РОЗВИТОК РЕГІОНУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Ключові слова: економіка знань, методи, етапи, особливості, регіон, розвиток, перешкоди, риси, умови, потенціал

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку регіону в умовах становлення економіки знань. Авторами представлено суть поняття, виокремлено характерні риси економіки знань, проаналізовано перешкоди, які сповільнювали розвиток економіки знань в Україні, досліджено етапи розвитку регіонів України в умовах становлення економіки знань, зазначено умови, від яких залежить успішний процес становлення та розвитку економіки знань, виокреслено головні особливості економіки знань на рівні національного господарства, наведено основні особливості розвитку регіонів в умовах становлення економіки знань, запропоновано методи запровадження економіки знань у діяльність регіону, представлено можливі перспективи від розвитку економіки знань. Останні роки в Україні є активною фазою у розвитку інноваційно-технологічного забезпечення, яке впливає на розвиток регіонів та дає змогу досягнути певних позитивних результатів та перспектив у них.

Посилання

Тульчинська С.О. Стратегія розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів – імператив становлення економіки знань. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_67

Тищенко В.Ф. Діагностика вектора розвитку економіки знань: регіональний. Економiчний часопис-XXI. 2013. № 9-10(1). С. 31–34.

Рак Н.Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями. Регіональна економіка. 2009. № 3. С. 224–232.

Геєць В.М. Характер перехідних процесів до економік. Економіка України. 2004. № 4. С. 4–14.

Дяків О., Шушпанов Д., Пошелюжний В. Розвиток економіки знань в організації, яка самонавчається. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. Вип. 1. C. 113–125.

Мельник Л.Ю. Еволюція наукових уявлень про економіку знань. Економічний вісник університету. 2015. Вип. № 26/1. С. 37–42.

Світлична В.Л. Теоретичний базис нової парадигми суспільства – економіки знань. Економіка: реалії часу. 2015. № 3. С. 184–193.

Стояненко І.В. Формування економіки знань як реальність та необхідність сьогодення. Ефективна економіка. 2012. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_6_47

Турчіна С.Г. Розвиток економіки знань в умовах інтеграції України до світового господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 13(2). С. 133–136.

Маслак О.І., Данилко В.К., Гришко Н.Є., Скрипнюк К.О. Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та чинники формування в новітніх умовах. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/19.pdf

Демиденко В., Здоренко Т. Перспективи розвитку економіки знань в Україні. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. 2016. № 42. С. 65–70.

Казакова Н.А., Мірошник Н.О. Перспективи розвитку економіки знань україни як актора напівпериферії Європи. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2020. Вип. 12. С. 129–139.

Кравчук О., Лебедченко В., Луців Р. Економіка знань, сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Економіка та суспільство. 2023. № 51. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2461

Поляков М.В. Концептуальні основи переходу України до економіки знань у контексті змін світового господарства. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 28–34.

Поляков М.В. Особливості економіки знань та їх прояви на рівні світового господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 12, ч. 2. С. 98–102.

Посилкіна О.В., Коноваленко М.К. Аналіз міжнародного досвіду розвитку національних господарчих систем на основі економіки знань. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2016. № 5. С. 58–63.

Тulchynska S.O. (2011). Stratehiia rozvytku intelektualno-innovatsiinoi systemy rehioniv – imperatyv stanovlennia ekonomiky znan [The development strategy of intellectual innovation system of regions – imperative of becoming a knowledge economy]. Efektyvna ekonomika, vol. 12. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_67

Tyshchenko V.F. (2013). Diahnostyka vektora rozvytku ekonomiky znan: rehionalnyi [Diagnosis of knowledge economy vector: a regional aspect]. Economic annals-XXI. Vol. 9-10(1). P. 31–34.

Rak N.Ye. (2009). Ekonomika znan: sutnist ta faktory upravlinnia znanniam [Knowledge Economy: Essence and Factors of Management of Knowledge]. Regional Economy. № 3. P. 224–232.

Heyets V.M. (2004). Kharakter perekhidnykh protsesiv do ekonomik [The nature of transitional processes to economies]. Economy of Ukraine. 4. P. 4–14.

Dyakiv O., Shushpanov D., Poshelyuzhny V. (2020). Rozvytok ekonomiky znan v orhanizatsii, yaka samonavchaietsia [Knowledge economy in a self-learning organization]. Herald of Ternopil National Economic University. Issue 1. P. 113–125.

Melnyk L.Yu. (2015). Evoliutsiia naukovykh uiavlen pro ekonomiku znan [Evolution of scientific ideas of economy of knowledge]. University economic bulletin. Vol. 26/1. P. 37–42.

Svetlichnaya V.L. (2015). Teoretychnyi bazys novoi paradyhmy suspilstva – ekonomiky znan [Theoretical base of new paradigm of society are economies of knowledge]. Economics: the realities. Vol. 3. P. 184–193.

Stoyanenko I.V. (2012). Formuvannia ekonomiky znan yak realnist ta neobkhidnist sohodennia [Formation of the knowledge economy as a reality and necessity today]. Efektyvna ekonomika. № 6. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_6_47

Turchina S.G. (2017). Rozvytok ekonomiky znan v umovakh intehratsii Ukrainy do svitovoho hospodarstva [Development of knowledge economy in terms of Ukraine integration into the world economy]. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy. Vol. 13(2). P. 133–136.

Maslak O., Danylko V., Grishko N., Skrypniuk K. (2020). Ekonomika znan: evoliutsiia naukovykh uiavlen, skladovi ta chynnyky formuvannia v novitnikh umovakh [Knowledge economy: evolution of scientific ideas, components and factors of formation in the newest conditions]. Efektyvna ekonomika. Vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/19.pdf

Demydenko V., Zdorenko T. (2016). Perspektyvy rozvytku ekonomiky znan v Ukraini [Prospects for the development of the knowledge economy in Ukraine]. Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences. Vol. 42. P. 65–70.

Kazakova N.A., Miroshnyk N.O. (2020). Perspektyvy rozvytku ekonomiky znan ukrainy yak aktora napivperyferii Yevropy [Prospects for the development of the knowledge economy of Ukraine as an actor in the semi-periphery of Europe]. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism. Vol. 12. P. 129–139.

Kravchuk O., Lebedchenko V., Lutsiv R. (2023). Ekonomika znan, suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii [Knowledge economy, modern information and communication technologies]. Economy and society. 51. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2461

Polyakov M.V. (2017). Kontseptualni osnovy perekhodu Ukrainy do ekonomiky znan u konteksti zmin svitovoho hospodarstva [The Conceptual Foundations of Ukraine’s Transition to the Knowledge Economy in the Context of Changes in the World Economy]. Business inform. Vol. 4. P. 28–34.

Polyakov M.V. (2017). Osoblyvosti ekonomiky znan ta yikh proiavy na rivni svitovoho hospodarstva [Distinctive features of knowledge economy and their effects at the level of world economy]. Uzhhorod National University Herald. Issue 12, part 2. P. 98–102.

Posylkina O.V., Konovalenko M.K. (2016). Analiz mizhnarodnoho dosvidu rozvytku natsionalnykh hospodarchykh system na osnovi ekonomiky znan [Analysis of international experience national economic systems development on the basis of knowledge economy]. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism. Vol. 5. P. 58–63.

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Благун, І., Івасишин, М., & Коляда, А. (2023). РОЗВИТОК РЕГІОНУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-84
Розділ
ЕКОНОМІКА