ВИРОБНИЦТВА БІОМЕТАНУ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: біогаз, біометан, цукрові заводи, стратегія, технології, сільське господарство, дигестат

Анотація

Визначено необхідність розвитку виробництва біогазу на цукрових заводах з метою реалізації в подальшому біометану на ринку енергоносіїв. Досліджено обсяги вирощування цукрових буряків та потенційний об’єм виробництва біометану з відходів цукрової галузі. Запропоновано модель виробничого біоенергетичного кластеру на базі цукрового заводу. Констатовано необхідність розвитку переробки відходів сільського господарства та доцільність реалізації біометану. Визначено основні напрями подальшого розвитку виробництва біопалив на базі цукрових заводів шляхом створення біоенергетичних кластерів. Визначено, що формування відповідних біоенергетичних кластерів дасть можливість вирішити значну кількість проблем в АПК, а саме: зменшити собівартість цукру; створити додаткові робочі місця в сільській місцевості; збільшити ВПП держави; підвищити енергетичну незалежність та покращити зовнішньоторговельний баланс України; частково забезпечити промислові підприємства біометаном; сприяти розвитку виробництва біогазових установок, що в свою чергу дасть поштовх для розвитку нових біогазових технологій; забезпечити сільське господарство органічним добривом – дигестатом; зменшити рівень забруднення стічними водами водних ресурсів України; дати поштовх розвитку спиртової галузі на інноваційній основі.

Посилання

Калетнік Г.М. Диверсифікація розвитку виробництва біопалив – основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України. Вісник аграрної науки. 2018. № 11. С. 169–176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811&21.

Річний звіт Асоціації газовидобувних компаній України. URL: https://www.agpu.org.ua/images/pdf/Annual_Report-2022.pdf (дата звернення: 20.04.2023).

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану» № 5464 від 05.05.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71839 (дата звернення: 20.04.2023).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 20.10.2023).

Гончарук І.В. Виробництво біогазу в аграрному секторі – шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості ґрунтів. Агросвіт. 2020.

№ 15. С. 18–29. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.15.18.

Гонтарук Я.В. Перспективи виробництва біогазу на цукрових заводах України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Випуск 1 (34). С. 69–75. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.34-12

Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Виробництво біометану з агробіомаси в Україні: проблеми та перспективи. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2022. № 2 (37). С. 65-72. DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2022-2-10.

Honcharuk I., Tokarchuk D., Gontaruk Y., Hreshchuk H. Bioenergy recycling of household solid waste as a direction for ensuring sustainable development of rural areas. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal. 2023. Volume 26. Issue 1. P. 23-42 DOI: https://doi.org/10.33223/epj/161467.

Kaletnik G.M. (2018). Dyversyfikatsiia rozvytku vyrobnytstva biopalyv – osnova zabezpechennia prodovolchoi, enerhetychnoi, ekonomichnoi ta ekolohichnoi bezpeky Ukrainy [Diversification of the development of biofuel production is the basis for ensuring Ukraine's food, energy, economic and environmental security]. Visnyk ahrarnoi nauky. 11. рр. 169–176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811&21.

Richnyi zvit Asotsiatsii hazovydobuvnykh kompanii Ukrainy [Annual report of the Association of Gas Production Companies of Ukraine]. URL: https://www.agpu.org.ua/images/pdf/Annual_Report-2022.pdf (data zvernennia: 20.04.2023).

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro alternatyvni vydy palyva» shchodo rozvytku vyrobnytstva biometanu» № 5464 vid 05.05.2021 r [Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine "On Alternative Fuels" Regarding the Development of Biomethane Production" No. 5464 of 05/05/2021] URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71839 (data zvernennia: 20.04.2023).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (data zvernennia: 20.04.2023).

Honcharuk I.V. (2020). Vyrobnytstvo biohazu v ahrarnomu sektori – shliakh do pidvyshchennia enerhetychnoi nezalezhnosti ta rodiuchosti gruntiv [Biogas production in the agricultural sector is a way to increase energy independence and soil fertility]. Ahrosvit. 15. рр. 18–29. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.15.18.

Hontaruk Ya.V. (2022). Perspektyvy vyrobnytstva biohazu na tsukrovykh zavodakh Ukrainy [Prospects for biogas production at sugar factories in Ukraine]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. Vypusk 1 (34). рр. 69–75. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.34-12

Honcharuk I.V., Vovk V.Iu. (2022). Vyrobnytstvo biometanu z ahrobiomasy v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Production of biomethane from agrobiomass in Ukraine: problems and prospects]. Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika. № 2 (37). S. 65-72. DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2022-2-10.

Honcharuk I., Tokarchuk D., Gontaruk Y., Hreshchuk H. (2023). Bioenergy recycling of household solid waste as a direction for ensuring sustainable development of rural areas. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal. Volume 26. Issue 1. P. 23-42.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Бондаренко, В., Гонтарук, Я., & Шевчук, Г. (2023). ВИРОБНИЦТВА БІОМЕТАНУ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-120
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають