АРХІТЕКТУРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНЦЕПТ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

  • Олексій Ященко Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» https://orcid.org/0000-0001-6181-6597
  • Дмитро Макатьора Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-1909-900X
  • Руслан Кубанов Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» https://orcid.org/0000-0002-0121-4858
Ключові слова: житлове будівництво, архітектурно-економічний концепт малоповерхової забудови, кругова економіка, сталий розвиток, принцип нульових відходів, економічна ефективність, використання енергоефективних будівель

Анотація

Доведено, що стале будівництво є стратегією, що відповідає на виклики сучасної будівельної галузі в контексті сталого розвитку на економічному, соціальному та екологічному рівнях. Цей підхід, який акцентує увагу на збалансованому розвитку, де враховуються потреби сьогодення, не компрометуючи потреби майбутніх поколінь. У сфері економіки, стале будівництво сприяє створенню ефективних та енергоефективних будівель, що допомагає знизити витрати на опалення та охолодження. Додатково, цей підхід спрямований на використання більш економічно вигідних матеріалів та технологій, що зменшує вплив будівництва на фінансові ресурси. Мета дослідження – визначити теоретичні концепти та прикладні шляхи економічного, екологічного та будівельного розвитку архітектурно-економічного концепту малоповерхової забудови як засобу досягнення економічної стабільності та сталого розвитку держави. Для створення концепції сталого розвитку рекомендується базуватися на моделі кругової економіки, яка пропонує повторне використання матеріалів. Основним принципом цієї моделі є неприпустимість використання матеріалів, які неможливо повторно використати. Це означає, що ресурси мають бути використані ефективно і циклічно, без утворення відходів або забруднення довкілля. Звертається увага на те, що аналізуючи вартість малоповерхової забудови, необхідно детально виявити витрати на будівництво будинків та квартир у цій формі забудови. Також потрібно врахувати витрати на розвиток інфраструктури, такої як інженерна та транспортна, а також затрати на підтримку інженерних мереж та транспортних комунікацій. Загалом, техніко-економічна оцінка включає в себе також вартість земельної ділянки та правову регламентацію. На думку авторів, максимальна економічна ефективність може бути досягнута за допомогою сконцентрованої забудови двох-чотириповерховими будинками. Збереження енергоресурсів на території житлової малоповерхової забудови можна досягти двома способами. По-перше, встановлення автономних або локальних інженерних систем, що дозволяють знизити споживання енергії зовнішніми джерелами. По-друге, економія енергоресурсів може бути досягнута завдяки застосуванню енергоефективних будівель з використанням альтернативних джерел енергії. Підтримується думка, що активні будинки є однією з ключових концепцій сучасного житлового будівництва. Важливим аспектом є застосування сучасних економічних концепцій на практиці. Наприклад, принцип «нульових відходів» і основана на ньому кругова модель економіки вимагають максимального зменшення або уникнення утворення відходів. У випадку зі старіючими будівлями, принцип «нульових відходів» означає, що ці будівлі повинні бути легко розбираємі без значного утворення відходів. Одна з можливих доробок цих матеріалів полягає у використанні їх для створення нових будівельних матеріалів або виробництва інших товарів. У висновках зазначено, що використання архітектурно-економічного концепту малоповерхової забудови може сприяти досягненню економічної стійкості, сталого розвитку та покращенню якості життя в країні. Це потребує інтегрованого підходу і співробітництва різних зацікавлених сторін, але має великий потенціал для створення сталого та процвітаючого суспільства у майбутньому.

Посилання

Kyselova H. V., Kyselov V. M. (2021). Rozvytok raioniv malopoverkhovoi zabudovy v suchasnii systemi miskoho seredovyshcha [Development of low-rise residential areas in the modern system of the urban environment]. Rehionalni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia – Regional problems of architecture and urban planning, №15, P. 20–26. (in Ukrainian)

Shpakova H. V. (2020). Formuvannia ekonomiko-upravlinskykh predyktoriv developmentu na innovatsiinii platformi retsyklinhu budivelnykh vidkhodiv [Formation of economic and management predictors of development on the innovative platform of construction waste recycling]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, № 1, DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.91. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/93.pdf (in Ukrainian)

Molchanova E. Yu. (2021). Tsyrkuliarna ekonomika yak inkliuzyvna ekonomichna model [Circular economy as an inclusive economic model]. Ekonomichni innovatsii – Economic innovations, Tom 23, Vol. 3, P. 241–253. (in Ukrainian)

Tereshchuk O. I., Sakhno Ye. Yu., Marhasov D. V., Korzachenko M. M. (2018). Monitorynh enerhoefektyvnosti malopoverkhovykh budivel: monohrafiia [Energy efficiency monitoring of low-rise buildings: monograph]. Chernihiv: ChNTU. 356 p. (in Ukrainian)

Tatomyr I. L., Kvasnii L. H. et al. (2021). Tsyrkuliarna ekonomika: yak novyi sposib hospodariuvannia v umovakh tsyfrovoi transformatsii: kolektyvna monohrafiia [Circular economy: as a new way of managing in the conditions of digital transformation: collective monograph]. Ed. I. L. Tatomyr, L. H. Kvasnii. Truskavets: POSVIT. 124 р. (in Ukrainian)

Savytska O. S., Rumilets T. S., Bohdanova V. O. (2020). Malopoverkhova zabudova yak zasib dosiahnennia staloho rozvytku [Low-rise buildings as a means of achieving sustainable development]. Rehionalni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia – Regional problems of architecture and urban planning, № 14, P. 41–47. (in Ukrainian)

Pushkar B. T., Pushkar Z. M. (2014). Terytorialna orhanizatsiia rekreatsiinoho hospodarstva rehionu: monohrafiia [Territorial organization of the recreational economy of the region: monograph]. Ternopil: Vektor. 196 p. (in Ukrainian)

Bezliubchenko O. S., Zavalnyi O. V., Chernonosova T. O. (2011). Planuvannia i blahoustrii mist : navch. posibnyk. dlia studentiv usikh form navchannia ta slukhachiv druhoi vyshchoi osvity za napriamom pidhotovky 0921 (6.060101) – Budivnytstvo [Planning and improvement of cities: education. manual. for students of all forms of education and students of second higher education in the field of training 0921 (6.060101) – Construction]. Kharkiv: KhNAMH. 191 p. (in Ukrainian)

Bobrovnikova K. Yu., Tovstukha E. V. (2020). Metody zabezpechennia enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia v systemi rozumnoho budynku [Methods of ensuring energy efficiency and energy saving in the smart house system]. Komp’iuterni systemy ta informatsiini tekhnolohii = Computer systems and information technologies, № 1, P. 54–59. (in Ukrainian)

Kudri S. O. et al. (2020). Vidnovliuvani dzherela enerhii [Renewable energy sources]. Ed S. O. Kudri. Kyiv: Instytut vidnovliuvanoi enerhetyky NANU. 392 p. (in Ukrainian)

Kolodiichuk I. A. (2020). Formuvannia terytorialno zbalansovanykh system upravlinnia vidkhodamy: rehionalnyi vymir: monohrafiia [Formation of territorially balanced waste management systems: regional dimension: monograph]. Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy». 524 p. (in Ukrainian)

Braungart M., McDonough W. (2009). Cradle to Cradle: Re-making the Way We Make Things. Vintage, London. 193 р.

Кисельова Г. В., Кисельов В. М. Розвиток районів малоповерхової забудови в сучасній системі міського середовища. Регіональні проблеми архітектури та містобудування. 2021. № 15. С. 20–26.

Шпакова Г. В. Формування економіко-управлінських предикторів девелопменту на інноваційній платформі рециклінгу будівельних відходів. Ефективна економіка. 2020. № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.91. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/93.pdf.

Молчанова Е. Ю. Циркулярна економіка як інклюзивна економічна модель. Економічні інновації. 2021. Т. 23. Вип. 3. С. 241–253.

Терещук О. І., Сахно Є. Ю., Маргасов Д. В., Корзаченко М. М. Моніторинг енергоефективності малоповерхових будівель: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 356 с.

Циркулярна економіка: як новий спосіб господарювання в умовах цифрової трансформації: колективна монографія. За науковою ред. к.е.н., доц. І. Л. Татомир, к.е.н., доц. Л. Г. Квасній. Трускавець: ПОСВІТ, 2021. 124 с.

Савицька О. С., Румілець Т. С., Богданова В. О. Малоповерхова забудова як засіб досягнення сталого розвитку. Регіональні проблеми архітектури та містобудування. 2020. № 14. С. 41–47.

Пушкар Б. Т., Пушкар З. М. Територіальна організація рекреаційного господарства регіону: монографія. Тернопіль: Вектор, 2014. 196 с.

Безлюбченко О. С., Завальний О. В., Черноносова Т. О. Планування і благоустрій міст : навч. посібник. для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – Будівництво. Харків: ХНАМГ, 2011. 191 с.

Бобровнікова К. Ю., Товстуха E. В. Методи забезпечення енергоефективності та енергозбереження в системі розумного будинку. Комп’ютерні системи та інформаційні технології. 2020. № 1. C. 54–59.

Відновлювані джерела енергії / За заг. ред. С. О. Кудрі. Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2020. 392 с.

Колодійчук І. А. Формування територіально збалансованих систем управління відходами: регіональний вимір: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 524 с.

Braungart M., McDonough W. Cradle to Cradle: Re-making the Way We Make Things. Vintage, London, 2009. 193 р.

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Ященко, О., Макатьора, Д., & Кубанов, Р. (2023). АРХІТЕКТУРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНЦЕПТ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-11
Розділ
ЕКОНОМІКА