ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ВПЛИВОВІ ФАКТОРИ

  • Тетяна Китайчук Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-8171-1220
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестор, фактори впливу, іноземні інвестиції, оцінка інвестиційної привабливості

Анотація

У статті досліджено економічну сутність, теоретичні основи та практичні аспекти, що лежать в основі інвестиційної привабливості, а також виявили ключові впливові фактори, які визначають її рівень. Аналіз цих аспектів дозволили нам отримати глибше розуміння процесів, що відбуваються в сучасних інвестиційних ринкових умовах та виявити шляхи підвищення привабливості для потенційних інвесторів. Інвестиційна привабливість в сучасних умовах є ключовим фактором для розвитку економічних систем та залучення капіталу. Ця концепція включає в себе не лише матеріальні показники, але й комплексний аналіз теоретичних аспектів, які визначають ступінь привабливості інвестиційного середовища. Проведено аналіз ключових чинників, які впливають на інвестиційну привабливість, включаючи розгляд різноманітних аспектів, що можуть визначати привабливість інвестиційного об'єкта.

Посилання

Відбудова україни відкриває нові можливості для залучення іноземних інвестицій у приватний сектор. Київ, 2023. URL://https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=09fa99ee-ae7e-41ca-9788-1804029d97bb&title=Investitsii (дата звернення: 25.03.2023).

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства та організації. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 22 від 23.02.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98#Text

Бланк І. О. Фінансова стратегія підприємства. Київ, 2010. 720 с.

Аранчій Д. С. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю. матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 26 жовт. 2017 р.). м. Полтава, 2017. С 144-147.

Крихівська Н. О., Чернишова Г. М. Інвестиційна привабливість України: основні проблеми та шляхи їх вирішення. Економіка і суспільство. 2017. Випуск No 9. С. 260–264.

Гайдуцький А. П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки. Економіка та інноваційний розвиток національного господарства. матеріали Всеукраїнський науково-виробничий журнал (м. Хмельницький, 5 трав. 2013 р.). м. Хмельницький, 2013. С. 119–128.

Козаченко Г. В. Управління інвестиціями на підприємстві : монографія. Київ : Лібра, 2014. 368 с.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник. Київ : ЦМЛ, 2014. 376 с.

Шпортько Г. Ю., Козенкова Н. П., Козенкова В. Д. Оцінка інвестиційної привабливості промислового підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 11. С. 31–34. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3550

Vidbudova ukrayiny vidkryvaye novi mozhlyvosti dlya zaluchennya inozemnykh investytsiy u pryvatnyy sektor [ The reconstruction of Ukraine opens up new opportunities for attracting foreign investment in the private sector]. Kyiv, 2023. Available at: //https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=09fa99ee-ae7e-41ca-9788-1804029d97bb&title=Invesitsii (accessed September 26, 2023).

Metodyka intehralʹnoyi otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva ta orhanizatsiyi [The method of integral assessment of the investment attractiveness of the enterprise and organization]. Nakaz Ahentstva z pytanʹ zapobihannya bankrut·stvu pidpryyemstv ta orhanizatsiy [Order of the Agency for the Prevention of Bankruptcy of Enterprises and Organizations]. No. 22 of February 23, 1998. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98#Text (accessed September 24, 2023).

Blank I. O. (2010) Finansova stratehiya pidpryyemstva [Financial strategy of the enterprise]. Kyyiv, 720 p. (in Ukrainian)

Aranchiy D. S. (2017) Investytsiyna pryvablyvistʹ pidpryyemstv: sutnistʹ, faktory vplyvu ta otsinka isnuyuchykh metodyk analizu [Investment attractiveness of enterprises: essence, influencing factors and assessment of existing methods of analysis]. Problemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennya upravlinnya pidpryyemnytsʹkoyu diyalʹnistyu. materialy II Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (m. Poltava, 26 zhovt. 2017 r.). m. Poltava, 2017. pp.144-147. (in Ukrainian)

Krykhivsʹka N. O., Chernyshova H. M. (2017) Investytsiyna pryvablyvistʹ Ukrayiny: osnovni problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya [nvestment attractiveness of Ukraine: main problems and ways to solve them]. Ekonomika i suspilʹstvo [Economy and society]. Vypusk No 9. pp. 260-264. (in Ukrainian)

Haydutsʹkyy A. P. (2013) Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti ekonomiky [Assessment of the investment attractiveness of the economy]. Ekonomika ta innovatsiynyy rozvytok natsionalʹnoho hospodarstva. materialy Vseukrayinsʹkyy naukovo-vyrobnychyy zhurnal (m. Khmelʹnytsʹkyy, 5 trav. 2013 r.). m. Khmelʹnytsʹkyy, pp. 119–128. (in Ukrainian)

Kozachenko H. V. (2014) Upravlinnya investytsiyamy na pidpryyemstvi [Management of investments in the enterprise] : monohrafiya. Kyyiv : Libra, 368 h. (in Ukrainian)

Mayorova T. V. (2014) Investytsiyna diyalʹnistʹ [Investment activity]: navchalʹnyy posibnyk. Kyyiv : TSML, 2014. 376 p. (in Ukrainian)

Shportʹko H. YU., Kozenkova N. P., Kozenkova V. D. (2014) Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti promyslovoho pidpryyemstva [Assessment of the investment attractiveness of an industrial enterprise]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. № 11. pp. 31–34. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3550 (accessed September 25, 2023).

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Китайчук, Т. (2023). ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ВПЛИВОВІ ФАКТОРИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-65
Розділ
ЕКОНОМІКА