ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО ФЕНОМЕНУ ЇХ АДАПТАЦІЇ

  • Вероніка Халіна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-6753-6414
  • Олена Колмакова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-0908-5445
  • Анастасія Устіловська Державний університет інфраструктури та технологій https://orcid.org/0000-0002-9297-7614
Ключові слова: економічна безпека, адаптація, підприємство, феномен, коефіцієнт ділової активності, інструменти адаптації

Анотація

В умовах ворожої агресії в бік нашої держави загроза економічній безпеці підприємств стає очевидною, і важливо знаходити способи забезпечення її в умовах невизначеності. Адаптація бізнесу відіграє ключову роль у цьому процесі, і оцінити її можна за допомогою конкретних інструментів, які відновлюють рівновагу в бізнес-системі. У статті розглядаються методи кількісного вимірювання адаптації бізнесу до умов невизначеності як фактора економічної безпеки, а також реальні інструменти, що застосовуються в цьому процесі. В статті представлено взаємозв’язок економічної безпеки та адаптації підприємств до впливів зовнішніх збурюючих факторів. Також розглядається аналіз еволюції поняття «адаптації» крізь призму концепції «BANI-світу». Проаналізовано заходи, які застосовують підприємства для виходу з криза, які розподілені на розвиваючі та вимушені дії. Розглянута ділова активність підприємств у регіональному розрізі та зміни у рейтингу ділової активності. Виявлено основні інструментів адаптації та збереження позицій українським малим і середнім бізнесом в умовах війни.

Посилання

Smachylo V., Khalina V., Kolmakova O., Ustilovska A. Adaptation of Enterprises to Continuous Socio-Economic Changes in a Region. SHS Web of Conferences 67, 06047 (2019) NTI-UkrSURT 2019. URL: https://cutt.ly/XkcYEVD (дата звернення: 27.01.2024).

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Клієнтоорієнтованість як нова парадигма ведення бізнесу. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 75–78.

Халіна В.Ю., Буцький В.О., Крицька К.С. Публічні екозакупівлі: організаційно-економічні засади впровадження та здійснення. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 154. 2020. С. 56-60.

Khalina V., Butskyi V., Ustilovska A. Ecoprocurement in road construction as a tool for sustainable development. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві. 20 березня 2020 р. Болгарія. Вид-во: ACCESS PRESS, 2020. С. 82-89.

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Теоретичні аспекти формування клієнтоорієнтованої стратегії розвитку підприємства. Ефективна економіка, 2019. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/49.pdf (дата звернення: 27.01.2024).

Халіна В.Ю., Сироватський О.А. Транспарентність діяльноісті будівельного підприємства як детермінант довіри стейкхолдерів. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2020. № 155. С. 74-80.

Халіна В.Ю. Концептуальний базис адаптивного розвитку екосистем. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. 2019. Вип. 46. С. 118-124.

Війна та регіони України: як змінюється привабливість для підприємців. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/vijna-ta-regioni-ukraini-ak-zminuetsa-privablivist-dla-pidpriemciv (дата звернення: 27.01.2024).

Стан та потреби бізнесу для екологічного післявоєнного відновлення: результати опитування. URL: https://cid.center/the-state-and-needs-of-businesses-for-post-recovery-ecological-recovery-survey-results (дата звернення: 27.01.2024).

Smachylo V., Khalina V., Kolmakova O., Ustilovska A. (2019). Adaptation of Enterprises to Continuous Socio-Economic Changes in a Region. SHS Web of Conferences 67, 06047. NTI-UkrSURT. URL: https://cutt.ly/XkcYEVD (accessed January 27, 2024).

Khalina V., Vasileva T. (2018) Kliientooriientovanist yak nova paradyhma vedennia biznesu [Customer orien-tation as a new paradigm of doing business]. Economy and state, no. 9, рр. 75–78.

Khalina V, Butskyi V., Krytska K. (2020). Publichni ekozakupivli: orhanizatsiino-ekonomichni zasady vprovadzhennia ta zdiisnennia [Public eco-procurement: organizational and economic principles of implementation and implementation]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats. no. 154. pp. 56-60.

Khalina V., Butskyi V., Ustilovska A. (2020). Ecoprocurement in road construction as a tool for sustainable development. Suchasni problemy rozvytku prava ta ekonomiky v innovatsiinomu suspilstvi. 20 bereznia 2020 r. Bolhariia. Vyd-vo: ACCESS PRESS. pp. 82-89.

Khalina V., Vasylieva T. (2019). Teoretychni aspekty formuvannia kliientooriientovanoi stratehii rozvytku pidpryiemstva [Theoretical aspects of forming a client-oriented strategy for enterprise development]. Efektyvna ekonomika. no. 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/49.pdf (accessed January 27, 2024).

Khalina V., Syrovatskyi O. (2020). Transparentnist diialnoisti budivelnoho pidpryiemstva yak determinant doviry steikkholderiv [Transparency of construction enterprise activity as a determinant of stakeholder trust]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats. no. 155. pp. 74-80.

Khalina V. (2019) Kontseptualnyi bazys adaptyvnoho rozvytku ekosystem. [Conceptual basis of adaptive development of ecosystems]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohii. Vyp. 46, рp. 118-124.

Viina ta rehiony Ukrainy: yak zminiuietsia pryvablyvist dlia pidpryiemtsiv [War and the regions of Ukraine: how attractiveness for entrepreneurs is changing]. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/vijna-ta-regioni-ukraini-ak-zminuetsa-privablivist-dla-pidpriemciv (accessed January 27, 2024).

Stan ta potreby biznesu dlia ekolohichnoho pisliavoiennoho vidnovlennia: rezultaty opytuvannia [The state and needs of business for environmental post-war recovery: survey results]. URL: https://cid.center/the-state-and-needs-of-businesses-for-post-recovery-ecological-recovery-survey-results (accessed January 27, 2024).

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Халіна, В., Колмакова, О., & Устіловська, А. (2023). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО ФЕНОМЕНУ ЇХ АДАПТАЦІЇ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-94
Розділ
ЕКОНОМІКА