ЕФЕКТИВНІ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: бізнес-комунікації, ефективність, стратегії, ризик, ESG-принципи

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-методичні підходи до змістовного наповнення поняття ефективних бізнес-комунікацій як стратегічної складової управління ризиками підприємства. Проведено теоретичний аналіз та визначено ключові аспекти ефективних бізнес-комунікацій. Обґрунтовано підходи до удосконалення бізнес-комунікацій в стратегічному управлінні актуальними ризиками підприємства, що дасть можливість швидко виявляти нові ризики, пов’язані із комунікаціями, встановлювати між ними причинно-наслідковий зв'язок, розробляти та використовувати в практиці різні стратегії поліпшення комунікацій та підтримувати резилієнтність бізнесу. Отримані результати дослідження дозволяють підприємствам використовувати переваги ефективних бізнес-комунікацій та удосконалювати свою діяльність в управлінні ризиками.

Посилання

Германюк Н. В. Роль комунікацій в управлінні організаційним процесом. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9408 (дата звернення: 26.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.73

Комунікація. ULR: https://uk.wikipedia.org/wiki/Комунікація (дата звернення 27.12.2023).

Кравчук І. І., Лавриненко С. О. Управління знаннями та бізнес-комунікаціями – актуальні тренди інноваційного розвитку сучасних організацій. Ефективна економіка. 2022. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9868 (дата звернення: 28.02.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.4

Лавриненко, С., Зелінська, А., & Бездітко, О. (2023). Бізнес-комунікації та їх інноваційність в системі менеджменту підприємства. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-41

Мова тіла. Експерименти Альберта Маграбяна. ULR: https://masterlev.com.ua/mova-tila-eksperimenti-alberta-magrabyana/ (дата звернення 27.12.2023).

Назаренко, С., & Матюшенко, Н. (2023). Вплив внутрішніх комунікацій на ефективність діяльності підприємств. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-92

Петропавловська, С. Є., & Ковтун, К. Ю. (2021). Маркетингові комунікації в мережі інтернет як іноваційний інструмент стратегії просування. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-2 (104), 78-83. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-2-11

Фінансові ризики ведення бізнесу в Україні: сектор нефінансових корпорацій : колективна наукова доповідь / за ред. д.е.н. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ«Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2022. – 260 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/309.pdf

81% компаній допомагає працівникам в Україні та за кордоном – нове опитування «Делойт» в Україні та Американської торговельної палати в Україні. ULR:https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2022/acc-deloitte-survey.html (дата звернення 27.12.2023).

Mehrabian, Albert (1971). Silent Messages (1st ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Germaniuk, N. (2021). Rol komunikatsii v upravlinni orhanizatsiinym protsesom [The role of communications in management of organizational processes]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9408. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.73

Komunikatsiia [Communication]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Комунікація [in Ukrainian].

Kravchuk, I.I., Lavrynenko S.O. (2022). Upravlinnia znanniamy ta biznes-komunikatsiiamy – aktualni trendy innovatsiinoho rozvytku suchasnykh orhanizatsii [Knowledge management and business communications are current trends in the innovative development of modern organizations]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9868 [in Ukrainian]. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.4.

Lavrynenko, S., Zelinska, A., & Bezditko, O. (2023). Biznes-komunikatsii ta yikh innovatsiinist v systemi menedzhmentu pidpryiemstva [Business communications and their innovativeness in the enterprise management system]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 48. Retrieved fromhttps://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-41.

Mova tila. Eksperymenty Alberta Mahrabiana [Body language. Albert Magrabyan's experiments]. Retrieved from: https://masterlev.com.ua/mova-tila-eksperimenti-alberta-magrabyana/ [in Ukrainian].

Nazarenko, S., Matiushenko, N. (2023). Vplyv vnutrishnikh komunikatsii na efektyvnist diialnosti pidpryiemstv [The influence of internal communications on the efficiency of enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society. Retrieved from: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-92 [in Ukrainian].

Petropavlovska, S.Ie., Kovtun, K.Iu. (2021). Marketynhovi komunikatsii v merezhi internet yak inovatsiinyi instrument stratehii prosuvannia [Marketing communications on the Internet as an innovative tool of promotion strategy]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia «Ekonomichni nauky» – Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Series «Economic Sciences». Retrieved from: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-2-11 [in Ukrainian].

Zymovets, V.V. (2022). Finansovi ryzyky vedennia biznesu v Ukraini: sektor nefinansovykh korporatsii [Financial risks of doing business in Ukraine: the sector of non-financial corporations]: kolektyvna naukova dopovid DU «In-t ekon. ta prohnozuv NAN Ukrainy» – a collective scientific report. Institute of Economics and Forecasting NAS of Ukraine [in Ukrainian].

81% kompanii dopomahaie pratsivnykam v Ukraini ta za kordonom – nove opytuvannia «Deloit» v Ukraini ta Amerykanskoi torhovelnoi palaty v Ukraini [81% of companies help employees in Ukraine and abroad - a new survey by Deloitte in Ukraine and the American Chamber of Commerce in Ukraine]. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2022/acc-deloitte-survey.html [in Ukrainian].

Mehrabian, Albert (1971). Silent Messages (1st ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Сторожук, О., Немченко, Т., & Заярнюк, О. (2023). ЕФЕКТИВНІ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-5
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають