УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ FINTEX НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Ключові слова: фінансові технології, відкритий банкінг, Системи електронних платежів, необанк, мережа POWER BANKING, безготівкові платежі в мережі Інтернет, банківський ідентифікатор BankID, цифровий банкінг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану законодавчо-нормативного-регулювання, оцінці переваг та недоліків розвитку фінансових технологій на ринку банківських послуг в Україні. У процесі дослідження використано статистичний та порівняльний аналіз безготівкових платежів в мережі Інтернет, здійснено оцінку динаміки показників розвитку необанків, проаналізовано та систематизовано заходи Національного банку з метою удосконалення регулювання FINTEX в Україні. Розвитку фінансових технологій в Україні сприяє політика Національного банку та затвердження ним Стратегії розвитку фінансового сектору України у 2023 році. Одними із основних досягнень сфери фінтех в Україні є впровадження НБУ банківського ідентифікатора BankID, створення мережі POWER BANKING в час енергетичних проблем в Україні, запровадження нового покоління Системи електронних платежів НБУ (СЕП) на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Визначено, що в переспективі, підвищення зручності безготівкових розрахунків у країні за допомогою QR-коду, впровадження відкритого банкінгу (Open Banking), поширення віртуальних каналів обслуговування, персоналізованих фінансових послуг, мобільних рішень та поширення співробітництва традиційних фінансових установ з фінтех-компаніями, сприятиме кращому задоволенню потреб клієнтів і вимагатиме від регуляторів та ФГВФО більш гнучкого підходу до регулювання та нагляду за широким спектром учасників фінансового ринку та подальшій імплементації нормативно-правових вимог ЄС.

Посилання

Фінтех у цифрах - 2023: Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній. URL: https://drive.google.com/file/d/1VhMWkG3CeG_A5oDmi25Az0DyTurjDOiK/view (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Каталог фінтех-компаній України 2023: Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній: URL: https://drive.google.com/file/d/1u9EKTulzzgm2EkhZMoROoDXLTce86LZ5/view (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Feyen E., Natarajan H., Saal M. (2023) Fintech and the future of finance market and policy implication URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099450005162250110/pdf/P17300600228b70070914b0b5edf26e2f9f.pdf (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Шевченко О, Рудич Л. Розвиток фінансових технологій в умовах цифровізації економіки України. Ефективна економіка 2020. №7 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/63.pdf (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Коваленко Ю. Особливості нормативно-правового регулювання fintech на диджиталізованих ринках банківських і страхових послуг в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2023 № 1 (33), URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/282030/276248 (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Стратегія розвитку фінансового сектору України: Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finsector_NBU.pdf?v=4 (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Розвиток фінтеху в Україні.URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025 (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Віблий П., Кондратюк М. Розвиток фінансових технологій в Україні в умовах війни Галицький економічний вісник, 2022. № 3 (76) https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/76/1080.pdf (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Незламний фінтех – PaySpace Magazine Awards 2022: названі найкращі фінтех-бренди та найвпливовіші експерти URL: https://psm7.com/uk/fintech/nesokrushimyj-fintex-payspace-magazine-awards-2022-nazvany-luchshie-fintex-brendy-i-samye-vliyatelnye-eksperty.html (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Картковий ринок у II кварталі 2023 року: частка безготівкових операцій з картками – на високому рівні: Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/kartkoviy-rinok-u-ii-kvartali-2023-roku-chastka-bezgotivkovih-operatsiy-z-kartkami--na-visokomu-rivni (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Запрацювало нове покоління СЕП – на базі стандарту ISO 20022 в цілодобовому режимі/ URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zapratsyuvalo-nove-pokolinnya-sep--na-bazi-standartu-iso-20022-v-tsilodobovomu-rejimi (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Затверджено Концепцію відкритого банкінгу в Україні URL:.https://bank.gov.ua/ua/news/all/zatverdjeno-kontseptsiyu-vidkritogo-bankingu-v-ukrayini (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Концепція відкритого банкінгу: Національний банк України.https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Open_banking_conception_NBU_2023.pdf?v=4 (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Open Banking: що це і як вплине на фінтех-ринок України https://fondy.ua/uk/knowledge/open-banking/ (дата звернення 23 вересня 2023 р.)

Ukrainska asotsiatsiia fintekh ta innovatsiinykh kompanii (2023) Fintekh u tsyfrakh – 2023 [Fintech in numbers – 2023] Available at: https://drive.google.com/file/d/1VhMWkG3CeG_A5oDmi25Az0DyTurjDOiK/view (accessed September 23, 2023).

Ukrainska asotsiatsiia fintekh ta innovatsiinykh kompanii (2023) Kataloh fintekh-kompanii Ukrainy 2023: [Catalog of fintech companies of Ukraine 2023] Available at: https://drive.google.com/file/d/1u9EKTulzzgm2EkhZMoROoDXLTce86LZ5/view (accessed September 23, 2023).

Feyen E., Natarajan H., Saal M. (2023) Fintech and the future of finance market and policy implication Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099450005162250110/pdf/P17300600228b70070914b0b5edf26e2f9f.pdf (accessed September 23, 2023).

Shevchenko O, Rudych L. (2020) Rozvytok finansovykh tekhnolohii v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky Ukrainy. [Development of financial technologies in the conditions of digitization of the economy of Ukraine] Efektyvna ekonomika - Efficient economy. №7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/63.pdf (accessed September 23, 2023).

Kovalenko Yu. (2023] Osoblyvosti normatyvno-pravovoho rehuliuvannia fintech na dydzhytalizovanykh rynkakh bankivskykh i strakhovykh posluh v Ukraini. [Peculiarities of legal regulation of fintech in the digitalized markets of banking and insurance services in Ukraine] Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. - Problems and prospects of economics and management. № 1 (33). Available at: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/282030/276248 (accessed September 23, 2023).

Natsionalnyi bank Ukrainy (2023) Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrain: [Financial sector development strategy of Ukraine] Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finsector_NBU.pdf?v=4 (accessed September 23, 2023).

Rozvytok fintekhu v Ukraini [Fintech development in Ukraine] Available at: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025 (accessed September 23, 2023).

Viblyi P., Kondratiuk M. (2022) Rozvytok finansovykh tekhnolohii v Ukraini v umovakh viiny [Development of financial technologies in Ukraine in the conditions of war] Halytskyi ekonomichnyi visnyk - Galician Economic Bulletin. No. 3 (76) Available at: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/76/1080.pdf (accessed September 23, 2023).

Nezlamnyi fintekh – PaySpace Magazine Awards 2022: nazvani naikrashchi fintekh-brendy ta naivplyvovishi eksperty [Unbreakable FinTech - PaySpace Magazine Awards 2022: Top FinTech Brands and Most Influential Experts Named] Available at: https://psm7.com/uk/fintech/nesokrushimyj-fintex-payspace-magazine-awards-2022-nazvany-luchshie-fintex-brendy-i-samye-vliyatelnye-eksperty.html (accessed September 23, 2023).

Kartkovyi rynok u II kvartali 2023 roku: chastka bezghotivkovykh operatsii z kartkamy – na vysokomu rivni: Natsionalnyi bank Ukrainy. [The card market in the II quarter of 2023: the share of non-cash transactions with cards is at a high level ] Available at https://bank.gov.ua/ua/news/all/kartkoviy-rinok-u-ii-kvartali-2023-roku-chastka-bezgotivkovih-operatsiy-z-kartkami--na-visokomu-rivni (accessed September 23, 2023).

Zapratsiuvalo nove pokolinnia SEP – na bazi standartu ISO 20022 v tsilodobovomu rezhymi A new generation of SEP was launched - based on the ISO 20022 standard in a 24-hour mode] Available at https://bank.gov.ua/ua/news/all/zapratsyuvalo-nove-pokolinnya-sep--na-bazi-standartu-iso-20022-v-tsilodobovomu-rejimi (accessed September 23, 2023).

Zatverdzheno Kontseptsiiu vidkrytoho bankinhu v Ukraini [The concept of open banking in Ukraine was approved] Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zatverdjeno-kontseptsiyu-vidkritogo-bankingu-v-ukrayini (accessed September 23, 2023).

Natsionalnyi bank Ukrainy (2023) Kontseptsiia vidkrytoho bankinhu: [Concept of open banking:] Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Open_banking_conception_NBU_2023.pdf?v=4 (accessed September 23, 2023).

Open Banking: shcho tse i yak vplyne na fintekh-rynok Ukrainy [Open Banking: what it is and how it will affect the fintech market of Ukraine] Available at: https://fondy.ua/uk/knowledge/open-banking/ (accessed September 23, 2023).

Переглядів статті: 106
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Пшик, Б., & Грудзевич , У. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ FINTEX НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ . Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-67
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ