ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ НАСЛІДКІВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

  • Леся Слатвінська Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-6747-2374
  • Оксана Збиранник Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0003-2039-8952
  • Назар Мацак Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0009-0005-0570-9494
Ключові слова: туризм, підприємництво, воєнний стан, післявоєнне відновлення

Анотація

У статті висвітлено сучасні тенденції туристичного сектору та наслідки військової агресії росії для розвитку підприємництва й запропоновано потенційні напрями поступальних змін в складних соціально-економічних умовах. Здійснено економічну оцінку та аналіз показників підприємницької діяльності в туристичному секторі за досліджуваний період, який свідчить про стрімке падіння економічної активності малих й середніх підприємств, які є локомотивом туристичного сектору. Визначено та обґрунтовано ключові поступальні напрями, які можуть бути адаптовані під стратегічні пропозиції в контексті розвитку туризму під час війни з ціллю розвитку підприємницьких ініціатив за рахунок власних та донорських ресурсів. З метою розробки оптимістичного сценарію розвитку систематизовано ключові аспекти підприємництва в Україні на сучасному етапі під впливом світових поступальних тенденцій, що властиві сектору туризму.

Посилання

Tourism. URL: https://www.unwto.org/un-tourism-news-unwto-in-2024-advancing-priorities-and-moving-close-to-members (дата звернення 14.01.2024).

Державнt агентствj розвитку туризму України. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/za-9-misyaciv-2023-roku-do-derzhavnogo-byudzhetu-vid-turistichnoyi-galuzi-nadiyshlo-mazhe-1-5-mlrd-grn (дата звернення 14.01.2024 ).

Національна туристична організація України. URL: https://nto.ua/ (дата звернення 14.01.2024).

Фінансово-економічні наслідки війни. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html. (дата звернення 14.01.2024).

Зарубіна, А., Сіра, Е., & Демчук, Л. Особливості туризму в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. (41). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14 (дата звернення 14.01.2024).

Моца А., Шевчук С., Середа Н. Перспектви післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2022. (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31 (дата звернення 14.01.2024).

Роїк О.Р., Недзвецька О. В. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2022. Вип. 46. С. 11 – 15.

Титаренко Л. М., Рябокінь Є. О. Підприємництво у сфері туризму в умовах глобальних трансформацій. Ефективна економіка. 2021. № 9. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/96.pdf (дата звернення 14.01.2024).

ЮНВТО приєднується до Всесвітнього економічного форуму туризму для знакового 10-го випуску. URL: https://www.unwto.org/news/unwto-joins-global-tourism-economy-forum-for-landmark-10th-edition (дата звернення 14.01.2024).

Слатвінська Л. А., Збиранник О. М. Аналіз та оцінка туристичної активності суб’єктів екскурсійного туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2023. № 50. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-71 (дата звернення 14.01.2024).

Слатвінська Л. А. Сучасний стан та перспективи розвитку суб’єктів туристичної діяльності в Україні. Економічні горизонти. 2023. №4 (26). С. 76 – 87.

URL: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(26).2023.291960 (дата звернення 14.01.2024).

UN Tourism [UN Tourism]. Available at: https://www.unwto.org/un-tourism-news-unwto-in-2024-advancing-priorities-and-moving-close-to-members (accessed January 14, 2024).

Derzhavne ahentstvo rozvytku turyzmu Ukrainy [State Agency for Tourism Development of Ukraine]. Available at: https://www.tourism.gov.ua/blog/za-9-misyaciv-2023-roku-do-derzhavnogo-byudzhetu-vid-turistichnoyi-galuzi-nadiyshlo-mazhe-1-5-mlrd-grn (accessed January 14, 2024).

Natsionalna turystychna orhanizatsiia Ukrainy [National Tourism Organization of Ukraine]. Available at: https://nto.ua/ (accessed January 14, 2024).

Finansovo-ekonomichni naslidky viiny. [Financial and economic consequences of the war]. Available at: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html (accessed January 14, 2024).

Zarubina A., Sira, E., i Demchuk L. (2022). Osoblyvosti turyzmum v umovakh voiennoho stanu. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, vol. 41. Available at https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14.

Motsa, A., Shevchuk, S. i Sereda, N. (2022) Рerspektyvy pisliavoiennoho vidnovlennia sfery turyzmu v Ukraini. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society,41. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-3

Roik O.R., Nedzvetska O. V. (2022) Shliakhy rozvytku turystychnoi sfery Ukrainy u voiennyi period. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series of Economic Sciences. vol. 46, pp. 11 – 15.

Tytarenko L. M., Riabokin Ye. O. (2021) Pidpryiemnytstvo u sferi turyzmu v umovakh hlobalnykh transformatsii Efektyvna ekonomika – Efektyvna ekonomika, vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/96.pdf

UNWTO pryiednuietsia do Vsesvitnoho ekonomichnoho forumu turyzmu dlia znakovoho 10-ho vypuskunomika [UNWTO joins the World Tourism Economic Forum for a landmark 10th edition]. Available at: https://www.unwto.org/news/unwto-joins-global-tourism-economy-forum-for-landmark-10th-edition (accessed January 14, 2024).

Slatvinska L.A., Zbyrannyk O.M. (2023). Analiz ta otsinka turystychnoi aktyvnosti subiektiv ekskursiinoho turyzmu v Ukraini. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society.vol. 50. Available at:: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-71

Slatvinska L. A. (2023). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku subiektiv turystychnoi diialnosti v Ukraini. Ekonomichni horyzonty – Economies horizons. vol. 4 (26). pp. 76 – 87. Available at: DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(26).2023.291960

Переглядів статті: 13
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Слатвінська, Л., Збиранник, О., & Мацак, Н. (2024). ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ НАСЛІДКІВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-19