ТЕОРІЯ АДАПТАЦІЇ БІЗНЕСУ ДО УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Вероніка Халіна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-6753-6414
  • Євген Абєлєнцев Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0009-0009-4369-4501
Ключові слова: адаптація, невизначеність, підприємство, концепція світоустрою, SPOD, VUCA та BANI світ

Анотація

Стаття присвячена формуванню теоретичного базису адаптації бізнесу до функціонування в умовах невизначеності. Розглянуто зростання невизначеності з точки зору концепцій світоустрою, а саме, SPOD, VUCA та BANI світу та встановлено чіткий зв'язок позитивної динаміки із ускладненням світового порядку. Проаналізовано підходи до визначення поняття «адаптація» закордонних та українських науковців в період з середини 80-х років ХХ століття до теперішнього часу. Також встановлено, що одним з джерел невизначеності, а також її різновидом, є семантична невизначеність, яка породжується неоднозначними трактовками понять. Крім того сформовано класифікації за різними ознаками категорій адаптації та невизначеності, що надасть можливість обирати відповідні до ситуації види. В результаті підведення теоретичного підґрунтя, а також для вирішення ряду виявлених проблем, сформоване авторське трактування поняття «адаптація», що в подальшому послужить основою для генерування прикладних аспектів адаптації бізнесу до умов невизначеності.

Посилання

Smachylo V., Khalina V., Kolmakova O., Ustilovska A. Adaptation of Enterprises to Continuous Socio-Economic Changes in a Region. SHS Web of Conferences 67, 06047 (2019) NTI-UkrSURT 2019. URL: https://cutt.ly/XkcYEVD (дата звернення: 02.10.2023).

Смачило В.В., Халіна В.Ю. Соціальне підприємництво як інтегративний інструмент сталого розвитку України: європейський досвід. Інфраструктура ринку. 2017. № 6. С. 76–82.

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Клієнтоорієнтованість як нова парадигма ведення бізнесу. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 75–78.

Халіна В.Ю., Буцький В.О., Крицька К.С. Публічні екозакупівлі: організаційно-економічні засади впровадження та здійснення. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 154. 2020. С. 56-60.

Khalina V., Butskyi V., Ustilovska A. Ecoprocurement in road construction as a tool for sustainable development. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві. 20 березня 2020 р. Болгарія. Вид-во: ACCESS PRESS, 2020. С. 82-89.

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Теоретичні аспекти формування клієнтоорієнтованої стратегії розвитку підприємства. Ефективна економіка, 2019. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/49.pdf (дата звернення: 02.10.2023).

Халіна В.Ю., Сироватський О.А. Транспарентність діяльноісті будівельного підприємства як детермінант довіри стейкхолдерів. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2020. № 155. С. 74-80.

Халіна В. Ю. Виклики BANI світу та нові можливості розвитку Soft Skills. Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills ХХІ століття в освітньому процесі. 6 березня-16 квітня 2023. С.424-427. URL: http://surl.li/lsoxt (дата звернення: 29.09.2023).

Невизначеність як середовище для створення смислів і цінностей. URL: https://iib.com.ua/ru/novosti-mib/item/5886-neviznachenist-yak-seredovische-dlya-stvorennya-smisliv-i-tsinnostey.html (дата звернення: 01.10.2023).

Скурихин В.И. Проектирование систем адаптивного управления производством. Х.: Вища школа, 1984. 387 с.

Растригин Л.А. Адаптация сложных систем. Рига: Знание. 1981. 375 с.

Субботин А. Основные принципы научной организации управления промышленным производством. К. : Техніка, 1970. 84 с.

Економічний енциклопедичний словник. За ред. С.В. Мочерного. Львів: Світ, 2006. 568 с.

Мельник А.О. Становлення та розвиток поняття «адаптація підприємства». Вісник Технологічного університету Поділля. 2004. № 1. Ч.2. Т.2. С. 135-138.

Соколова Л.В. Теорія і практика адаптації підприємств до мінливого бізнес-середовища : монографія. Харків : ХНУРЕ, 2004. 288 с.

Суховерха Ю.В. Адаптація як інструмент впливу на підприємства: теоретичний аспект. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 6. Т. 2. С. 298-302.

Ареф’єв С.О. Концептуальний підхід до формування адаптивного управління на підприємстві. Вісник КНУТД. Серія «Економічні науки». 2018. № 6(129). С. 85–94.

Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян А.В. Менеджмент : навчальний посібник. Київ : Компринт, 2017. 465 с.

Мельник С.І. Адаптивне управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10271 (дата звернення: 02.10.2023).

Побережна З.М. Управління адаптивністю бізнес-моделі авіапідприємства до умов зовнішнього середовища. Підприємництво та інновації. Вип.12. 2020. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/320/314 (дата звернення: 02.10.2023).

Кривобок К.В. Обґрунтування сучасного підходу щодо адаптації підприємства до нестійкого зовнішнього середовища. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/57.pdf (дата звернення: 02.10.2023).

Якось І.С. Ризик як міра невизначеності. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/22970/23-Yakos.pdf (дата звернення: 02.10.2023).

Яцишин С.Р. Групування та класифікація видів невизначеності функціонування підприємств в конкурентному середовищі. URL: http://surl.li/ltvrk (дата звернення: 02.10.2023).

Паляниця В. Конфлікти та ризики: прикладний аспект. URL: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2010/10pvarpa.pdf (дата звернення: 02.10.2023).

Кудлаєнко С.В. Теоретичні основи поняття «адаптація підприємств». Вісник Хмельницького національного університету. № 5. Т. 2. 2009. С. 172-174.

Погорєлов Ю.С. Моделювання розвитку підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 10. С. 51-59.

Халіна В.Ю. Концептуальний базис адаптивного розвитку екосистем. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. 2019. Вип. 46. С. 118-124.

Smachylo V., Khalina V., Kolmakova O., Ustilovska A. (2019). Adaptation of Enterprises to Continuous Socio-Economic Changes in a Region. SHS Web of Conferences 67, 06047. NTI-UkrSURT. URL: https://cutt.ly/XkcYEVD (accessed October 2, 2023).

Smachylo V., Khalina V. (2017) Sotsialne pidpryiemnytstvo yak intehratyvnyi instrument staloho rozvytku Ukrainy: yevropeiskyi dosvid [Social entrepreneurship as an integrative tool for sustainable development of Ukraine: European experience]. Infrastruktura rynku, no. 6, рp. 76–82.

Khalina V., Vasileva T. (2018) Kliientooriientovanist yak nova paradyhma vedennia biznesu [Customer orien-tation as a new paradigm of doing business]. Economy and state, no. 9, рр. 75–78.

Khalina V, Butskyi V., Krytska K. (2020). Publichni ekozakupivli: orhanizatsiino-ekonomichni zasady vprovadzhennia ta zdiisnennia [Public eco-procurement: organizational and economic principles of implementation and implementation]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats. no. 154. pp. 56-60.

Khalina V., Butskyi V., Ustilovska A. (2020). Ecoprocurement in road construction as a tool for sustainable development. Suchasni problemy rozvytku prava ta ekonomiky v innovatsiinomu suspilstvi. 20 bereznia 2020 r. Bolhariia. Vyd-vo: ACCESS PRESS. pp. 82-89.

Khalina V., Vasylieva T. (2019). Teoretychni aspekty formuvannia kliientooriientovanoi stratehii rozvytku pidpryiemstva [Theoretical aspects of forming a client-oriented strategy for enterprise development]. Efektyvna ekonomika. no. 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/49.pdf (accessed October 2, 2023).

Khalina V., Syrovatskyi O. (2020). Transparentnist diialnoisti budivelnoho pidpryiemstva yak determinant doviry steikkholderiv [Transparency of construction enterprise activity as a determinant of stakeholder trust]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats. no. 155. pp. 74-80.

Khalina V. (2023). Vyklyky BANI svitu ta novi mozhlyvosti rozvytku Soft Skills [Challenges of the BANI world and new opportunities for the development of Soft Skills]. Rol sotsialnoho ta emotsiinoho intelektu yak naivazhlyvishykh soft-skills KhKhI stolittia v osvitnomu protsesi. 6 bereznia-16 kvitnia. pp.424-427. URL: http://surl.li/lsoxt (accessed September 29, 2023).

Nevyznachenist yak seredovyshche dlia stvorennia smysliv i tsinnostei [Uncertainty as an environment for creating meanings and values]. URL: https://iib.com.ua/ru/novosti-mib/item/5886-neviznachenist-yak-seredovische-dlya-stvorennya-smisliv-i-tsinnostey.html (accessed October 1, 2023).

Skurykhyn V. (1984). Proektyrovanye system adaptyvnoho upravlenyia proyzvodstvom [Designing adaptive production control systems]. Kh.: Vyshcha shkola,. 387 p.

Rastryhyn L. Adaptatsyia slozhnыkh system [Adaptation of complex systems]. Ryha: Znanye. 1981. 375 p.

Subbotyn A. (1970). Osnovnыe pryntsypы nauchnoi orhanyzatsyy upravlenyia promыshlennыm proyzvodstvom [Basic principles of the scientific organization of industrial production management]. K. : Tekhnika. 84 p.

Ekonomichnyi entsyklopedychnyi slovnyk (2006). Za red. S. Mochernoho. Lviv: Svit. 568 s.

Melnyk A. (2004). Stanovlennia ta rozvytok poniattia «adaptatsiia pidpryiemstva» [Formation and development of the concept of "enterprise adaptation"]. Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia. no. 1. T.2. pp. 135-138.

Sokolova L. (2004). Teoriia i praktyka adaptatsii pidpryiemstv do minlyvoho biznes-seredovyshcha [Theory and practice of adaptation of enterprises to the changing business environment]: monohrafiia. Kharkiv : KhNURE, 288 p.

Sukhoverkha Yu. (2013). Adaptatsiia yak instrument vplyvu na pidpryiemstva: teoretychnyi aspekt [Adaptation as a tool of influence on enterprises: theoretical aspect]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. no. 6. T. 2. pp. 298-302.

Aref’iev S. (2018). Kontseptualnyi pidkhid do formuvannia adaptyvnoho upravlinnia na pidpryiemstvi [A conceptual approach to the formation of adaptive management at the enterprise]. Visnyk KNUTD. Seriia «Ekonomichni nauky». no. 6(129). pp. 85–94.

Balanovska T., Hohulia O., Troian A. (2017). Menedzhment [Management]: navchalnyi posibnyk. Kyiv : Komprynt. 465 p.

Melnyk S. (2022). Adaptyvne upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika [Adaptive management of the financial security of the enterprise]. no. 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10271 (accessed October 2, 2023).

Poberezhna Z. (2020). Upravlinnia adaptyvnistiu biznes-modeli aviapidpryiemstva do umov zovnishnoho seredovyshcha [Managing the adaptability of the airline business model to the conditions of the external environment]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii. Vyp.12. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/320/314 (accessed October 2, 2023).

Kryvobok K. Obgruntuvannia suchasnoho pidkhodu shchodo adaptatsii pidpryiemstva do nestiikoho zovnishnoho seredovyshcha [Justification of the modern approach to the adaptation of the enterprise to the unstable external environment]. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/57.pdf (accessed October 2, 2023).

Yakos I. Ryzyk yak mira nevyznachenosti [Risk as a measure of uncertainty]. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/22970/23-Yakos.pdf (accessed October 2, 2023).

Yatsyshyn S. Hrupuvannia ta klasyfikatsiia vydiv nevyznachenosti funktsionuvannia pidpryiemstv v konkurentnomu seredovyshchi [Grouping and classification of types of uncertainty in the functioning of enterprises in a competitive environment]. URL: http://surl.li/ltvrk (accessed October 2, 2023).

Palianytsia V. Konflikty ta ryzyky: prykladnyi aspekt [Conflicts and risks: an applied aspect]. URL: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2010/10pvarpa.pdf (accessed October 2, 2023).

Kudlaienko S. (2009). Teoretychni osnovy poniattia «adaptatsiia pidpryiemstv» [Theoretical foundations of the concept of "enterprise adaptation"]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. no. 5. T. 2. pp. 172-174.

Pohorielov Yu. (2009). Modeliuvannia rozvytku pidpryiemstva [Modeling of enterprise development]. Aktualni problemy ekonomiky. no. 10. pp. 51-59.

Khalina V. (2019) Kontseptualnyi bazys adaptyvnoho rozvytku ekosystem. [Conceptual basis of adaptive development of ecosystems]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohii. Vyp. 46, рp. 118-124.

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Халіна, В., & Абєлєнцев, Є. (2023). ТЕОРІЯ АДАПТАЦІЇ БІЗНЕСУ ДО УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-6
Розділ
ЕКОНОМІКА