ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: фінансове забезпечення, фермерське господарство, фінансово-економічна безпека, державна підтримка, сільські кредитні кооперативи

Анотація

Стаття присвячується актуальним питанням визначення фінансового забезпечення. Поганий фінансовий стан більшості фермерських господарств значно знижують їхню адаптивність до ринкових умов господарювання, породжуючи проблему: малий капітал – низька продуктивність – низький дохід – малий капітал. Недостатнє фінансове забезпечення за рахунок прибутку започатковує новий етап розвитку галузі – кредит. На сучасному етапі розвитку аграрної економіки назріла необхідність організації широкодоступної мережі кредитування фермерських господарств за рахунок об’єднання і активізації наявних у сільській місцевості фінансових ресурсів. В усьому світі для підтримки розвитку дрібних і середніх суб’єктів господарювання на селі використовується кооперативна система кредитування. В статті запропоновано вирішення проблеми фінансового забезпечення фермерських господарств, що необхідні для стабільної фінансово-економічної безпеки.

Посилання

Бєлялов Т.Е., Корінь І.В. Фінансово-економічна безпека підприємства та напрями її підвищення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 2 (07). С. 235–238.

Дудник О.С. Перспективи розвитку фермерства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 3. С. 92–97.

Кубай О.Г. Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництва в контексті збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2 (56). С. 79–94.

Сільське господарство України: статистичний збірник. 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf (дата звернення: 31.08.2023р.).

Фермерське господарство – прогресивна форма господарювання на селі. URL: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/fermerstvo-ikooperaciya/fermerstvo-ta-kooperaciya

Bielialov, T.E. and Korin', I.V. (2017), Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstva ta napriamy yii pidvyshchennia [Financial and economic security of the enterprise and directions of its increase], Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 2 (07), pp. 235–238.

Dudnyk, O.S. (2016), Perspektyvy rozvytku fermerstva v Ukraini [Prospects for the development of farming in Ukraine], Ekonomika APK, vol. 3, pp. 92–97.

Kubaj, O.H. (2019), Problemy ta perspektyvy rozvytku haluzi roslynnytstva v konteksti zbalansovanoho vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Problems and prospects for the development of crop production in the context of sustainable use of agricultural lan], Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 2 (56), pp. 79–94.

Silske hospodarstvo Ukrainy: statystychnyi zbirnyk [State Statistics Service of Ukraine] (2021), Agriculture of Ukraine: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf (Accessed звернення: 31.08.2023р.).

Fermerske hospodarstvo – prohresyvna forma hospodariuvannia na seli [Farming is a progressive form of farming in the countryside] [Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine] (2022): https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/fermerstvo-i-kooperaciya/fermerstvo-ta-kooperaciya (Accessed 01.09.2023).

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Павлова, Г., Волчанська, Л., & Ковальов, Д. (2023). ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-44
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ