ПОВЕДІНКОВІ ЧИННИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРАДИГМИ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: бюджет, податкові надходження, прямі податки, прибуткове оподаткування, майнове оподаткування, поведінкові чинники

Анотація

Досліджено фіскальну ефективність прямих податків і визначено вплив поведінкових чинників на реалізацію парадигми прямого оподаткування в умовах воєнного стану. Структуровано систему прямого оподаткування в Україні. Визначено її недоліки, які значною мірою проявилися під час повномасштабного вторгнення російської федерації. За допомогою основних теорій поведінкових фінансів окреслено чинники, які вплинули на прийняття фінансових рішень в цілому і виконання бюджетів всіх рівнів зокрема. Досліджено динаміку бюджетних ресурсів держави, сформованих за рахунок прямих податків. Проаналізовано трансформації фіскальних ефектів прямого оподаткування у 2022 році. Розглянуто податкові новації, запроваджені в умовах воєнного стану. Обґрунтовано, що в умовах невизначеності та поглиблення безпекових ризиків вагомого (а іноді і – вирішального) значення набувають саме поведінкові чинники сплати прямих податків.

Посилання

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення: 01.08.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17#Text (дата звернення: 02.08.2023).

Городецька Т.Е., Андрієнко Ю.С. Сучасні форми прямого оподаткування. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 30. С. 397¬401.

Міністерство фінансів України : Інформація про виконання Державного бюджету України за 2022 рік. URL: https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538 (дата звернення: 04.08.2023).

Крицька І. Скільки людей та бізнесу повернулися на деокуповані території. Інфографіка за областями. Forbes Ukraine. 2023. URL: https://forbes.ua/news/skilki-lyudey-ta-biznesu-povernulisya-na-deokupovani-teritorii-infografika-po-oblastyakh-04042023-12817 (дата звернення: 04.08.2023).

ЦЕС: Як повернути додому вимушених мігрантів з України? Голос України. 2023. URL: http://www.golos.com.ua/article/368771 (дата звернення: 04.08.2023).

Звітність про виконання Зведеного бюджету України. Open Budget. URL: https://openbudget.gov.ua (дата звернення: 04.08.2023).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 р. № 2120-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2120-20#Text (дата звернення: 04.08.2023).

Чижова Т.В. Сучасні реалії прямого оподаткування в Україні та перспективи розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 904¬907.

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. # 2456-VI. [Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 02.12.2010 r. # 2456-VI] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17#Text (accessed August 02, 2023).

Horodetska T.E., Andriienko Yu.S. (2019) Suchasni formy priamoho opodatkuvannia [Modern forms of direct taxation]. Infrastruktura rynku - Market infrastructure, vol. 30, pp. 397-401.

Ministerstvo finansiv Ukrainy : Informatsiia pro vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2022 rik [Ministry of Finance of Ukraine: Information on the implementation of the State Budget of Ukraine for 2022]. URL: https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538 (accessed August 04, 2023).

Krytska I. (2023) Skilky liudei ta biznesu povernulysia na deokupovani terytorii. Infohrafika za oblastiamy [How many people and businesses have returned to the de-occupied territories. Infographics by region]. Forbes Ukraine. URL: https://forbes.ua/news/skilki-lyudey-ta-biznesu-povernulisya-na-deokupovani-teritorii-infografika-po-oblastyakh-04042023-12817 (accessed August 04, 2023).

TsES: Yak povernuty dodomu vymushenykh mihrantiv z Ukrainy [CES: How to bring home forced migrants from Ukraine?] (2023) Holos Ukrainy - Voice of Ukraine. URL: http://www.golos.com.ua/article/368771 (accessed August 04, 2023).

Zvitnist pro vykonannia Zvedenoho biudzhetu Ukrainy [Reporting on the implementation of the Consolidated Budget of Ukraine]. Open Budget. URL: https://openbudget.gov.ua (accessed August 04, 2023).

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 r. № 2120-IХ. [On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the effect of norms during the period of martial law: Law of Ukraine dated] URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2120-20#Text (accessed August 04, 2023).

Chyzhova T.V. (2017) Suchasni realii priamoho opodatkuvannia v Ukraini ta perspektyvy rozvytku [Modern realities of direct taxation in Ukraine and prospects for development]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky - Global and national economic problems, vol. 20, pp. 904-907.

Переглядів статті: 91
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Сідельникова, Л. (2023). ПОВЕДІНКОВІ ЧИННИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРАДИГМИ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-80
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ