ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ

Ключові слова: фінансування, проект, інноваційний проект, підприємство, міжнародна технічна співпраця

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням фінансування інноваційних проектів міжнародної технічної співпраці. Коли людина вирішує розпочати власний бізнес чи розширити вже існуючий, то однією з головних проблем стає капітал для втілення цієї ідеї. В цьому випадку на допомогу можуть прийти власні (збереження, нерозподілений прибуток), залучені (акціонування, розширення статутного фонду) або позичкові кошти (різні види кредитів, випуск облігацій тощо). Важливим при цьому є прийняти таке рішення щодо залучення коштів, яке буде найбільш ефективним, щоб структура джерел фінансування була якнайкраща. В статті визначено сутність та значення понять « фінансування» та «міжнародна технічна співпраця». Розглянуто особливості міжнародної технічної співпраці України. Визначено суть міжнародної технічної співпраці та фінансування інноваційних проектів. Вивчено сферу фінансування інноваційних проектів ТОВ «Окко-Драйв АЗС». Та розроблено рекомендації щодо здійснення фінансування інноваційних проектів ТОВ «Окко-Драйв» АЗС» в умовах міжнародної технічної співпраці.

Посилання

Лукʼянов В.С. Фінансиалізація як прояв глобалізаційної трансформації. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 4 (142). С. 15–23.

Епіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності. Економіка і суспільство. 2016. № 3. С. 189–192.

Шарманська В. М., Вітюк В. В. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання. Молодий вчений. 2018. № 1(53). С. 550–552.

Геєць В. М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання. Економіка України. 2015. № 1. С. 4–25.

Корнійчук Г.В. Характеристика фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії. Економіка АПК. 2016. № 11. С. 44–48.

Громова А.Є. Фінансовий потенціал, як основа формування прибутку підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип.5. С.75–78.

П’ятницька Г. Т., Найдюк В. С. Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 7–16.

Характеристика та фінансова звітність ТОВ «Окко-Драйв АЗС» за 2020- 2022рр. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/20122395/

Lukianov V.S. (2013) Finansializatsia kak proiavlenie globalizatsionnoy transformatsii [Financialization as a manifestation of globalization transformation]. Aktualni problemy ekonomiky. № 4 (142), pp. 15–23.

Yepifanova I. Yu., Humeniuk V. S. (2016) Prybutkovist' pidpryiemstva: suchasni pidkhody do vyznachennia sutnosti [Profitability of the enterprise: modern approaches to defining the essence]. Economy and society, no. 3, pp. 189–192.

Sharmans'ka V. M., Vitiuk V. V. (2018) Analiz zabezpechenosti pidpryiemstva osnovnymy zasobamy ta efektyvnosti ikh vykorystannia [Analysis of the company's fixed assets and the effectiveness of their use]. Young scientist, no. 1(53), pp. 550–552.

Heiets' V. M. (2015) Bar'iery na shliakhu rozvytku promyslovosti na innovatsijnij osnovi ta mozhlyvosti ikh podolannia [Barriers to the development of industry on an innovative basis and opportunities to overcome them]. Ukraine economy, no. 1, pp. 4–25.

Korniychuk G.V. (2016) Harakterystyka finansovoho potencialu pidpryyemstva jak ekonomichnoi katehorii [Characteristics of the financial potential of the enterprise as an economic category]. , 11, 44–48. (in Ukrainian)

Gromova A.Ye. (2017) Finansovyj potencial yak osnova formuvania prybutku pidpryyemstva [Financial potential as a basis for the formation of enterprise profits]. Ekonomika ta upravlinia pidpryyemstvamy, 5, 75–78. (in Ukrainian)

P'iatnyts'ka H. T., Najdiuk V. S. (2018) Finansova stijkist' iak bazys dlia vyznachennia stratehichnoho vektoru innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstva [Financial stability as a basis for determining the strategic vector of innovative development of the enterprise]. Investments: practice and experience, no. 4, pp. 7–16.

Harakteristika ta finansova zvitnist/ ТОV «Okko-Draiyv AZS» за 2020-2022rr. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/20122395/

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Гнилянська, Л., Кісь, М., & Білоус, Ю. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ . Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-56
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають