ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК: ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Ключові слова: ланцюг поставок, логістика постачання, надійність постачальника, логістичний профіль, партнерство

Анотація

У статті окреслено важливість оцінювання постачальника для формування довготривалих партнерських відносин у ланцюгу поставок з побудовою його логістичного профілю. Проаналізовано постачальницьку діяльність ТОВ «Епіцентр К» у розрізі концепції логістики. Із 3,5тис. різних постачальників компанії ТОВ «Епіцентр К» було обрано Група «Śnieżka». Представивши детальний аналіз її діяльності, здійснено оцінювання надійності Групи «Śnieżka» як одного із постачальників. Отримано основний показник: надійність постачання, який склав 0,883. Для того, щоб оцінити подальші перспективи зростання надійності до 1, сформовано логістичний профіль постачальника, який містить 16 критеріїв оцінювання, в результаті чого виявлено ряд негативних елементів. Запропоновано комплекс заходів, який дає можливість елімінувати ці негативні чинники та досягти максимального рівня надійності.

Посилання

У світі зростає запит на зміну ланцюгів постачання. URL: https://logist.fm/news/u-sviti-zrostaie-zapit-na-zminu-lancyugiv-postachannya (дата звернення: 04.08.2022).

Саєнсус М.А. Організаційно-економічні основи управління холодною логістикою підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Одеса, 2021. 50 с.

Відновлення ланцюгів постачань під час пандемії – план на сьогодні і майбутнє. URL: https://logistics-ukraine.com/tag/ (дата звернення: 04.08.2020).

Рикованова І.С., Гірна О.Б., Савченко Ю.Т. Логістика постачання : навч. посібник. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. 104с.

Gumesson E. Total Relation Marketing. Oxford, Butteworth Heinemann. 2000. 244p.

Otto J. Marketing relacij. Koncepcja і stosowanie. Warszawa: C.H.Beck, 2001. 356s.

Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 844 с.

Окландер М.А. Логістика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 346 с.

Чухрай Н.І., Гірна О.Б. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики : монографія. Львів : “Інтелект-Захід”, 2007. 232 с.

Виробництво і логістика «Епіцентр К». URL: https://epicentrk.ua/ua/about/vyrobnytstvo-i-logistyka/ (дата звернення: 22.05.2021).

Епіцентр відкрив свій перший фулфілмент-центр у Києві. URL: https://epicentrk.ua/ua/news/epitsentr-vidkriv-sviy-pershiy-fulfilment-tsentr-u-ki-vi.html (дата звернення: 22.05.2021).

Звіт про управління ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА». URL: https://www.sniezka.ua/novini/dijalnist-kompaniji-2020-roku (дата звернення 22.08.2022).

Фінансова звітність ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА». URL: https://www.sniezka.ua/novini/dijalnist-kompaniji-2020-roku (дата звернення 22.08.2022).

Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг : Підручник. 2-ге вид. Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. 472с.

Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Под. общ. ред. В.С. Лукинского. СПб. : Питер, 2004. 316 с.

U sviti zrostaie zapyt na zminu lantsiuhiv postachannia [There is a growing demand in the world to transform supply chains]. Available at: https://logist.fm/news/u-sviti-zrostaie-zapit-na-zminu-lancyugiv-postachannya (accessed 04.08.2022).

Saensus M.A. (2021) Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy upravlinnia kholodnoiu lohistykoiu pidpryiemstv [Organizational and economic foundations of management of cold logistics of enterprises]: thesis abstract. Odesa: Odessa National Economic University, 24 p. (in Ukrainian)

Vidnovlennia lantsiuhiv postachan pid chas pandemii – plan na sohodni i maibutnie [Restoring supply chains during a pandemic is a plan for today and the future]. Available at: https://logistics-ukraine.com/tag/ (accessed 04.08.2022)

Rykovanova I.S., Hirna O.B., Savchenko Y.T. (2021) Lohistyka postachannia: navch.posibnyk [Supply logistics: training manual]. Lviv: HALYCH-PRESS, 104 p. (in Ukrainian)

Gumesson E. (2000) Total Relation Marketing. Oxford, Butteworth Heinemann. 244 p.

Otto J. (2001) Marketing relacij. Koncepcja і stosowanie. Warszawa: C.H.Beck. 356 s.

Krykavskyy Y., Pokhylchenko O., Fertsch M. (2017) Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [Logistics and supply chain management]. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University. (in Ukrainian)

Oklander M. (2008) Logistyca [Logistics]. Kyiv: Centr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Chukhrai N., Hirna O. (2007) Formuvannia lantsiuha postavok: pytannia teorii ta praktyky [Modeling of the supply chain: theory and practice]. Lviv: Intelekt-Zakhid.

Vyrobnytstvo i lohistyka «Epitsentr K» [Production and logistics of the "Epicenter K"]. Available at: https://epicentrk.ua/ua/about/vyrobnytstvo-i-logistyka/ (accessed: 21.05.2021)

Epitsentr vidkryv svii pershyi fulfilment-tsentr u Kyievi [Epicenter has opened its first fulfillment center in Kyiv]. Available at: https://epicentrk.ua/ua/news/epitsentr-vidkriv-sviy-pershiy-fulfilment-tsentr-u-ki-vi.html (accessed: 21.05.2021).

Zvit pro upravlinnia TOV «Sniezhka-Ukraina» [Report on the management of SNEZHKA-UKRAINE LLP]. Available at:: https://www.sniezka.ua/novini/dijalnist-kompaniji-2020-roku (accessed 22.08.2022).

Finansova zvitnist TzOV «SNIeZhKA-UKRAINA» [Financial reporting of SNEZHKA-UKRAINE LLP]. Available at:: https://www.sniezka.ua/novini/dijalnist-kompaniji-2020-roku (accessed 22.08.2022).

Krykavskyy E., Chukhrai N. (2004) Promyslovyi marketynh: Pidruchnyk. 2-he vyd. [Industrial marketing: Textbook. 2nd edition]. Lviv: Publishing House of the Lviv Polytechnic, 472 p.

Christopher M. (2004) Lohystyka y upravlenye tsepochkamy postavok [Logistics and management of supply chains]. Ed. By Lukinskyy V. St. Petersburg, Piter, 316 p. (in Russian)

Переглядів статті: 301
Завантажень PDF: 383
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Гірна, О. (2022). ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК: ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-39
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ