ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ У СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

  • Павло Шевчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-0622-1747
  • Богдан Дергалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-8791-9121
Ключові слова: маркетинг, політика, стратегія, маркетинговий комплекс, конверсія, ринок, конкурентоспроможність

Анотація

У даній роботі описано процес формування маркетингової політики, та окреслено основні теоретичні аспекти, такі як визначення та основні елементи. Також було проаналізовано попередні роботи вітчизняних та іноземних науковців з теми конкурентоспроможності та маркетингу. Актуальність дослідження визначається високою конкуренцією на різних ринках, що зумовлює необхідність формування ефективної стратегії виробництва та реалізації, та відсутністю єдиної схеми, через велику кількість теоретичних напрацювань та підходів. Метою статті є опис поняття та розробка альтернативної базової схеми формування маркетингової політики на підприємстві. Основою роботи опис схеми управління маркетинговою політикою. Визначення способів та методів вирішення описаних проблем носять рекомендаційний та теоретичний характер, вся ж робота загалом має не лише прикладний а й ознайомчий характер та є зрозумілою для людей, що не володіють термінологією чи не мають відповідних наукових та професійних ступенів.

Посилання

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : підручник. Київ : КНЕУ, 2009. 328 с.

Павленко А. Ф. Маркетинг: підручник / за ред. А. В. Войчак. Київ : КНЕУ, 2003. 246 с.

Карпенко Н. В. Маркетингова діяльність підприємств споживчої кооперації : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. 259 с.

Карпенко Н. В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 363 с.

Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми : монографія. Київ : КНЕУ, 2002. 245 с.

Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, орієнтований на ринок / пер. з англ. під ред. В. Б. Колчанова. Санкт-Петербург, 2005. 800 с.

Балабанова Л.В. Маркетинг менеджмент : наукове видання. Донецьк : ДонНУЕТ, 2001. 549 с.

Хулей Г., Сондерс Дж., Пірсі Н. Маркетингова стратегія та конкурентне позиціонування (переклад). Дніпро : Баланс Бізнес Букс, 2005. 800 с.

Voichak A. V. (2009) Marketynhovyi menedzhment: pidruchnyk [Marketing management: textbook]. Kyiv: KNEU.

Pavlenko A. F. (2003) Marketynh: pidruchnyk [Marketing: textbook]. Kyiv: KNEU.

Karpenko N. V. (2010) Marketynhova diialnist pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii: monohrafiia [Marketing activity of consumer cooperative enterprises: monograph]. Poltava: RVV PUET.

Karpenko N. V. (2008) Upravlinnia marketynhom na pidpryiemstvakh maloho ta serednoho biznesu: monohrafiia [Marketing management at small and medium-sized enterprises: monograph]. Poltava: RVV PUSKU.

Kudenko N. V. (2002) Marketynhovi stratehii firmy: monohrafiia [Marketing strategies of the firm: monograph]. Kyiv: KNEU.

Lamben Zhan-Zhak (2005) Menedzhment, oriientovanyi na rynok / per. z anhl. pid red. V. B. Kolchanova [Market-oriented management. Translated by V. B. Kolchanova]. Sankt-Peterburh.

Balabanova L. V. (2001) Marketynh menedzhment: naukove vydannia [Marketing management: scientific edition]. Donetsk: DonNUET.

Khulei H., Sonders Dzh., Pirsi N. (2005) Marketynhova stratehiia ta konkurentne pozytsionuvannia (pereklad) [Marketing strategy and competitive positioning (translation)]. Dnipro: Balans Biznes Buks.

Переглядів статті: 159
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Шевчук, П., & Дергалюк, Б. (2022). ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ У СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-32
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ