ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

  • Надія Синюра-Ростун Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0003-1137-9370
  • Юлія Бірюкова Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0003-4860-1676
  • Вікторія Дмитрук Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-2974-8114
Ключові слова: людський капітал, соціокультурний потенціал, стратегічний потенціал, готельно-ресторанний бізнес, бізнес, зміни

Анотація

Метою статті є аналіз особливостей формування соціокультурного потенціалу та людського капіталу в розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Встановлено, що соціокультурний потенціал та людський капітал є важливим фундаментом для розвитку стратегічного потенціалу бізнесу, особливо в туристично-ресторанній індустрії, де спілкування з клієнтами та задоволення їхніх потреб відіграє вирішальну роль у конкурентній боротьбі у часи динамічних змін. Представлено аспекти, які підкреслюють важливість соціокультурного потенціалу як підґрунтя формування стратегічного потенціалу: культурна автентичність, міжкультурне спілкування, створення неповторної атмосфери. Виділено основні складові культурної автентичності в готельно-ресторанному бізнесі: меню, атмосфера, обслуговування, цінова політика. Систематизовано переваги автентичного ресторану: унікальна атмосфера, оригінальна кухня, залучення клієнтів та підвищення їхньої лояльності, підвищення репутації, створення унікального досвіду, розвиток туризму, можливості для міжкультурного обміну. Запропоновано розвиток соціокультурного потенціалу в інтеграції з людським капіталом розглядати у таких площинах: міжкультурна компетентність персоналу, тренування та розвиток персоналу, культурні програми та події, збереження та презентація культурної спадщини, розвиток місцевих спільнот, сталість та збереження культурних ресурсів. У сучасних умовах відновлення функціонування туристично-ресторанного бізнесу доцільно акцентувати увагу на таких елементах: якість обслуговування, інновації та творчість, сталість та лояльність персоналу, управління змінами, створення унікального досвіду, клієнтоорієнтованість і задоволення клієнтів, професійні навички та підвищення кваліфікації.

Посилання

Бикова А., Чабан Л., Алексєєв А. Інвестування в людський капітал у військовий період. Економіка та суспільство. 2023. №54. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-74

Юринець З.В., Петрух О.А. Державне регулювання та фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 79–82.

Кохан М.О, Гнилянська Л.Й, Головньов В.І. Розвиток людського капіталу та досягнення соціальної згуртованості в умовах формування стратегічного потенціалу та динамічних змін. Економіка та суспільство. 2024. № 59. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3427

Sarkisyan A., Lyubarov Y. Latest aspects of the development of gastronomic tourism as a component of the economic and socio-cultural environment of the regions of Ukraine. East European Scientific Journal. 2020. vol. 1. № 11(63). P. 66–72.

Юринець З., Бабій В. Людський капітал та проблема його оцінки. «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»: IV міжнародна науково-практична конференція. Львів: Видавництво ЛНУ. 2019. С. 288–290

Олієвська М. Г. Людський капітал у контексті досягнення Цілей сталого розвитку. Фінанси України. 2019. №12. С. 32–43.

Самборська О.Ю. Людський капітал як фактор економічного зростання. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 64–72.

Bykova A., Chaban L., Aleksyeyev A. (2023) Investuvannya v lyudsʹkyy kapital u viysʹkovyy period [Investing in human capital during the war period]. Economy and society, vol. 54. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-74 (in Ukrainian).

Yurynets Z.V., Petrukh O.A. (2018) Derzhavne rehulyuvannya ta finansuvannya innovatsiyno-investytsiynoyi diyalʹnosti v Ukrayini [State regulation and financing of innovation and investment activities in Ukraine]. Investments: practice and experience, vol. 6, pp. 79–82. (in Ukrainian).

Kokhan M.O., Gnylyanska L.Y., Golovnev V.I. (2024) Rozvytok lyudsʹkoho kapitalu ta dosyahnennya sotsialʹnoyi z·hurtovanosti v umovakh formuvannya stratehichnoho potentsialu ta dynamichnykh zmin [Human capital development and achievement of social cohesion in the context of strategic potential formation and dynamic changes]. Economy and society, vol. 59. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3427 (in Ukrainian).

Sarkisyan A., Lyubarov Y. (2020) Latest aspects of the development of gastronomic tourism as a component of the economic and socio-cultural environment of the regions of Ukraine. East European Scientific Journal, vol. 1, № 11(63), рр.66–72.

Yurynets Z., Babiy V. (2019) Lyudskyy kapital ta problema yoho otsinky [Human capital and the problem of its assessment]. «Problemy stanovlennya informatsiynoyi ekonomiky v Ukrayini»: IV mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Lviv: Vydavnytstvo LNU, pp. 288–290 (in Ukrainian).

Oliievska M.H. (2019) Liudskyi kapital u konteksti dosiahnennia Tsilei staloho rozvytku [Human capital in the context of achieving sustainable development goals]. Finance of Ukraine, vol. 12, pp. 32–43. (In Ukrainian).

Samborska O.Yu. (2019) Lyudskyy kapital yak faktor ekonomichnoho zrostannya [Human capital as a factor of economic growth]. Ekonomika APK, vol. 6, pp. 64–72. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 7
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Синюра-Ростун , Н., Бірюкова, Ю., & Дмитрук , В. (2024). ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ . Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-73
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ