УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БІЗНЕСУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ

Ключові слова: бізнес, стратегічне управління, управління стратегічним потенціалом, готельно-ресторанна індустрія, зміни, механізм

Анотація

Метою статті є дослідження чинників, елементів, цілей і завдань механізму управління стратегічним потенціалом бізнесу готельно-ресторанної індустрії та вироблення напрямів підвищення управління стратегічним потенціалом в готельно-рестораній індустрії у часи змін. Враховуючи складність усієї ситуації, у статті виокремлено чинники, які впливають на розвиток бізнесу готельно-ресторанної індустрії. Виділено елементи механізму управління стратегічним потенціалом бізнесу готельно-ресторанної індустрії: стратегічне планування, управління людськими ресурсами, маркетингове планування, фінансовий менеджмент, технологічний розвиток, співпраця та партнерства, управління ризиками, організаційна культура. Ці елементи взаємопов'язані та взаємодоповнюють один одного. Їх ефективне впровадження допомагає бізнесу готельно-ресторанної індустрії у підвищенні власного стратегічного потенціалу, виживанню у нестабільних воєнних умовах та досягненню успіху в конкурентному середовищі. Запропоновано цілі, які треба формулювати у рамках побудови механізму управління стратегічним потенціалом бізнесу готельно-ресторанної індустрії. Виділено основні завдання механізму управління стратегічним потенціалом бізнесу готельно-ресторанної індустрії. Підвищення управління стратегічним потенціалом в готельно-ресторанній індустрії включає низку напрямів, спрямованих на збільшення ефективності, конкурентоспроможності та адаптації до змін у зовнішньому оточенні. Наведено можливі напрями для досягнення запропонованих цілей: впровадження технологій та цифрових інновацій, зміцнення онлайн-присутності бізнесу, постійне оновлення меню, розробка гнучких стратегій ціноутворення, впровадження програм лояльності та бонусних систем, інвестування в навчання та розвиток персоналу, впровадження екологічно та соціально відповідальних практик, використання аналітичних інструментів для збору та аналізу даних про клієнтів, розробка стратегій, спрямованих на покращення гостьового обслуговування.

Посилання

Державне агентство розвитку туризму. 2023. URL: https://www.tourism.gov.ua

Моца А.А., Шевчук С.М., Середа Н.М. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 41. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/moca.htm

Плотнікова М. Ф., Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Войтенко А. Б., Колеснікова М. С. Державна політика реалізації туристичного потенціалу України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 3. С. 102–112.

Юринець З., Мельник Н. Основні аспекти формування маркетингової політики на підприємствах туристичної галузі України. Вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 6. С. 137–141

Юринець З. В. Дослідження конкурентного середовища туристичних послуг України. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3759

Юринець З. В., Круглякова В. В., Мищишин І. Р. Стратегічні підходи до розвитку суб’єктів господарювання на основі активізації використання їх інноваційного потенціалу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 3 (131). С. 121- 125

Derzhavne ahentstvo rozvytku turyzmu [State Tourism Development Agency] (2023). Available at: https://www.tourism.gov.ua (in Ukrainian)

Motsa, A.A., Shevchuk, S.M. and Sereda, N.M. (2022) Perspektyvy pislyavoyennoho vidnovlennya sfery turyzmu v Ukrayini [Prospects of the post-war restoration of tourism in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo. Vypusk 41. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/moca.htm (in Ukrainian)

Plotnikova, M. F., Yakobchuk, V. P., Khodakivskyy, Y. I., Voytenko, A. B. and Kolesnikova, M. S. (2022) Derzhavna polityka realizatsiyi turystychnoho potentsialu Ukrayiny [State policy of realizing the tourism potential of Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. Vypusk 3. P. 102–112. (in Ukrainian)

Yurynets, Z. and Melnyk, N. (2014). Osnovni aspekty formuvannia marketynhovoi polityky na pidpryiemstvakh turystychnoi haluzi Ukrainy [Basic aspects of marketing policy formation at enterprises of the tourism industry of Ukraine]. Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky». Vypusk 6. P. 137–141. (in Ukrainian)

Yurynets, Z.V. (2015) Doslidzhennya konkurentnoho seredovyshcha turystychnykh posluh Ukrayiny [Research of the competitive environment of tourist services in Ukraine]. Efektyvna ekonomika. Vypusk 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3759 (in Ukrainian)

Yurynets, Z. V., Kruglyakova, V. V., and Myshchyshyn, I. R. (2018) Stratehichni pidkhody do rozvytku subyektiv hospodaryuvannya na osnovi aktyvizatsiyi vykorystannya yikh innovatsiynoho potentsialu [Strategic approaches to the development of business entities based on the activation of the use of their innovative potential], Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. Vypusk 3(131). P. 121-125 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 7
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Юринець, З., Байда, Б., & Бірюкова , Ю. (2023). УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БІЗНЕСУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-97
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА