КОНЦЕПЦІЯ КАЙДЗЕН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: Кайдзен, Totall Quality Management (TQM), Lean Production (LP), Just-in-time (JIT), Гемба Кайдзен, Бліц Кайдзен

Анотація

У статті розкрито сутність концепції Кайдзен. Першочерговий аспект зосереджено на теоретичній базі, зокрема, підкреслено важливість безперервного вдосконалення процесів виробництва, розробки допоміжних бізнес-процесів, управління ними. Представлено взаємозв’язок Кайдзену з теорією загального управління якістю (ТQM), що дозволяє виокремити три основні напрями функціонування з орієнтацією на якість. Розкрито практичні аспекти реалізації Lean Production (LP) та Just-in-time (JIT) на основі Кайдзену. Пріоритетну роль в дослідженні відведено Інституту Кайдзену, який зосереджує свою увагу на навчанні, сертифікації та бенчмаркінгу у напрямі Кайдзен. Підкреслено важливість розроблення моделі TFL, яка дає можливість покращити процеси в цілому ланцюгу постачання. Окреслено нові прогресивні напрями розвитку даної концепції (Гемба Кайдзен, Бліц Кайдзен).

Посилання

Masaaki Imai Kaizen Institute Announces the Passing of its founder. URL: https://kaizen.com/news/kaizen-institute-annouces-passing-of-founder-masaaki-imai/ (дата звернення: 01.09.2023).

Masaaki Imai Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy. McGraw Hill. 2007. 325р.

Taiichi Ohno The Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press 2019. 176p.

Крикавський Є. В., Фігун Н. В. Застосування філософії Kaizen у логістичному ланцюзі – як важливий чинник підвищення доданої вартості замінних частин. Зб. наук. пр. Луцький нац. техн. ун-т. Вип. 7 (26). Ч. 2. Луцьк, 2010.

Jeffrey K. Liker. The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest. McGraw-Hill. 2004. 352 p.

Фалович В.А. Формування та розвиток комплексу емерджентних якостей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового призначення: дис … д-ра екон. наук: 08.00.04. Тернопіль, 2018. 493с.

Фалович В.А. Система Kaizen: від робочого місця (5S) до

ланцюга поставок (TFM). Вісник Національного університету "Львівська

політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. с. 136-141.

James P. Womack, Daniel T. Jones. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Free Press. 2003. 396р.

Харрісон А. Хоук Р. Ван. Управління логістикою: Розробка стратегій логістичних операцій / пер. з англ. за наук. ред. О.Є.Міхейцева. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Бук. 2007. 368с.

Masaaki Imai Kaizen Institute Announces the Passing of its founder. Available at: https://kaizen.com/news/kaizen-institute-annouces-passing-of-founder-masaaki-imai/ (accessed 04.08.2022).

Masaaki I. (2007) Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy. New York: McGraw Hill.

Taiichi O. (2019) The Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. San-Francisco: Productivity Press.

Krykavskyy Y., Fihun N. (2010). Zastosuvannia filosofii Kaizen u lohistychnomu lantsiuzi – yak vazhlyvyi chynnyk pidvyshchennia dodanoi vartosti zaminnykh chastyn [The application of the Kaizen philosophy in the logistics chain is an important factor in increasing the added value of spare parts]. Scientific Journal of LNTU, 7 (26). P. 2. (in Ukrainian).

Liker. J.-K. (2004). The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest. New York: McGraw Hill.

Falovych V. (2018). Formuvannia ta rozvytok kompleksu emerdzhentnykh yakostei v lantsiuhu postavok na rynku tovariv promyslovoho pryznachennia [Formation and development of a complex of emergent qualities in the supply chain in the market of industrial goods]: dissertation manuscript.Ternopil: ZUNU. (in Ukrainian).

Falovych V. (2013) Systema Kaizen: vid robochoho mistsia (5S) do lantsiuha postavok (TFM) [Kaizen system: from the workplace (5S) to supply chain management (TFM)]. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University "Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development. (in Ukrainian).

Womack J., Jones D. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. New-York: Free Press.

Harrison A., Van Hoek R. (2011). Logistics Management: Developing Strategic Logistics Operations. New-York: Prentice-Hall.

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Гірна, О. (2023). КОНЦЕПЦІЯ КАЙДЗЕН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ . Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-87
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ