ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕДОЛІКИ РАДИКАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ

  • Тетяна Китайчук Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-8171-1220
Ключові слова: податкова реформа, модель оподаткування, податки, ставка податку, тіньовий сектор

Анотація

У статті розглянуто сутність пропонованої податкової реформи за моделлю «10-10-10», недоліки та перспективи її можливого впровадження. Дана реформа передбачає зниження кількох ключових податкових ставок до 10 %: податок на прибуток буде замінено на податок на виведений капітал, податок на додану вартість пропонується замінити податком з роздрібного продажу. Податок на доходи фізичних осіб, який нині складає 18 %, буде реформовано і поступово його ставка також досягне 10%. Крім того, пропонується скасувати єдиний соціальний внесок у розмірі 22% і підвищити військовий збір з 1,5% до 3%. Також планується ліквідувати низку податків та зборів. Для деяких податків передбачено перехідний період протягом 5-7 років. Точні податкові ставки, план-графік їх зміни будуть визначені після побудови моделі та прогнозних розрахунків.

Посилання

Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 11.09.2022).

Делас В.А., Грицаюк А.В. Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні. International Scientific Journal “Internauka”. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15209421251472.pdf (дата звернення: 11.09.2022).

Дубовик О.Ю., Любчик О.К. Методичні аспекти визначення дієвості податкового механізму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія «Економіка і менеджмент». 2018. № 29. С. 87–90.

Варналій З.С. Податкова система України: інституціонально-функціональна структура та шляхи модернізації. Економічний дискурс : Міжнародний науковий журнал. 2018. Випуск № 2. С. 15–24.

Ткачик Л.П., Бешко О.Я. Спрощена система оподаткування як інструмент агресивного податкового планування. Молодий вчений. 2018. № 2 (54). С. 758–763.

Усе по 10%: скільки коштуватиме Україні радикальна податкова реформа. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/08/22/690660/ (дата звернення: 11.09.2022).

Решение о налоговой реформе в Украине будет одобрено после консультаций с партнерами – замглавы ОП Шурма. URL: https://ru.interfax.com.ua/news/economic/858028.html (дата звернення: 12.09.2022).

Радикальна податкова реформа: що насправді ховається за «10-10-10». URL: https://24tv.ua/economy/podatkova-reforma-10-10-10-shho-oznachaye-dumka-ekspertiv_n2144630 (дата звернення: 12.09.2022).

Що не так з податковою реформою «10-10-10%». URL: https://biz.censor.net/m3362567. (дата звернення: 12.09.2022).

Podatkovyj kodeks Ukrajiny vid 02.12.2010 roku # 2755-VI [Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed: 11.09.2022).

Delas V.A., Ghrycajuk A.V. Aktualjni problemy ta naprjamy reformuvannja sproshhenoji systemy opodatkuvannja v Ukrajini [Actual problems and directions of reforming the simplified taxation system in Ukraine]. International Scientific Journal “Internauka”. Available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15209421251472.pdf (accessed: 11.09.2022).

Dubovyk O.Ju., Ljubchyk O.K. (2018) Metodychni aspekty vyznachennja dijevosti podatkovogho mekhanizmu [Methodical aspects of determining the effectiveness of the tax mechanism]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogho ghumanitarnogho un-tu. Serija «Ekonomika i menedzhment», vol. 29, pp. 87–90.

Varnalij Z.S. (2018) Podatkova systema Ukrajiny: instytucionaljno-funkcionaljna struktura ta shljakhy modernizaciji [Tax system of Ukraine: institutional and functional structure and ways of modernization]. Ekonomichnyj dyskurs: Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal, vol. 2, pp. 15–24.

Tkachyk L.P., Beshko O.Ja. (2018) Sproshhena systema opodatkuvannja jak instrument aghresyvnogho podatkovogho planuvannja [Simplified taxation system as a tool of aggressive tax planning]. Molodyj vchenyj, vol. 2 (54), pp. 758–763.

Use po 10%: skiljky koshtuvatyme Ukrajini radykaljna podatkova reforma [All 10%: how much a radical tax reform will cost Ukraine]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/08/22/690660/ (accessed: 11.09.2022).

Reshenye o naloghovoj reforme v Ukrayne budet odobreno posle konsuljtacyj s partneramy – zamghlavy OP Shurma [The decision on tax reform in Ukraine will be approved after consultations with partners – Deputy Head of the OP Shurma]. Available at: https://ru.interfax.com.ua/news/economic/858028.html (accessed: 12.09.2022).

Radykaljna podatkova reforma: shho naspravdi khovajetjsja za «10-10-10» [Radical tax reform: what really hides behind "10-10-10"]. Available at: https://24tv.ua/economy/podatkova-reforma-10-10-10-shho-oznachaye-dumka-ekspertiv_n2144630 (accessed: 12.09.2022).

Shho ne tak z podatkovoju reformoju «10-10-10%» [What is wrong with the "10-10-10%" tax reform]. Available at: https://biz.censor.net/m3362567 (accessed: 12.09.2022).

Переглядів статті: 349
Завантажень PDF: 224
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Китайчук, Т. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕДОЛІКИ РАДИКАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-26
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ