ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Ключові слова: менеджмент організацій, ризики, кризові явища, воєнний стан, антикризові заходи

Анотація

В сучасних умовах господарювання виникає необхідність забезпечення стабільного економічного розвитку організації в умовах глобалізаційних ризиків та кризових явищ шляхом пошуку нових дієвих механізмів управління, спрямованих на зміни у системі менеджменту відповідно до вимог зовнішнього середовища функціонування, що сприятиме забезпеченню сталого розвитку та попередженню кризових явищ за рахунок розвитку адаптивних здібностей системи. Узагальнено основні тенденції, які відбувались у сфері менеджменту організацій під впливом кризових явищ, пов’язаних з глобальною фінансово-економічною кризою, пандемією COVID-19, бойовими діями в Україні. Автори підкреслюють, що ефективне проактивне управління ризиками дозволяє підприємствам не лише попереджувати кризи, а й створювати більш стійкі структури, які можуть ефективно оптимізувати використання можливостей і зменшувати загрози, забезпечуючи більш високий рівень конкурентоспроможності та стабільності. Доведено, що небезпека кризи існує завжди, тому менеджерам організації дуже важливо діагностувати ознаки настання кризових ситуацій та оцінювати можливості їх вирішення. У роботі наголошується на підсиленні в умовах воєнного стану не тільки ризиків збитковості та банкрутства організацій, а й реальних загроз для її функціонування, скорочення, призупинення діяльності або повної втрати майна та всіх ресурсів. Визначено, що подолання сучасної кризи - це управлінський процес, успіх якого визначається стратегічною відповідністю складності об'єкта управління та станом зовнішнього середовища, адаптації організацій до форс-мажорних викликів воєнного стану шляхом впровадження нестандартних рішень в антикризових заходах. Запропоновано напрямки удосконалення менеджменту, спрямовані на покращення ефективності, конкурентоспроможності та стійкості організації в сучасному бізнес-середовищі, враховують зміни та виклики, з якими вона стикається в умовах воєнного стану.

Посилання

Гобела В. В., Живко З. Б., Леськів Г. З., Мельник С. І. Управління кризовими ситуаціями: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 228 с.

Шатілова О.В. Кризові явища як об’єкт управління. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 1. С. 155-159.

Копчак Ю.С, Слюсаренко К.В., Чумаков К.І. Сучасні виклики до менеджменту підприємств та організацій в Україні. Врахування зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці. Економіка та суспільство. 2023. № 48. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-79 (дата звернення: 09.12.2023).

Шацька З. Я. Актуальні підходи до управління персоналом підприємства в умовах воєнного стану. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 10 (257). C. 100-105.

Шарапов В. Формування концепції антикризового менеджменту в умовах воєнного часу. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia: Publishing house “Helvetica”, 2023. № 14 (91). С. 196–207.

Жосан, Г., Хірса, І. Особливості підприємницької діяльності в умовах воєнного стану в Україні. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. № 14. С. 26-31.

Господарська діяльність та новітні технології: актуальні проблеми регулювання в умовах воєнного стану / за ред. О. О. Дмитрик, К. О. Токарєвої. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2022. 195 с.

Щадило М.І. Основні загрози конкурентоспроможності промислового підприємства в умовах воєнного стану. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 1 (7). С. 106–112.

Бойко В. Інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023. №54. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-39 (дата звернення: 09.12.2023).

Чорнодід І.С., Василець Н.М. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. №6. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-04-08 (дата звернення: 09.12.2023).

Пешко М., Завербний А. Діджиталізація української економіки в умовах євроінтеграції. Економіка та суспільство. 2023. № 47. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-56 (дата звернення: 06.12.2023).

Ворончак І.О. Стратегії соціальної відповідальності бізнесу в умовах російсько-української війни. Підприємництво та інновації. 2022. №24. С. 68-76.

Hobela V. V., Zhyvko Z. B., Leskiv H. Z., Melnyk S. I. (2022). Upravlinnia kryzovymy sytuatsiiamy [Management of crisis situations]: navchalnyi posibnyk. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 228 p. (in Ukrainian)

Shatilova O.V. (2020). Kryzovi yavyshcha yak obiekt upravlinnia [Crisis phenomena as an object of management]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 1, pp. 155-159. (in Ukrainian)

Kopchak Yu.S, Sliusarenko K.V., Chumakov K.I. (2023). Suchasni vyklyky do menedzhmentu pidpryiemstv ta orhanizatsii v Ukraini. Vrakhuvannia zarubizhnoho dosvidu u vitchyznianii praktytsi [Modern challenges to the management of enterprises and organizations in Ukraine. Taking into account foreign experience in domestic practice]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 48. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-79 (accessed December 6, 2023).

Shatska Z. Ya. (2022). Aktualni pidkhody do upravlinnia personalom pidpryiemstva v umovakh voiennoho stanu [Current approaches to enterprise personnel management under martial law]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 10 (257), pp. 100-105. (in Ukrainian)

Sharapov V. (2023). Formuvannia kontseptsii antykryzovoho menedzhmentu v umovakh voiennoho chasu [Formation of the concept of anti-crisis management in wartime conditions]. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia: Publishing house “Helvetica”, vol. 14 (91). pp. 196–207. (in Ukrainian)

Zhosan, H., Khirsa, I. (2022). Osoblyvosti pidpryiemnytskoi diialnosti v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Peculiarities of entrepreneurial activity in the conditions of martial law in Ukraine]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika. 2022. Vol. 14. pp. 26-31. (in Ukrainian)

Hospodarska diialnist ta novitni tekhnolohii: aktualni problemy rehuliuvannia v umovakh voiennoho stanu [Economic activity and the latest technologies: urgent problems of regulation in the conditions of martial law] / za red. O. O. Dmytryk, K. O. Tokarievoi. Kharkiv: NDI prav. zabezp. innovats. rozvytku NAPrN Ukrainy, 2022. 195 p. (in Ukrainian)

Shchadylo M.I. (2023). Osnovni zahrozy konkurentospromozhnosti promyslovoho pidpryiemstva v umovakh voiennoho stanu [The main threats to the competitiveness of an industrial enterprise in the conditions of martial law]. Aktualni pytannia u suchasnii nautsi. Vol. 1 (7). pp. 106–112. (in Ukrainian)

Boiko V. (2023). Instrumenty pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv v umovakh voiennoho stanu [Tools for increasing the competitiveness of enterprises in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilstvo.vol. 54. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-39 (accessed December 6, 2023).

Chornodid I.S., Vasylets N.M. (2022). Osoblyvosti upravlinnia personalom v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of personnel management under martial law]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia, vol.6. Available at: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-04-08 (accessed December 9, 2023).

Peshko M., Zaverbnyi A. (2023). Didzhytalizatsiia ukrainskoi ekonomiky v umovakh yevrointehratsii [Digitalization of the Ukrainian economy in the conditions of European integration]. Ekonomika ta suspilstvo. Vol. 47. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-56 (accessed December 6, 2023).

Voronchak I.O. (2022). Stratehii sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v umovakh rosiisko-ukrainskoi viiny [Strategies of social responsibility of business in the conditions of the Russian-Ukrainian war]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol.24, pp. 68-76. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Продіус, О., & Адирова, Т. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА КРИЗОВИХ ЯВИЩ . Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-61
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ