ІННОВАЦІЇ В HR-МЕНЕДЖМЕНТІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: HR-менеджмент, управління персоналом, розвиток персоналу, організаційна культура, конкурентоспроможність

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи щодо впровадження інновацій у сфері HR-менеджменту готельно-ресторанного бізнесу. Визначено, що сучасні технології та зміни у поведінці споживачів формують значні виклики для готельно-ресторанного сектору. На основі цього доведено, що дана галузь повинна адаптуватись до визначених технологічних змін для підтримки належного рівня власної конкурентоспроможності. Розглянуто основні аспекти інновацій у сфері HR-менеджменту готельно-ресторанного бізнесу. З’ясовано, що одним із ключових факторів успіху підприємства в даній сфері є залучення та утримання кваліфікованого персоналу. Доведено, що саме застосування інноваційних методів рекрутингу кваліфікованих працівників може суттєво підвищити ефективність роботи підприємства готельно-ресторанної сфери. Розглянуто особливості впровадження сучасних інформаційних технологій у HR-процесах готельно-ресторанного бізнесу.

Посилання

Дзямулич М. І. Ефективність функціонування системи розвитку персоналу на підприємстві. Економічний форум. 2023. № 1. С. 3–7.

Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Управління розвитком персоналу підприємства в умовах економічної глобалізації. Економічний форум. 2020. № 3. С. 138–142.

Потьомкіна О. В., Дзямулич М. І., Шубала І. В. Стимулювання праці як чинник забезпечення ефективності використання персоналу. Економічний форум. 2019. № 1. С. 132–137.

Чалюк Ю. О. Глобальний соціально-економічний розвиток в умовах VUCA, SPOD, DEST та BANI світу. Економіка та суспільство. 2022. № 36.

Чалюк Ю. О. Індекси як критерії оцінки міжнародної соціально-економічної динаміки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. № 31. С. 138–145.

Чалюк Ю. О Срібна економіка: демографічні зміни та економічні можливості. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2023. № 1(107). С. 50–59.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в професійній діяльності у системі нових тенденцій цифровізації економіки. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 2021. Випуск 18 (71). С. 248–255.

Шматковська Т. О., Стащук О. В., Дзямулич М. І. Великі дані та бізнес-моделювання економічних систем. Ефективна економіка. 2021. № 5.

Al-Refaie A. Effects of human resource management on hotel performance using structural equation modeling. Computers in Human Behavior. 2015. Vol. 43. Pp. 293–303.

Melnyk, K., Shmatkovska, T. Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational Control. British Journal of Economics, Management & Trade. 2016. Vol. 14(4). P. 1–12.

Siraj N., Hágen I., Cahyadi A., Tangl A., Desalegn G. Linking Leadership to Employees Performance: The Mediating Role of Human Resource Management. Economies. 2022. Vol. 10(5). Art. 111.

Dziamulych, M. I. (2023). Efektyvnist funktsionuvannia systemy rozvytku personalu na pidpryiemstvi [The effectiveness of the personnel development system at the enterprise]. Ekonomichnyi forum, vol. 1, pp. 3–7. (in Ukrainian)

Dziamulych M. I., & Shmatkovska T. O. (2020). Upravlinnia rozvytkom personal pidpryiemstva v umovakh ekonomichnoi globalizatsii [Management of enterprise personnel development in conditions of economic globalization]. Ekonomichnyi Forum, vol. 3, pp. 138–142. (in Ukrainian)

Potiomkina, O. V., Dziamulych, M. I., & Shubala, I. V. (2019). Stymuliuvannia pratsi, iak chynnyk zabezpechennia efektyvnosti vykorystannia personalu [Stimulating work as a factor in ensuring the efficiency of personnel use]. Ekonomichnyi forum, vol. 1, pp. 132–137. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu. O. (2022). Hlobalnyi sotsialno-ekonomichnyi rozvytok v umovakh VUCA, SPOD, DEST ta BANI svitu [Global socio-economic development in the conditions of VUCA, SPOD, DEST and BANI world]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 36. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu.O. (2020) Indeksy yak kryterii otsinky mizhnarodnoi sotsialno-ekonomichnoi dynamiky [Indices as criteria for assessing international socio-economic dynamics]. Naukovyi visnyk Uzhorodskogo Natsionalnogo Universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekono-michni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 31, рp. 133–140. (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu. O. (2023). Sribna ekonomika: demohrafichni zminy ta ekonomichni mozhlyvosti [The Silver Economy: Demographic Change and Economic Opportunity]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 1(107), pp. 50–59. (in Ukrainian)

Shmatkovska, T. O., & Dziamulych, M. I. (2021). Suchasni informatsiini ta komunikatsiini tekhnologii v profesiinii diialnosti u systemi novykh tendentsii tsyfrovizatsii ekonomiky [Modern information and communication technologies in professional activity in the system of new trends in digitalization of the economy]. Ekonomichni nauky. Seria “Regionalna ekonomika”, vol. 18(71), pp. 248–255. (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., Stashchuk, O. V., & Dziamulych, M. I. (2021). Velyki dani ta bisnes-modeliuvannia eko-nomichnykh system [Big data and business modeling of economic systems]. Efektyvna ekonomka, vol. 5. (in Ukrainian).

Al-Refaie, A. (2015). Effects of human resource management on hotel performance using structural equation modeling. Computers in Human Behavior, vol. 43, pp. 293–303.

Melnyk, K., & Shmatkovska, T. (2016). Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational Control. British Journal of Economics, Management & Trade, vol. 14(4), pp. 1–12.

Siraj, N., Hágen, I., Cahyadi, A., Tangl, A., & Desalegn, G. (2022). Linking Leadership to Employees Performance: The Mediating Role of Human Resource Management. Economies, vol. 10(5), art. 111.

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Шейко, Ю. (2023). ІННОВАЦІЇ В HR-МЕНЕДЖМЕНТІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-9
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА