ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ, СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ключові слова: економіка знань, галузь інформації та телекомунікації, рейтинги, глобальні індекси, цифровізація, інноваційні технології

Анотація

В статті досліджено окремі аспекти категорії «економіка знань», притаманні їй вітчизняні оцінки й міжнародні індикатори та рейтинги. Проаналізовано стан галузі інформація та телекомунікації України. Оцінено місце України в міжнародних глобальних рейтингах. Відстежено, що з позиції «трансформаційна економіка» у 2018 році в умовах правового режиму воєнного стану вітчизняна економіка знань змістилася у нижчий рівень – «зародження» через обвал ВВП на душу населення, але не стала в ряд «обмеженого розвитку» поруч з країнами з таким же душовим доходом, тільки через доволі високий рівень розвитку людського капіталу. Установлено, що для утримання наявних позицій національній економіці знань в частині інформаційно-комунікаційних технологій необхідна державна підтримка, через фіскальні механізми, а для нарощування їх у міжнародній структурі - нова Стратегія розвитку J галузі та прогнозування збільшення частки її продукції у ВВП.

Посилання

Брюховецька Н.Ю., Черних О.В. Індустрія 4.0 та цифровізація економіки: можливості використання зарубіжного досвіду на промислових підприємствах України. Економіка промисловості. 2020. № 2 (90). С. 116–132.

Головні досягнення у сфері науки та інновацій 2020-2022. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/golovni-dosyagnennya-u-sferi-nauki-ta-innovacij-2020-2022 (дата звернення: 15.05. 2023).

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.05.2023).

Диба М.І., Гернего Ю.О. Диджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні. Фінанси України. 2018. № 7. C. 50–63.

Економіка знань. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/article-18730 (дата звернення: 15.05. 2023).

Законодавство України. Офіційний веб-портал Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (дата звернення: 15.05.2023).

Іртищева І.О., Крамаренко І.С., Іртищев О.С., Гарагуля А.В., Ставцов Р.В. Цифрова економіка в Україні: виклики сьогодення та завдання управління. Ефективна економіка.. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074

Маслак О.І., Данилко В.К., Гришко Н.Є., Скрипнюк К.О. Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та чинники формування в новітніх умовах. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8457 (дата звернення: 22.05.2023).

Писаренко Т.В., Куранда Т.К. та ін. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2021 році: науково-аналітична доповідь. Київ : УкрІНТЕІ, 2022. 93 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2022/09/09/Nauk-analitychn.dop.Naukova.ta.nauk-tekhn.diyal.v.Ukrayini.2021-09.09.2022.pdf (дата звернення: 15.05.2023).

Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства : монографія / за заг. ред. Н.М. Пантєлєєвої, С.Ю. Колодія, М.А. Ребрика. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 299 с.

Рейтинг країн за рівнем ВВП. URL: https://uk.zhujiworld.com/largest-gdp/ (дата звернення: 15.05.2023).

Руденко М.В. Аналіз позицій України в глобальних індексах цифрової економіки. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 11–18. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.2.11

Цифрова економіка. URL: http://surl.li/kckm (дата звернення: 15.05.2023).

Цифрова трансформація для України – DT4UA. URL: https://ega.ee/uk/project/dt4ua/ (дата звернення: 15.05.2023).

Шиманська К.В., Бондарчук В.В. Пріоритетні напрями та механізми розвитку цифрової економіки в Україні. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 1 (95). С. 17–22.

Davis D.R., Dingel J.I. A spatial knowledge economy. American Economic Review. 2019. Vol. 109 (1). P. 153–170.

Den Hertog P., Bilderbeek R. The new knowledge infrastructure: the role of technology-based knowledge-intensive business services in national innovation systems. In Services and the knowledge-based economy. 2019. P. 222–246.

Digital Adoption Index – World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index (дата звернення: 15.05.2023).

Economic Data. Global Finance. URL: https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/ (дата звернення: 15.05.2023).

European Business Association. URL: https://eba.com.ua/vplyv-vijny-na-it-rynok-pratsi-u-sferi-nyzhche-dovoyennogo-rivnya-u-4-8-raziv/ (дата звернення: 15.05.2023).

Global Connectivity Report 2022. URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/d-ind-global.01-2022-pdf-e.pdf (дата звернення: 15.05.2023).

Global Innovation Index 2022. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf (дата звернення: 15.05.2023).

Human Development Index (HDI). URL: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI (дата звернення: 15.05.2023).

ICT Development Index (IDI). URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/default.aspx (дата звернення: 15.05.2023).

Knowledge Economy Index (World Bank). URL: http://surl.li/hfvxk (дата звернення: 15.05.2023).

Most Technologically Advanced Countries In The World Methodology: How the 2022 Best Countries Were Ranked. URL: https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/methodology (дата звернення: 15.05.2023).

Network Readiness Index. URL: https://networkreadinessindex.org/ (дата звернення: 15.05.2023).

Reports. World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/ (дата звернення: 15.05.2023).

The Bloomberg Innovation Index. URL: https://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/ (дата звернення: 15.05.2023).

The Digital Economy and Society Index (DESI). EC. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (дата звернення: 15.05.2023).

The ICT Development Index – ITU. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/default.aspx (дата звернення: 15.05.2023).

Worldwide Mobile Data Pricing 2022. URL: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/ (дата звернення: 15.05.2023).

Briukhovetska, N.Iu. and Chernykh, O.V. (2020). Industriia 4.0 ta tsyfrovizatsiia ekonomiky: mozhlyvosti vykorystannia zarubizhnoho dosvidu na promyslovykh pidpryiemstvakh Ukrainy [Industry 4.0 and digitalization of the economy: the possibility of gaining foreign access to industrial enterprises in Ukraine], Ekonomika promyslovosti – Economy of industry, vol. 2 (90), 116–132. [in Ukrainian]

Holovni dosiahnennia u sferi nauky ta innovatsii 2020-2022 [Main achievements in the field of science and innovation 2020-2022]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/golovni-dosyagnennya-u-sferi-nauki-ta-innovacij-2020-2022 [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

Dyba, M.I. and Herneho, Yu.O. (2018). Dydzhytalizatsiia ekonomiky: svitovyi dosvid ta mozhlyvosti rozvytku v Ukraini [Digitalization of the economy: light evidence and development in Ukraine] Finansy Ukrainy – Finances of Ukraine, vol. 7, 50–63. [in Ukrainian]

Ekonomika znan. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [Economics of knowledge. Encyclopedia of modern Ukraine]. Available at: https://esu.com.ua/article-18730

Zakonodavstvo Ukrainy. Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi rady Ukrainy [Legislation of Ukraine. Official web portal of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index [in Ukrainian]

Irtyshcheva, I.O., Kramarenko, I.S., Irtyshchev, O.S., Harahulia, A.V. and Stavtsov, R.V. (2020). Tsyfrova ekonomika v Ukraini: vyklyky sohodennia ta zavdannia upravlinnia [Digital economy in Ukraine: current challenges and management tasks], Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074 [in Ukrainian]

Maslak, O.I., Danylko, V.K. Hryshko, N. Ye. and Skrypniuk, K.O. (2020). Ekonomika znan: evoliutsiia naukovykh uiavlen, skladovi ta chynnyky formuvannia v novitnikh umovakh [Economics of knowledge: the evolution of scientific phenomena, warehouses and officials molded in new minds], Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8457 [in Ukrainian]

Pysarenko, T.V., Kuranda, T.K., Havrys, T.V., Osadcha, A.B., Musina, L.A., Titaievska Ye.S. et al. (2022), Naukova ta naukovo-tekhnichna diialnist v Ukraini u 2021 rotsi: naukovoanalitychna dopovid [Scientific and scientific-technical activity in Ukraine in 2021: scientific-analytical report]. Kyiv, UkrINTEI. Available at: http://surl.li/guxta [in Ukrainian]

Panteleeva, N.M., Kolodii, S.Yu. and Rebryk, M.A. (2019), Tsyfrova ekonomika yak kliuchovyi trend rozvytku postindustrialnoho suspilstva [Digital economy as a key trend in the development of post-industrial society], Kyiv: DVNZ "Universytet bankivs'koyi spravy". [in Ukrainian]

Reitynh krain za rivnem VVP [Rating of the krai by the level of GDP]. Available at: https://uk.zhujiworld.com/largest-gdp/

Rudenko, M.V. (2018). Analiz pozytsii Ukrainy v hlobalnykh indeksakh tsyfrovoi ekonomiky [Analysis of Ukraine's positions in the global indices of the digital economy], Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, vol. 11, 61–65.

Tsyfrova ekonomika [Digital economy]. Available at: http://surl.li/kckm/ [in Ukrainian]

Tsyfrova transformatsiia dlia Ukrainy – DT4UA [Digital transformation for Ukraine – DT4UA]. Available at: https://ega.ee/uk/project/dt4ua/

Shymanska, K.V. and Bondarchuk, V.V. (2021). Priorytetni napriamy ta mekhanizmy rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini [Priority Directly and Mechanisms for the Development of the Digital Economy in Ukraine], Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – Economy, management and administration, vol. 1 (95), 17–22. [in Ukrainian]

Davis, D.R. and Dingel, J.I. (2019). A spatial knowledge economy. American Economic Review, vol. 109(1), 153–170.

Den Hertog, P. and Bilderbeek, R. (2019). The new knowledge infrastructure: the role of technology-based knowledge-intensive business services in national innovation systems, In Services and the knowledge-based economy, 222-246.

World Bank. Digital Adoption Index. Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-

IndexEconomic Data. Global Finance. Available at: https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/

European Business Association. Available at: http://surl.li/hgbqr

Global Connectivity Report 2022. Available at: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/d-ind-global.01-2022-pdf-e.pdf

Global Innovation Index 2022. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf

Human Development Index (HDI). Available at: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

ICT Development Index (IDI). Available at: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/default.aspx

World Bank. Knowledge Economy Index. Available at: http://surl.li/hfvxk

Most Technologically Advanced Countries In The World Methodology: How the 2022 Best Countries Were Ranked. Available at: https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/methodology

Network Readiness Index. Available at: https://networkreadinessindex.org/

Reports World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/reports/

The Bloomberg Innovation Index. Available at: https://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/

EC. The Digital Economy and Society Index (DESI). Available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

The ICT Development Index – ITU. Available at: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/default.aspx

Worldwide Mobile Data Pricing 2022. Available at: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/

Переглядів статті: 153
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Кравчук, О., Лебедченко, В., & Луців, Р. (2023). ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ, СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-11
Розділ
ЕКОНОМІКА