РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ТЛІ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

Ключові слова: соціальна відповідальність, заклади вищої освіти, структурно-інноваційні перетворення, воєнний стан, Україна, інновації в освіті

Анотація

Військовий конфлікт спонукав заклади вищої освіти України адаптуватися до нових суспільних викликів та зміцнило їхню роль у соціальному відновленні. Дослідження розкриває, як університети реалізують інноваційні методи та ініціативи соціальної відповідальності, аби відповідати на потреби суспільства під час війни. Використання кейс-стаді, дослідження досвіду впровадження принципів та методів соціальної відповідальності в університетах всього світу, аналізу документів офіційних джерел інформації виявило перехід до дистанційного навчання, збільшення ініціатив соціальної відповідальності та зміцнення співпраці з громадськими організаціями та урядом. Результати підкреслюють важливість закладів вищої освіти у підтримці стійкості та відновленні суспільства, акцентуючи на необхідності інновацій та активної взаємодії з суспільними потребами. Адаптація та реагування на сучасні виклики підкреслює важливість ролі університетів у військовий час та їх потенціал як ключових агентів соціальних змін і відновлення.

Посилання

Debych, M. (2023). Internationalization of higher education in the context of recovery of Ukraine: Goals and challenges. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 2(75): 7–15. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2023.2.1

Kolodiziev, O.; Krupka, I.; Kovalenko, V.; Kolodizieva, T.; Yatsenko, V.; Shcherbak, V. (2023). Social responsibility of higher education under martial law. Economic Studies journal, Bulgarian Academy of Sciences – Economic Research Institute, 1: 143–163.

Kolodiziev, O.; Shcherbak, V.; Krupka, M.; Kovalenko, V.; Kolodizieva, T.; Yatsenko, V. (2023). The social responsibility of dual education in an unstable environment. Int. J. Hum. Capital Urban Manage., 8(3): 303–316. DOI: https://doi.org/10.22034/IJHCUM.2023.03.01

Бородієнко О., Вітренко Ю., Ворона В., Дебич М., Паламарчук О., Слюсаренко О., Таланова Ж. (ред.). Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах в контексті євроінтеграції та в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення України: препринт (аналітичні матеріали). Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2022. 148 с. DOI: https://doi.org/10.31874/978-617-7644-58-2-2022

Вітренко Ю.М., Ворона В.О., Дебич М.А. Сфера вищої освіти як складова плану відновлення України. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2022. № 4 (2). DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4211

Заклади вищої освіти. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html.

Інтерактивна мапа зруйнованих та пошкоджених закладів освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-zapuskaye-interaktivnu-mapu-zrujnovanih-i-poshkodzhenih-zakladiv-osviti

Навчальні програми будуть змінені вже наступного року. URL: https://lb.ua/society/2022/05/25/517898_navchalni_programi_budut_zmineni.html

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Шевчук А.В. Регіональні освітні системи: теорія, методологія, практика інноваційного розвитку: монографія. Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014. 433 с.

Шевчук І., Шевчук А. Освітня аналітика крізь призму війни: виклики та можливості для вищої школи України. Економіка та суспільство. 2022. № 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-80

Debych, M. (2023). Internationalization of higher education in the context of recovery of Ukraine: Goals and challenges. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 2(75): 7–15. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2023.2.1

Kolodiziev, O.; Krupka, I.; Kovalenko, V.; Kolodizieva, T.; Yatsenko, V.; Shcherbak, V. (2023). Social responsibility of higher education under martial law. Economic Studies journal, Bulgarian Academy of Sciences – Economic Research Institute, 1: 143–163.

Kolodiziev, O.; Shcherbak, V.; Krupka, M.; Kovalenko, V.; Kolodizieva, T.; Yatsenko, V., (2023). The social responsibility of dual education in an unstable environment. Int. J. Hum. Capital Urban Manage., 8(3): 303–316. DOI: https://doi.org/10.22034/IJHCUM.2023.03.01

Borodiienko O., Vitrenko Yu., Vorona V., Debych M., Palamarchuk O., Sliusarenko O., Talanova Zh. (red.) (2022). Analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu shchodo zabezpechennia efektyvnosti osvitnoi diialnosti v universytetakh v konteksti yevrointehratsii ta v umovakh voiennoho stanu i pisliavoiennoho vidnovlennia Ukrainy: preprynt (analitychni materialy). Kyiv: Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, 148 s. DOI: https://doi.org/10.31874/978-617-7644-58-2-2022

Vitrenko, Yu.M., Vorona, V.O., Debych, M.A., (2022). Sfera vyshchoi osvity yak skladova planu vidnovlennia Ukrainy. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 4 (2). DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4211

Zaklady vyshchoi osvity. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html

Interaktyvna mapa zruinovanykh ta poshkodzhenykh zakladiv osvity. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-zapuskaye-interaktivnu-mapu-zrujnovanih-i-poshkodzhenih-zakladiv-osviti

Navchalni prohramy budut zmineni vzhe nastupnoho roku. Available at: https://lb.ua/society/2022/05/25/517898_navchalni_programi_budut_zmineni.html

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Shevchuk, A.V. (2014). Rehionalni osvitni systemy : teoriia, metodolohiia, praktyka innovatsiinoho rozvytku: monohrafiia. Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 433 s.

Shevchuk, I., Shevchuk, A. (2022). Osvitnia analityka kriz pryzmu viiny: vyklyky ta mozhlyvosti dlia vyshchoi shkoly Ukrainy. Ekonomika ta suspilstvo, 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-80

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Батченко , Л. (2023). РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ТЛІ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-103
Розділ
ЕКОНОМІКА