АНАЛІЗ РИНКУ УПАКОВКИ ДЛЯ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ХЕНД-МЕЙД ПАКУВАННЯ

Ключові слова: упаковка, ювелірні вироби, маркетинг, просування, інновації, епоксидні смоли

Анотація

Стаття присвячена актуальним напрямам розробки та просування пакування для ювелірних виробів на основі епоксидної смоли. Обґрунтовано необхідність розвитку виробництва пакування в стилі хенд-мейд на основі епоксидних матеріалів та різних наповнювачів. Проаналізовано цінову ситуацію на ринку пакувальних виробів в найбільших ювелірних компаніях. Зроблено, що більшість продавців ювелірних виробів роблять акцент на доступність, пропонуючи клієнтам бюджетні варіанти пакування, особливо для стандартних дизайнів. Розроблено способи виробництва та просування упаковки для ювелірних виробів на основі епоксидної смоли та наповнювачів з відходів виробництва та склобою. Доведено, що створення упаковок на основі епоксидних смол в стилі хенд-мейд дасть можливість потенційним покупцям у вигляді ювелірних магазинів підкреслити унікальність своїх виробів і отримати переваги перед конкурентами. Визначено, що стратегія просування розробленої лінійки має полягати в розвитку співробітництва між виробниками упаковки та ювелірними компаніями для формування лінійки відповідних до потреб замовників за кольором дизайном та розміром

Посилання

Коршак Є.Ю., Суслова Т.О. Роль бренд-менеджменту у підвищенні продаж на прикладі компанії Pandora. Бренд-менеджмент: маркетингові технології. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14 березня 2023 р.). Київ : Держ. Торг.-екон. Ун-т. 2023. С. 181–183.

Мельник Ю.В., Мякуш О.М. Сучасні тенденції електронної торгівлі на міжнародному ринку хендмейд-продукції. Modern Economics. 2020. № 21. С. 134–140. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-21.

Каряка О.Ю., Костюченко Л.В. Упаковка як засіб просування та продажу ювелірної продукції. Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: ХV МНПК 26-27 жовтня 2018 р. Київ : НАУ, 2018. С. 108–110.

Кобець Д.Л. Особливості маркетингової стратегії в ювелірній галузі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 6. Т. 2. С. 118–123. DOI: https://orcid.org/0000-0002-4822-2951

Колесник О.В. Маркетингові стратегії управління збутом на ювелірному ринку. Технології та дизайн. 2014. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_4_14.

Korshak Ye.Iu., Suslova T.O. (2023). Rol brend-menedzhmentu u pidvyshchenni prodazh na prykladi kompanii Pandora [The role of brand management in increasing sales on the example of the Pandora company]. Brend-menedzhment: marketynhovi tekhnolohii. Materialy V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 14 bereznia 2023 r.). Kyiv: Derzh. Torh.-ekon. Un-t, р. 181–183.

Melnyk Yu.V., Miakush O.M. (2020). Suchasni tendentsii elektronnoi torhivli na mizhnarodnomu rynku khendmeid-produktsii [Modern trends of e-commerce in the international market of handmade products]. Modern Economics. № 21. Р. 134–140. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-21.

Kariaka O.Iu., Kostiuchenko L.V. (2018). Upakovka yak zasib prosuvannia ta prodazhu yuvelirnoi produktsii [Packaging as a means of promotion and sale of jewelry products]. Problemy pidhotovky profesiinykh kadriv z lohistyky v umovakh hlobalnoho konkurentnoho seredovyshcha: KhV MNPK 26-27 zhovtnia 2018 r. Kyiv: NAU. P. 108–110

Kobets D.L. (2021). Osoblyvosti marketynhovoi stratehii v yuvelirnii haluzi [Peculiarities of the marketing strategy in the jewelry industry]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. No. 6. T. 2. P. 118–123. DOI: https://orcid.org/0000-0002-4822-2951

Kolesnyk O.V. (2014). Marketynhovi stratehii upravlinnia zbutom na yuvelirnomu rynku [Marketing strategies of sales management in the jewelry market Marketing strategies of sales management in the jewelry market]. Tekhnolohii ta dyzain. № 4. Retreived from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_4_14.

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Гонтарук, Я., Трапаідзе, С., & Левченко, Є. (2023). АНАЛІЗ РИНКУ УПАКОВКИ ДЛЯ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ХЕНД-МЕЙД ПАКУВАННЯ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-18
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають