ЕКОНОМІЧНЕ ЛІДЕРСТВО США В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Ключові слова: США, глобальне лідерство, економічне лідерство, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічна політика, світовий прядок, глобальна стратегія США

Анотація

В статті розглянуто роль США у формуванні світової економіки та їх вплив на глобальний економічний порядок. Глобальне лідерство США визначається комплексом факторів, що включають політичні, економічні, культурні та науково-технологічні аспекти. Ці складові утворюють синергію та формують позицію країни на міжнародній арені. В статті акцентовано увагу саме на економічній складовій формування лідерських позицій США (динаміка ВВП; рівень ВВП на душу населення; рівень безробіття; структура економіки; участь країни у міжнародній торгівлі; розвиток ТНК, які впливають як на динаміку міжнародної торгівлі, так і на залучення прямого інвестування; формування зовнішньоторговельної політики країни; участь у міжнародних організаціях). Глобальне лідерство США допомагає встановлювати міжнародні стандарти, робить їх головним учасником у вирішенні міжнародних проблем і сприяє стабільності та розвитку. Крім того, відповідальність за глобальне лідерство також накладає на США зобов'язання щодо розв'язання глобальних викликів та підтримання співпраці з іншими країнами для досягнення політики стабільного світу.

Посилання

Brzezinski Z. The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. New York: Basic books, October 1997. 240 p.

ВВП США. URL: https://svspb.net/danmark/vvp.php?l=ssha (дата звернення 10.09.2023)

International Monetary Fund. URL: https://svspb.net/danmark/vvp-nadushu.php?l=ssha (дата звернення 14.09.2023)

ВВП на душу населення в США. URL: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending (дата звернення 21.09.2023)

Економіка США. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States (дата звернення 23.09.2023)

Огляд торговельної політики Сполучених Штатів Америки. 2022. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=537bcb9d-853d-4d7c-bc9a064d54baed95&title=OgliadTorgovelnoiPolitikiSpoluchenikhShtativAmeriki (дата звернення 04.10.2023)

Торгівля (Огляд торгівлі США). URL: https://export.gov.ua/country/109-ssha (дата звернення 4.10.2023)

Загальна вартість торгівлі товарами США (експорту та імпорту) у всьому світі з 2004 по 2022 рік. URL: https://www.statista.com/statistics/218255/total-value-of-us-trade-in-goods-worldwide-since-2004/ (дата звернення 04.10.2023)

Торговельні війни США та Китаю. URL: https://expla.bank.gov.ua/expla/news_0110.html (дата звернення 01.11.2023).

Безробіття в США. URL: https://migrant.biz.ua/ssha/robota-ssha/bezrobittia-v-ssha-v-tsyfrakh.html (дата звернення 06.10.2023)

Величко К.Ю., Гребенюк Я.О. США: сучасне глобальне лідерство в системі міжнародних економічних відносин. Механізм забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 19 травня 2023 р.). Харків: ДБТУ, 2023. С.305-308.

Чому США є винятковою та величною державою? URL: https://texty.org.ua/articles/107496/chomu-ssha-ye-vynyatkovoyu-i-velychnoyu-derzhavoyu-poyasnyuye-istoryk/ (дата звернення 02.11.2023)

Мицик Л. Еволюція глобального лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин. Історія і політологічні дослідження. ДНУ ім. В. Стуса. Вінниця. 1(64), 2019., С. 29-36.

Brzezinski Z. (1997). The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. New York: Basic books, October . 240 p.

VVP SShA. [US GDP]. URL: https://svspb.net/danmark/vvp.php?l=ssha (accessed September 10, 2023)

International Monetary Fund. URL: https://svspb.net/danmark/vvp-nadushu.php?l=ssha (дата звернення 14.09.2023)

VVP na dushu naselennia v SShA. [GDP per capita in the USA URL]: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending (accessed September 21, 2023)

Ekonomika SShA. [The US economy.] URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States (accessed September 23, 2023)

Ohliad torhovoi polityky Spoluchenykh Shtativ Ameryky. (2022) . [Overview of the trade policy of the United States of America]. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=537bcb9d-853d-4d7c-bc9a064d54baed95&title=OgliadTorgovelnoiPolitikiSpoluchenikhShtativAmeriki (accessed October 4, 2023)

Torhivlia (Doslidzhennia torhivli SShA). [Trade (U.S. Trade Survey)] URL: https://export.gov.ua/country/109-ssha (accessed October 4, 2023)

Ohliad torhovelnoi polityky Spoluchenykh Shtativ Ameryky. [Total value of US merchandise trade (exports and imports) worldwide from 2004 to 2022].URL: https://www.statista.com/statistics/218255/total-value-of-us-trade-in-goods-worldwide-since-2004/ (accessed October 4, 2023)

Torhovelni viiny SShA ta Kytaiu [US-China trade wars]. URL: https://usa.mfa.gov.ua/ukrayina-ta-ssha/torgivelno-ekonomichne-spivrobitnictvo (accessed October 6, 2023)

Bezrobittia v SShA. [Unemployment in the USA]. URL: https://migrant.biz.ua/ssha/robota-ssha/bezrobittia-v-ssha-v-tsyfrakh.html (accessed November 1, 2023)

1. Velychko K.Yu., Grebenyuk Y.O. (2023). SShA: suchasne hlobalne liderstvo v systemi mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn.[ USA: modern global leadership in the system of international economic relations]. Mekhanizm zabezpechennia staloho rozvytku ekonomiky: problemy, perspektyvy, mizhnarodnyi dosvid: ІV Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya (Kharkiv, May 19, 2023). Kharkiv: SBU. рр.305-308. (in Ukrainian)

Chomu SShA ye vyniatkovoiu ta velychnoiu derzhavoiu? [Why is the USA an exceptional and great state?]. URL: https://texty.org.ua/articles/107496/chomu-ssha-ye-vynyatkovoyu-i-velychnoyu-derzhavoyu-poyasnyuye-istoryk/ (accessed November 1, 2023)

Mytsyk L. (2019). Evoliutsiia hlobalnoho liderstva SShA v suchasnii systemi mizhnarodnykh vidnosyn [Evolution of US global leadership in the modern system of international relations] Evoliutsiia hlobalnoho liderstva SShA v suchasnii systemi mizhnarodnykh vidnosyn, Vinnytsia, DNU im. Vasylia Stusa vol.1(64), рр.29-36. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Величко, К. (2023). ЕКОНОМІЧНЕ ЛІДЕРСТВО США В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-41
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ