ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕКРУТМЕНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: персонал, працівники, підприємство, кваліфікація, інструментарій, рекрутмент

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням використання на підприємствах інструментарію рекрутменгу. Ефективне функціонування організацій, яке прямо впливає на добробут населення і держави загалом, неможливе без належної системи пошуку, відбору та підбору персоналу. Ефективна система найму працівників організації сприяє повноцінному використанню кадрового потенціалу, підвищенню професіоналізму, кваліфікації працівника та рівня конкурентоспроможності на ринку праці, виступає засобом профілактики масового безробіття. У сучасних ринкових умовах значимість суб’єктів господарювання зростає в геометричній прогресії. В статті визначено сутність та значення системи пошуку та відбору персоналу в організації. Охарактеризовано сучасні методи пошуку та підбору персоналу. Визначено особливості систем рекрутингу сучасних організацій. Оцінено ефективність системи пошуку та відбору персоналу компанії ПП «ДЕ ЛЮКС ГРУП». Та розроблено рекомендації щодо покращення підбору та відбору персоналу на ПП «ДЕ ЛЮКС ГРУП».

Посилання

Балабнова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 468 с.

Lytvyn V., Vysotsk, V., Pukac, P., Boby, G., Pakholo, B. A method for constructing recruitment rules based on the analysis of a specialist’s competences. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. № 6(2 (84)). P. 4–14. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.85454.

Бей Г., Середа Г. Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів. Економіка і Організація Управлінн. 2019. № 2. С. 93–101. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.10 (дата звернення: 12.09.2023).

Лобза А., Бикова А., Криша В. Аналіз та перспективи розвитку рекрутингової діяльності у сфері IT. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 3(77). DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-17 (дата звернення: 07.09.2023)

Цимбалюк С. О. Рекрутинг персоналу: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2019. 355 с. URL: http://projects.dunehd.com/bitstream/handle/2010/35637/Tsymbalyuk_Rekr_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 10.09.2023).

Recruiting Trends for 2021. Betterteam : Website. 2021. URL: https://www.betterteam.com/recruiting-trends

Кадровий портал Jobs.юа. URL: https://jobs.ua/ (дата звернення 11.09.2023)

Balabnova, L. V. and Sardak, O. V. (2011), Upravlinnia personalom [Staff Management]. Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Lytvyn, V., Vysotska, V., Pukach, P., Bobyk, G., & Pakholok, B. (2016). Metod pobydovu pravil pidbory personaly na osnovi anaalizy kompetenciiy fahivciiy [A method for constructing recruitment rules based on the analysis of a specialist’s competences]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (2 (84)), 4–14. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.85454 [in English].

Bei, H., & Sereda, H. (2019). Transformatciiy HR-tehnologiiy pid vplivom cifrovizatcii bisnes-procesiv [Transformation of HR-technologies under the influence of digitalization of business processes]. Ekonomika i Orhanizatsiya Upravlinnya, 2, 93–101. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.10 [in Ukrainian].

Lobza, A., Bykova, A., & Krysha, V. (2020). Analiz I mozhlivosty rozvitky rekrutingovoyi diyalnosty v nomy [Analysis and Opportunities for the Development of Recruitment Activity in it]. Problems of Systemic Approach in the Economy, 3(77). DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-17 [in Ukrainian].

Тsymbalyuk, S. O. (2019). Pidbir personaly [Staff recruitment]. Kyiv: KNЕU. 355 p. Retreived from: http://projects.dunehd.com/bitstream/handle/2010/35637/Tsymbalyuk_Rekr_19.pdf? sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Recruiting Trends for 2021. Betterteam : [Website]. 2021. Retreived from: https://www.betterteam.com/recruiting-trends

Каdroviy portal. Jobs.uа. Retreived from: https://jobs.ua/

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Гнилянська, Л., Демчук, А., & Юрчик, А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕКРУТМЕНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-17
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають