ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

  • Богдан Дергалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-8791-9121
  • Наталя Деркач Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0009-0005-7378-1260
Ключові слова: фінансове планування, економічне планування, оптимізація планових рішень, фінансова стратегія

Анотація

У статті відмічено, що в сучасних умовах економічного спаду й жорсткої конкурентної боротьби у підприємств посилюється потреба в раціональному фінансовому планування діяльності. Досліджено основні проблеми фінансового планування, що призводять до значних економічних втрат і прорахунків. Запропоновано шляхи оптимізації планових рішень шляхом формування фінансової стратегії та фінансового плану підприємства. Зроблено висновок, що фінансове планування може стати інструментом, що сприятиме економічному зростанню та відносній захищеності підприємств.

Посилання

Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент. Київ : Наук. думка, 2013. С. 375.

Тєшева Л.В., Хохлов М.П., Петрова І.М. Роль фінансового планування у сучасних умовах господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 314–320.

Янковська В.А., Хижняк А.М. Теоретичні основи планування та прогнозування на підприємстві. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 2. 166 с.

Богацька Н.М. Методичні підходи до оцінки платоспроможності сучасних підприємств. Економічний простір. 2010. № 41. С. 212–222.

Равенков А. Фінансове планування на підприємстві. Проблеми теорії та практики управління. 2013. № 4. С. 72–78.

Злобіна К.С. Підходи до визначення ефективності фінансового планування на підприємстві. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 19. С. 315–320.

Ставська Ю.В. Фінансове планування на підприємстві в умовах сучасного ринкового господарства. Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Житомир, 2019. С. 241–242.

Гриньова В.М. Фінансове планування на сучасному підприємстві. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця : Редакційно-видавничий, 2021. 205 с.

Ситник Г.В. Структурно-логічна послідовність фінансового планування на основі процесно-орієнтованого підходу. Фінанси України. 2014. № 8. С. 112–124.

Sheludko V.M. (2013) Finansovyi menedzhment [Financial Management]. Kyiv: Nauk.dumka.

Tyesheva L.V., Khokhlov M.P., Petrova, I.M. (2018) Rol finansovoho planuvannia u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [The role of financial planning in modern economic conditions]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 23, pp. 314–320.

Yankovska V.A., Khizhnyak A.M. (2015) Teoretychni osnovy planuvannia ta prohnozuvannia na pidpryiemstvi [Theoretical foundations of planning and forecasting at the enterprise]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, 166 p.

Bogatska N.M. (2010) Metodychni pidkhody do otsinky platospromozhnosti suchasnykh pidpryiemstv [Methodical approaches to assessing the solvency of modern enterprises]. Ekonomichnyi prostir, vol. 41, pp. 212–222.

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Дергалюк, Б., & Деркач, Н. (2023). ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-19
Розділ
ЕКОНОМІКА