ІННОВАЦІЇ В ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ: ВПЛИВ НА МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

  • Геннадій Холодний Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-7160-5782
  • Юлія Холодна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-7160-5782
Ключові слова: інновації, товарна політика, маркетингові стратегії, конкурентоспроможність, споживча цінність

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми ефективності сфери товарної політики, пов’язані з впровадженням інноваційних рішень та їх впливом на формування маркетингових стратегій та конкурентоспроможності підприємств. Визначено, що інтенсифікація темпів розвитку технологій та динаміки зміни споживацьких уподобань вимагає від суб’єктів господарювання не лише функціональної адаптації до нових умов, але й активного впровадження найновіших інноваційних рішень у власну товарну політику. Розглянуто сучасні інноваційні рішення, що застосовуються в товарній політиці підприємств. Досліджено поняття інновацій у контексті товарів та послуг, розглянуто їх конкретні види та основні характеристики. Визначено ключові переваги застосування інноваційних рішень у сфері формування товарної політики підприємств, такі як покращення якості продукції, забезпечення конкурентних переваг суб’єкта господарювання, залучення нових клієнтів та розширення ринкових можливостей.

Посилання

Дзямулич М. І., Урбан О. А. Концептуальні засади формування соціальної економіки в Україні. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». 2022. Випуск 19(75). С. 68–74.

Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Функціонування страхового ринку в умовах глобалізації. «Економічні науки». Серія «Облік і фінанси». 2016. Випуск 13(49). Ч. 2. С. 53–58.

Чалюк Ю. О. Суспільство 5.0 у японській концепції кейданрен. Mechanism of an Economic Regulation. 2023. Вип. 1(99). С. 65–74.

Чалюк Ю. О., Довганик Н. М. Вплив демографічного фактору на соціально–економічну стабільність Китаю. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». 2022. Вип. № 7(63). С. 72–82.

Шматковська, Т. О., Дзямулич, М. І., Стащук, О. В. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26.

Carter, J. Mastering Product Development: A Complete Guide. 2023. URL: https://www.tcgen.com/product-development (дата звернення: 23.07.2023).

Kangari, N. B. Innovation and product innovation in marketing strategy. Journal of Management and Marketing Research. 2015. Vol. 18.

Melnyk, K., Shmatkovska, T. Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational Control. British Journal of Economics, Management & Trade. 2016. Vol. 14(4). P. 1–12.

Perreault, W. D., & McCarthy, Jr. E. J. Basic marketing: a global management approach. Boston: The McGraw-Hill Companies, 2002, 848 р.

Dziamulych, M. I., & Urban, O. A. (2022). Kontseptualni zasady formuvannia sotsialnoi ekonomiky v Ukraini [Conceptual foundations of social economy formation in Ukraine]. Ekonomichni nauky. Seria “Regionalna ekonomika”, vol. 19(75), pp. 68–74. (in Ukrainian)

Dziamulych, M. I., & Chyzh, N. M. (2016). Funktsionuvannia strakhovogo rynku v umovakh globalizatsii [Functioning of the insurance market in the conditions of globalization]. Ekonomichni nauky. Seria “Oblik I finansy”, vol. 13(49), part 2, pp. 53–58. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu. O. (2023). Suspilstvo 5.0 u yaponskii kontseptsii keidanren [Society 5.0 in the Japanese concept of keidanren]. Mechanism of an Economic Regulation, vol. 1(99), pp. 65–74. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu. O., & Dovhanyk N. M. (2022). Vplyv demohrafichnoho faktoru na sotsialno-ekonomichnu stabilnist Kytaiu [The influence of the demographic factor on the socio-economic stability of China]. Internauka. Seriia: “Ekonomichni nauky”, vol. 7(63), pp. 72–82. (in Ukrainian)

Shmatkovska, T. O., Dziamulych, M. I., & Stashchuk, O. V. (2021). Osoblyvosti modeliuvannia bisnes-protsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Peculiarities of modeling business processes in the conditions of the formation of the digital economy]. Ekonomka ta suspilstvo, vol. 26. (in Ukrainian)

Carter, J. (2023). Mastering Product Development: A Complete Guide. Available at: https://www.tcgen.com/product-development/

Kangari, N. B. (2015). Innovation and product innovation in marketing strategy. Journal of Management and Marketing Research, vol. 18.

Melnyk, K., & Shmatkovska, T. (2016). Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational Control. British Journal of Economics, Management & Trade, vol. 14(4), pp. 1–12.

Perreault, W. D., & McCarthy, Jr. E. J. (2002). Basic marketing: a global management approach. Boston: The McGraw-Hill Companies.

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Холодний, Г., & Холодна, Ю. (2023). ІННОВАЦІЇ В ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ: ВПЛИВ НА МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-12
Розділ
МАРКЕТИНГ