СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Ключові слова: санаторно-курортні заклади, стратегія розвитку, соціально-економічний розвиток, лікувально-оздоровчий туризм, природно-лікувальні ресурси, реабілітаційні послуги, управління, ціноутворення

Анотація

В статті висвітлений стан та обґрунтована необхідність пошуку нових стратегічних напрямів діяльності санаторно-курортних комплексів України. Визначено причини падіння попиту на санаторно-курортні послуги серед звичайного населення. Наведено шляхи усунення негативних факторів розвитку санаторно-курортного комплексу, що дозволить ефективно розвивати санаторно-курортну сферу, створити доступний та ефективний ринок оздоровчих послуг для максимального задоволення попиту населення. Визначено, що зміни ділового середовища сучасних санаторно-курортних закладів, які пов'язані з розвитком конкуренції, упровадженням нових лікувально-медичних, реабілітаційних та інформаційних технологій, зумовлюють необхідність застосування нових підходів до стратегічного управління обмеженими ресурсами. Результати дослідження наголошують на необхідності взаємодії влади, бізнесу і громади, активної участі наукової, туристичної, спортивної та екологічної громадськості території, представників бізнесу та інших зацікавлених сторін у розробленні та реалізації стратегій санаторно-курортної сфери, що допоможе правильно розставити пріоритети, підвищить якість і актуальність управлінських рішень.

Посилання

Ведмідь Н. М. Санаторно-курортний комплекс як системний об’єкт наукового пізнання. Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного ун-ту. Сер.: Економічні науки. Вип. 36(1.2). Черкаси., 2017. С.43¬51.

Гальків Л. І., Кулиняк І. Я., Гербут М. В. Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України. Вісник Львівського політехнічного національного університету. 2020. №3. С. 18¬26. URL: http://surl.li/hjypc.

Гуменюк В.В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери: монографія. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2016. 372 с.

Іванченко Н. М. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного туризму. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=4112.

Коваленко Н.М. Прогнозування розвитку санаторно-курортної діяльності в Україні. Схід. 2019. № 8. С. 25–29.

Мазаракі А. А. Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку. Економіка розвитку. 2018. № 3. С. 51–55.

Мендела І. Я. Особливості стратегічного розвитку підприємств санаторно-курортної справи. Карпатський край. 2012. №. 2. С. 86¬89.

Семенов В. Ф. Фактори конкурентоспроможності курортно-рекреаційних підприємств на ринку послуг. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: зб. наук. праць. 2015. Вип. 1 (28). С. 102¬105.

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#n9

Ткаченко T., Гладкий O., Жученко В. Рекреаційний туризм: диверсифікація продуктового портфеля.·Scientia Fructuosa (Вісник Київського національного торговельно-економічного університету). 2021. № 138 (4). С. 81–90.

Vedmid, N.M. (2017). Sanatorno-kurortnyy kompleks yak systemnyy obyekt naukovoho piznannya [Sanatorium-resort complex as a system object of scientific knowledge]. Proceedings from: Ekonomichni nauky. Cherkasy: Cherkaskyy derzhavnyy tekhnolohichnyy universytet, Vol. 36 (1.2), p. 43¬51.

Halkiv, L. I., Kulynyak, I. YA., Herbut, M. V. (2020). Sanatorno-kurortna diyalnist: rynok posluh sanatoriyiv u rehionakh Ukrayiny [Sanatorium-resort activity: the market of sanatorium services in the regions of Ukraine]. Visnyk Lvivskoho politekhnichnoho natsionalnoho universytetu, Vol. 3, 18¬26. URL: http://surl.li/hjypc.

Humeniuk, V.V. (2016). Derzhavne rehulyuvannya kurortno-rekreatsiynoyi sfery: monohrafiya [State regulation of the resort and recreation sphere: monograph]. Kyiv: Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-t. p. 372.

Ivanchenko, N. M. (2015). Problemy ta perspektyvy rozvytku rekreatsiynoho turyzmu [Problems and prospects of the development of recreational tourism]. Efektyvna ekonomika. Vol. 5. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=4112.

Kovalenko, N.M. (2019). Prohnozuvannya rozvytku sanatorno-kurortnoyi diyalnosti v Ukrayini [Forecasting the development of sanatorium-resort activity in Ukraine]. Skhid. Vol. 8, p. 25–29.

Mazaraki, A. A. (2018). Sanatorno-kurortni ta ozdorovchi pidpryyemstva: strukturni parametry rozvytku [Sanatorium-resort and wellness enterprises: structural parameters of development]. Ekonomika rozvytku. Vol. 3, p. 51–55.

Mendela, I. YA. (2012). Osoblyvosti stratehichnoho rozvytku pidpryyemstv sanatorno-kurortnoyi spravy [Peculiarities of strategic development of sanatorium-resort enterprises]. Karpatskyy kray. Vol. 2, p. 86¬89.

Semenov, V. F. (2015). Faktory konkurentospromozhnosti kurortno-rekreatsiynykh pidpryyemstv na rynku posluh [Factors of competitiveness of resort and recreation enterprises in the service market]. Naukovyy visnyk Bukovynskoho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Vol. 1 (28), p. 102¬105.

Stratehiya rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku vid 16 bereznya 2017 r. [Strategy for the development of tourism and resorts for the period until 2026] № 168-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#n9.

Tkachenko, T., Hladkyy, O., Zhuchenko, V. (2021). Rekreatsiynyy turyzm: dyversyfikatsiya produktovoho portfelya [Recreational tourism: diversification of the product portfolio]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu). Vol. 138 (4), p. 81–90.

Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Герасименко, Т., Олійник , А., & Дідусь, А. (2023). СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-18