РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРКАЩИНИ: ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИК КРАЇН ЄС

Ключові слова: туристично-рекреаційний потенціал, конкурентоспроможність регіону, туристична дестинація, європейський досвід

Анотація

У статті проаналізовано туристично-рекреаційний потенціал Черкаської області як фактор формування конкурентоспроможності туристичної дестинації. Методами стратегічного аналізу ми оцінили туристично-рекреаційний потенціал регіону, визначили його вплив на конкурентоспроможність, а також окреслили поточні виклики та необхідні фактори для зростання і розвитку. У нашому дослідженні ми визначили шляхи реалізації потенціалу через співпрацю між бізнесом, місцевою владою, науковими установами та громадськістю регіону. Визначено, що успіх туристичної дестинації залежить від балансу між економічним розвитком, збереженням довкілля та добробутом громади. Обґрунтовано, що постійний моніторинг індикаторів розвитку та адаптація є важливими для забезпечення сталого розвитку та зростання регіону в умовах воєнного стану. Основна увага приділена адаптації під вітчизняні умови ефективних підходів, які застосовуються країнами ЄС для досягнення поставлених стратегічних цілей у розвитку туристичних дестинацій. Визначено напрями розвитку туристичної дестинації у воєнний та повоєнний час з акцентом на досягнення цілей сталого розвитку та дотримання загальноєвропейських стандартів інклюзивного суспільства.

Посилання

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/news/34376.html (дата звернення: 10.10.2023).

Європейська туристична комісія. URL: https://etc-corporate.org/ (дата звернення: 10.10.2023).

Державне агентство розвитку туризму України. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/dart-stane-chlenom-ievropeyskoyi-turistichnoyi-komisiyi (дата звернення: 10.10.2023).

Всесвітня туристична організація. URL: http://www.unwto.org/(дата звернення: 10.10.2023).

Склад робочої групи з розробки стратегії. URL: https://strategy2027-ck.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/SKLAD-ROBOCHOYI-GRUPY-STANOM-NA-01.10.2020.pdf (дата звернення: 10.10.2023).

Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2027 року. URL: https://strategy2027-ck.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Strategiya-rozvytku-CHerkaskoyi-oblasti-2021-2027.pdf (дата звернення: 10.10.2023).

Каганець-Гаврилко, Л. (2023). ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА КОМПОНЕНТНА БУДОВА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-24 (дата звернення: 10.10.2023).

Писаревський І. М., Мелешко К. К. Туристично-рекреаційний потенціал як елемент конкурентоспроможності територій. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 148–154. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-148-154 (дата звернення: 10.10.2023).

Горбаль Н. І., Когут, У. І. Моторнюк У. І. Аналіз конкурентоспроможності ЄС та його країн членів. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. 3 (1). С. 193 – 203.

Назаров М. І. Конкурентоспроможність регіону: суть та властивості. Ефективна економіка. 2013. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2438(дата звернення: 10.10.2023).

Всеукраїнської федерації роботодавців в сфері туризму України. URL: https://www.amazingukraine.pro/wp-content/uploads/2023/10/04-frtu-vysnovky_ta_praktychni_rekomendatsii_ukr.pdf (дата звернення 05.10.2023).

Вуйцик О. І. Рекреаційно-туристичний комплекс: питання термінології. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 3 (46). Ч. 2. С. 39 – 44.

Методологія планування регіонального розвитку в Україні. URL: https://cg.gov.ua/web_docs/1/2014/11/docs/Methodology_of_RD_planning.pdf (дата звернення: 08.10.2023).

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення 07.10.2023).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації стратегій розвитку територіальних громад. URL: https://economika.kr-admin.gov.ua/index.php?action=news/news-08122020.html (дата звернення 20.10.2023).

Ministerstvo rozvytku hromad, terytorii ta infrastruktury Ukrainy [The Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine]. Available at:: https://mtu.gov.ua/news/34376.html (accessed Оctober 10, 2023).

Yevropeiska turystychna komisiia. [European Travel Commission]. Available at:: https://etc-corporate.org/ (accessed Оctober 10, 2023).

Derzhavne ahentstvo rozvytku turyzmu Ukrainy [State Agency for Tourism Development of Ukraine]. Available at:: https://www.tourism.gov.ua/blog/dart-stane-chlenom-ievropeyskoyi-turistichnoyi-komisiyi (accessed Оctober 10, 2023).

Vsesvitnia turystychna orhanizatsiia [World Tourism Organization, UNWTO]. Available at:: http://www.unwto.org/ (accessed Оctober 10, 2023).

Sklad robochoi hrupy z rozrobky stratehii [Membership of the strategy development working group]. Available at:: https://strategy2027-ck.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/SKLAD-ROBOCHOYI-GRUPY-STANOM-NA-01.10.2020.pdf (accessed Оctober 1, 2023).

Stratehii rozvytku Cherkaskoi oblasti na period do 2027 roku [Cherkasy Region Development Strategy for the period up to 2027]. Available at:: https://strategy2027-ck.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Strategiya-rozvytku-CHerkaskoyi-oblasti-2021-2027.pdf (accessed Оctober 10, 2023).

Kahanets-Gavrylko, L. (2023). TEORETYCHNA SUTNIST TA KOMPONENTNA BUDOVA TURYSTYCHNO-REKREATSIINOHO POTENTSIALU [THEORETICAL ESSENCE AND COMPONENT STRUCTURE OF TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL]. Economy and Society, no. (54). Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-24 (accessed Оctober 10, 2023).

Pisarevskyi I.M., Meleshko K.K. (2019). Turystychno-rekreatsiinyi potentsial yak element konkurentospromozhnosti terytorii. [Tourist and recreational potential as an element of competitiveness of territories]. Business Inform. no. 12. pp. 148–154. Available at:: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-148-154 (accessed Оctober 10, 2023).

Horbal N. I., Kohut, U. I., Motorniuk, U. I. (2021). Analiz konkurentospromozhnosti EU ta yoho krain chleniv. [Analysis of the competitiveness of the EU and its member states]. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development. no. 3 (1). pp. 193 – 203.

Nazarov M. I. (2013). Konkurentospromozhnist rehionu: sut ta vlastyvosti [Competitiveness of the region: essence and properties]. Effective economy. no. 10. Available at:: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2438. (accessed Оctober 10, 2023).

Vseukrainskoi federatsii robotodavtsiv v sferi turyzmu Ukrainy [Ukrainian Federation of Employers in Tourism]. URL: (accessed Оctober 05, 2023).

Vuytsyk O. I. (2012). Rekreatsiino-turystychnyi kompleks: pytannia terminolohii [Recreational and tourist complex: the issue of terminology]. Bulletin of Socio-Economic Research. no. 3 (46). vol. 2. pp. 39 – 44.

Metodolohiia planuvannia rehionalnoho rozvytku v Ukraini [Methodology of regional development planning in Ukraine]. Available at: https://cg.gov.ua/web_docs/1/2014/11/docs/Methodology_of_RD_planning.pdf (accessed Оctober 08, 2023).

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku [On approval of the Strategy for the Development of Tourism and Resorts for the period up to 2026]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws(accessed Оctober 07, 2023).

METODYChNI REKOMENDATsII shchodo poriadku rozroblennia, zatverdzhennia, realizatsii, provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii stratehii rozvytku terytorialnykh hromad [METHODICAL RECOMMENDATIONS on the procedure for developing, approving, implementing, monitoring and evaluating the implementation of territorial community development strategies]. Available at: https://economika.kr-admin.gov.ua/index.php?action=news/news-08122020.html (accessed Оctober 20, 2023).

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Слатвінська, Л. (2023). РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРКАЩИНИ: ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИК КРАЇН ЄС. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-71

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають