5.0 в умовах віртуальної мобільності, що також є “продуктом” навчання цифровому підприємництву. В умовах віртуальної реальності цифрове підприємництво може бути реалізоване за наступними напрямами, а саме: трансформування операційних процесів, що допомагає отримати великі переваги, віддалена робота дозволяє ввести весь документообіг в електронному вигляді, об’єднувати віртуальні завдання робітників у одне колективне завдання. Висунуто гіпотезу про те, що стратегія “Суспільства 5.0” розширює концепцію “Індустрії 4.0” до концепції “Індустрії Х.0”. У новій теорії фізичний та кіберпростір стають єдиним цілим задля вирішення соціальних проблем і створення умов для стійкого економічного зростання. Однак для всебічного розвитку цифрових технологій також необхідне забезпечення широкої інфраструктури в умовах віртуальної реальності. Представлено ретроспективний аналіз становлення Суспільства 5.0.

Посилання

Тогунов И.А. Новое в теории организации: фрактально-фасеточные модели: монография. Владимир: Собор, 2009. 136 с.

Нова нормальність. KPMG: веб-сайт. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/08/kpmg-review-magazine-new-normality.html (дата звернення: 10.07.2021).

Кораблінова І.А. “Цифрова трансформація” як джерело ризику компаній у сучасних умовах. Інноваційна економіка. 2018. № 1-2(73). С. 217–223.

Ханін І.Г., Білозубенко В.С. Роль освіти в національній інноваційній системі. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2019. № 12. С. 95–101.

Болдирєва Л.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.

Britchenko I., Kraus N., Kraus K. University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2019. № 4(31). С. 448–456.

Голобородько О.П., Краус Н.М., Краус К.М. Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (дата звернення: 05.07.2020).

Краус Н.М., Краус К.М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття. 2018. № 1. С. 211–214.

Краус Н.М., Краус К.М. Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 9(208). С. 128–136.

Леоненко П.М., Краус Н.М., Краус К.М. Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 17, Ч. 1. С. 140–144.

Манжура О.В., Краус Н.М., Краус К.М. Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2020. № 3. С. 182–191. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (дата звернення: 07.01.2021). DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.

Манжура О.В., Краус Н.М., Краус К.М. Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2019. № 1. С. 132–138.

Kraus N., Kraus,K., Marchenko O. The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, 2020. Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.

Марченко О.В., Краус Н.М, Краус К.М. Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (дата звернення: 10.07.2021). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.8.

Суспільство 5.0 – новий етап глобалізації. URL: https://matrix-info.com/suspilstvo-5-0-novyj-etap-globalizatsiyi/ (дата звернення: 24.07.2021).

Новікова О.Ф., Дейч М.Є., Панькова О.В. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні: монографія. Донецьк. 2013. 296 с.

Краус Н.М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання: монографія. Полтава: Дивосвіт. 2014. 148 с.

Словник УКРЛІТ.ORG Публічний електронний словник української мови. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/Фасетка (дата звернення: 6.11.2020).

Tohynov I.A. (2009) Novoe v teorii orhanizatsii: fraktalno-fasetochnye modeli [New in organization theory: fractal facet models]. monohrafiia [monograph]. Vladimir: Cathedral, 2009. 136 p. (in Russian)

Nova normalnist (2020) [New normality]. KPMG: website. Available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/08/kpmg-review-magazine-new-normality.html (accessed 10 Jule 2021).

Korablinova I.A. (2018) “Tsyfrova transformatsiia” iak dzherelo ryzyku kompanii u suchasnykh umovakh [“Digital transformation” as a source of risk for companies in modern conditions]. Innovatsiina ekonomika, no 1-2(73), pp. 217–223.

Khanin I.G., Bilozubenko V.S. (2019) Rol osvity v natsionalnii innovatsiinii systemi [The role of education in the national innovation system]. BIZNES INFORM, no 12, pp. 95–101.

Boldyreva L.M., Kraus N.M., Kraus K.M. (2019) Tsyfrovi kompetentsii v sferi vyshchoi osvity: zadym, realizatsiia, rezultat [Digital competencies in the field of higher education: design, implementation, result]. Derzava ta region. Seriia: Ekonomika ta pidpryemnytstvo, no 1 (106), pp. 4–9.

Britchenko I., Kraus N., Kraus K. (2019) University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Finansovo-kredytna diialnist: problem teorii I praktyky, no 4(31), pp. 448–456.

Goloborodko O.P., Kraus N.M., Kraus K.M. (2019) Diagnostyka vplyvy R&D sektora vyshchoi osviry na innovatsii pidpryemstv v Ukraina [Diagnosis of the impact of R&D of the higher education sector on enterprise innovation in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (accessed 05 Jule 2020).

Kraus N.M., Kraus K.M. (2019) Tsyfrovizatsiia v umovakh instytutsiinoi transformatsii ekonomiky: bazovi skladovi ta instrumenty tsyfrovykh tekhnologii [Digitalization in the conditions of institutional transformation of economy: basic components and tools of digital technologies]. Inteltkt ХХІ stolittia, no 1, pp. 211–214.

Kraus N.M., Kraus K.M. (2018) Yaki zminy nese v sobi “Industriia 4.0” dlia ekonomiky ta vyrobnytstva? [What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production?]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no 9(208), pp. 128–136.

Leonenko P.M., Kraus N.M., Kraus K.M. (2018) Doslidzhennia I rozrobky u sektori vyshchoi osvity: globalni ta natsionalni tendentsii [Research and development in the higher education sector: global and national trends]. Naukovyi visnyk Uzhgorodskogo natsionalnogo universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, no 17, Ч. 1, pp. 140–144.

Manzhura O.V., Kraus N.M., Kraus K.M. (2020) Ekonomichna profesiina osvita pokolinnia tsyfrovyh liudei v umovakh funktsionuvannia innovatsiino-pidpryemnytskykh universytetiv [Economic professional education of the generation of digital people in the conditions of functioning of innovative and entrepreneurial universities]. BIZNES INFORM, no 3, pp. 182–191. Available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (accessed 07 January 2021). DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.

Manzhura O.V., Kraus N.M., Kraus K.M. (2019) Profesii maibutnogo u virtualnii realnosti innovatsiino-tsyfrovogo prostoru [Professions of the future in the virtual reality of innovation and digital space]. BIZNES INFORM, no 1, pp. 132–138.

Kraus N., Kraus,K., Marchenko O. (2020) The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy. monografiia [a monograph]. Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909 (in Ukrainian)

Marchenko O.V., Kraus N.M., Kraus K.M. (2020) Innovatsiine pidpryemnytstvo I tsyfrovyi biznes: naukovo-ekonomichna ficha rozvytku ta zminy v upravlinni [Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management]. Efektyvna ekonomika, no 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (accessed 10 Jule 2021). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.8.

Suspilstvo 5.0 – novyi etap globalizatsii [Society 5.0 is a new stage of globalization]. Available at: https://matrix-info.com/suspilstvo-5-0-novyj-etap-globalizatsiyi/ (accessed 24 Jule 2021).

Novikova O.F., Deich M.E., Pankova O.V. (2013) Diagnostyka stanu ta perspektyv rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini [Diagnosis of the state and prospects of social responsibility development in Ukraine]. monografiia [a monograph]. Donetsk. 296 p. (in Ukrainian)

Kraus N.M. (2014) Determinanty tinovoi ekonomiky v innovatsiinykh umovakh gospodaruavannia [Determinants of shadow economy in innovative economic conditions]. monografiia [a monograph]. Poltava: Dyvosvit. 148 p.

Slovnyk UKRLIT.ORG Publichnyi elektronnyi slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary UKRLIT.ORG Public electronic dictionary of the Ukrainian language]. Available at: http://ukrlit.org/slovnyk/Фасетка (accessed 6 November 2020).

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Краус, К., Краус, Н., & Осецький, В. (2021). СУСПІЛЬСТВО 5.0 НА БАЗІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-37
Розділ
ЕКОНОМІКА