СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: продовольча безпека, стратегія, війна, стратегічний план, післявоєнне відновлення, сталість постачання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та розробці стратегії забезпечення продовольчої безпеки в умовах війни. В сучасних умовах ця тема набуває особливої актуальності для України, оскільки вона стикається з різноманітними викликами та складнощами в контексті геополітичних конфліктів та нестабільності. Метою статті є вивчення підходів до розв'язання завдань забезпечення продовольчої безпеки в умовах військових дій та розробка оптимальної стратегії, що враховує військові обставини та забезпечує стале постачання продуктів харчування населенню. Дослідницький процес базувався на аналізі відповідних літературних джерел, документів та існуючих стратегій продовольчої безпеки. Основною новизною статті є розроблений стратегічний план продуктової безпеки на період післявоєнного відновлення. З урахуванням стратегічних напрямків, розроблених для забезпечення продовольчої безпеки в умовах післявоєнного відновлення, та ураховуючи складений стратегічний план на 2030 рік, важливо зазначити, що даний план відповідає поточній ситуації та враховує необхідність адаптації до викликів післявоєнного відновлення. Результати дослідження вказують на важливість врахування військової ситуації та особливостей післявоєнного відновлення при формуванні стратегії продовольчої безпеки. Перший етап передбачає відновлення інфраструктури та засобів виробництва, надання продовольчої допомоги та залучення інвестицій. Також підкреслюється важливість підготовки кваліфікованих фахівців та забезпечення безпеки сільськогосподарських угідь. Другий етап спрямований на зміцнення продовольчої безпеки та включає розробку систем реагування на кризові ситуації, заохочення інновацій у сільському господарстві, співпрацю з міжнародними партнерами, зміцнення ринків продовольчих товарів та охорону навколишнього середовища. Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування розробленого стратегічного плану органами влади та громадськими організаціями для забезпечення сталого доступу населення до продуктів харчування в умовах конфлікту та війни.

Посилання

Уряд провалив реалізацію Стратегії продовольчої безпеки України – експерт. Агрополіт, 2022. URL: https://agropolit.com/news/23106-uryad-provaliv-realizatsiyu-strategiyu-prodovolchoyi-bezpeki-ukrayini--ekspert

Про схвалення Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року. КМУ, Розпорядження від 25.11.2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=33eec8aa-b768-4234-8f5d-7014601cf6e7&title=

Франчук В., Копитко М., Мельник С. Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах мінливого безпекового середовища. Вчені записки університету "Крок№, 3 (67), 2022. DOI: 10.31732/2663-2209-2022-67-9-17

П’ять місцевих ініціатив для зміцнення продовольчої безпеки громад під час війни. UNDP, 2022. URL: https://www.undp.org/uk/ukraine/blog/pyat-mistsevykh-initsiatyv-dlya-zmitsnennya-prodovolchoyi-bezpeky-hromad-pid-chas-viyny

Крилов Д.В. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України в сучасних умовах. Проблеми сучасних трансформацій, 7, 2023. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-03-07

Белоусова І. А. Методологічні засади посилення економічної безпеки України в контексті формування продовольчої безпеки. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 2019, 145–150. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-145-150

Березюк С., Гонтарук Я., Ясінська Б. (2023). Забезпечення большой безпеки держави в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство, 2023, (47). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44

Яремчук Н. В., Гонтарук Я. В. Перспективи розвитку виробництва та переробки зерна в Україні. При-чорноморські економічні студії. 2022. Випуск 74. С. 88–97. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.74-13

Бойко В., Бойко, Л. Продоволь тека та ризики для аграрного виробництва під час війни в Україні. Економіка та суспільство, 2022, 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27

Агакерімова Р. (2023). Вплив Україні на національну та глобальну продовольчу безпеку. Економіка та суспільство, 2023, 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-53

Uriad provaliv realizatsii Stratehii prodovolchoi bezpeky Ukrainy – ekspert [The Government Failed to Implement the Strategy of Food Security in Ukraine - Expert]. (2022). Agropolit. URL: https://agropolit.com/news/23106-uryad-provaliv-realizatsiyu-strategiyu-prodovolchoyi-bezpeki-ukrayini--ekspert [In Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii prodovolchoi bezpeky na period do 2030 roku [On Approval of the Food Security Strategy for the Period up to 2030]. (2020). KMU, Rozporiadzhennia vid 25.11.2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=33eec8aa-b768-4234-8f5d-7014601cf6e7&title= [In Ukrainian].

Franchuk, V., Kopytko, M., & Melnyk, S. (2022). Zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy v umovakh minlyvoho bezpekovoho seredovyshcha [Ensuring Food Security of Ukraine in a Changing Security Environment]. Vcheni zapysky universytetu "Krok," 3(67), 9-17. DOI: 10.31732/2663-2209-2022-67-9-17 [In Ukrainian].

Pyat mistsevykh initsiatyv dlia zmitsnennia prodovolchoi bezpeky hromad pid chas viyny [Five Local Initiatives to Strengthen Community Food Security during War]. (2022). UNDP. URL: https://www.undp.org/uk/ukraine/blog/pyat-mistsevykh-initsiatyv-dlya-zmitsnennya-prodovolchoyi-bezpeky-hromad-pid-chas-viyny [In Ukrainian].

Krylov, D. V. (2023). Problemy zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy v suchasnykh umovakh [Issues of Ensuring Food Security in Ukraine in Modern Conditions]. Problemy suchasnykh transformatsii, 7. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-03-07 [In Ukrainian].

Belousova, I. A. (2019). Metodolohichni zasady posylennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy v konteksti formuvannia prodovolchoi bezpeky [Methodological Foundations for Strengthening Economic Security in Ukraine in the Context of Food Security Formation]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK," 1(53), 145–150. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-145-150 [In Ukrainian].

Bereziuk, S., Hontaruk, Ya., & Yasinska, B. (2023). Zabezpechennia bolshoi bezpeky derzhavy v umovakh voiennoho stanu [Ensuring State Security in Times of War]. Ekonomika ta suspilstvo, 2023, (47). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44 [In Ukrainian].

Yaremchuk, N. V., & Hontaruk, Ya. V. (2022). Perspektyvy rozvytku vyrobnytstva ta pererobky zerna v Ukraini [Prospects for the Development of Grain Production and Processing in Ukraine]. Pry-Chornomorski ekonomichni studii, 74, 88–97. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.74-13 [In Ukrainian].

Boiko, V., & Boiko, L. (2022). Prodovol teka ta ryzyky dlia ahrarnoho vyrobnytstva pid chas viyny v Ukraini [Food Security and Risks for Agricultural Production during the War in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, 2022, 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27 [In Ukrainian].

Ahakerimova, R. (2023). Vplyv Ukrainy na natsionalnu ta hlobalnu prodovolchu bezpeku [Ukraine's Impact on National and Global Food Security]. Ekonomika ta suspilstvo, 2023, 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-53 [In Ukrainian].

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Кривохижа, Є., Башлай, С., & Курило, Ю. (2023). СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-59
Розділ
ЕКОНОМІКА