ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В АУДИТІ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Ключові слова: кредиторська заборгованість, засоби контролю, цикл закупівель, твердження, інтелектуальний аналіз процесів

Анотація

У статті є досліджено застосування сучасних інструментів інтелектуального аналізу даних в оцінюванні ефективності функціонування системи внутрішнього контролю. Доведено, що аналіз бізнес-процесів та оцінювання ефективності заходів контролю суб’єкта господарювання аудитором традиційними методами, в умовах коли трансакції в комп’ютерних системах обробляються в автоматичному режимі, має обмежене застосування, подолати яке можна застосовуючи інструменти інтелектуального аналізу процесів. Запропоновано здійснювати тестування в аудиті кредиторської заборгованості таких заходів контролю як: авторизація, розподіл обов’язків, зіставлення приходних документів із рахунками-фактурами, для забезпечення достовірності таких тверджень як: існування, повнота, права і обов'язки, точність, оцінка та розподіл, класифікація, своєчасність, подання та розкриття інформації. Окреслено умови застосування в аудиті інструментів Process Mining, а також охарактеризовано проблеми щодо їх застосування в аудиторській діяльності. Визнано необхідність набуття здобувачами професії бухгалтера чи аудитора компетенцій оволодіння навичками використання інструментів Data Analysis.

Посилання

Бондаренко О.М., Матвєєва О.М., Ковальова В.Ю. Облік, аудит та управління кредиторською заборгованістю. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/195

Гасіч А. Аудит розрахунків з постачальниками та покупцями. Аудитор України. 2014. № 10 (227). С. 12–23.

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 315 (переглянутий в 2019 році) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення». URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2_ISA_315_(Revised_2019)_Full_Standard_and_Conforming_Amendments_(uk).pdf

Показники балансу підприємств. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.05.2023)

Крівцова Т.О. Удосконалення аудиту зобов’язань підприємств. Бізнес Інформ. 2019. № 6. C. 201–209. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-201-209

Крівцова Т.О., Лядова Ю.О. Аудит зобов’язань суб’єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти. Проблеми економіки. 2019. № 2 (40). С. 164–176. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-164-176

Корінько М.Д., Кушнір Є.О. Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування. 2017. № 1(79). C. 26–30. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-26-30

Король С.Я., Клочко А.О. Цифрові технології в обліку й аудиті. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 1. C. 170–176. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/1_2020/31.pdf

Потриваєва Н.В., Громова Я.М. Удосконалення аудиту поточних зобов’язань у взаємозв’язку з оптимізацією облікового процесу. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. Вип. 2. C. 11–15. URL: https://visnyk.mnau.edu.ua/statti/2018/n98/n98v2r2018potryvaieva.pdf

Пчелянська Г.Б., Маркова Т.Д., Дойчева К.С. Особливості аудиту в комп’ютерному середовищі. Економіка харчової промисловості. 2016. Том 8, Випуск 3. С. 46–51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2016_8_3_8

Сафарова А. Методика аудиту поточних зобов’язань. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 1. С. 59–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2015_1_14

Werner M., Wiese M., Maas A. Embedding process mining into financial statement audits. International Journal of Accounting Information Systems. Vol. 41. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2021.100514

Bondarenko O.M., Matvieieva O.M. & Kovalova V.Yu. (2021) Oblik, audyt ta upravlinnia kredytorskoiu zaborhovanistiu [Accounting, audit and management of payables]. Ekonomika ta suspilstvo Economy and society, vol. 25. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ view/195 (in Ukrainian)

Hasich A. (2014) Audyt rozrakhunkiv z postachalnykamy ta pokuptsiamy [Audit of settlements with suppliers and customers.]. Audytor Ukrainy Auditor of Ukraine, vol. 10 (227), pp. 12–23. (in Ukrainian)

Mizhnarodnyi standart audytu (MSA) 315 (perehlianutyi v 2019 rotsi) "Identyfikatsiia ta otsiniuvannia ryzykiv suttievoho vykryvlennia". [International Standard on Auditing (ISA) 315 (revised in 2019) "Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement"]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/2_ISA_315_(Revised_2019)_Full_Standard_and_Conforming_Amendments_(uk).pdf (in Ukrainian)

Pokaznyky balansu pidpryiemstv. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Balance sheet indicators of enterprises. Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed May, 02, 2023)

Krivtsova T. O. (2019) Udoskonalennia audytu zoboviazan pidpryiemstv [Improving the audit of liabilities of enterprises.]. Biznes Inform Business Inform, vol. (6), pp. 201–209. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-201-209 (in Ukrainian)

Krivtsova T. O. & Liadova Yu. O. (2019) Audyt zoboviazan subiektiv hospodariuvannia: teoretyko-metodychni aspekty [Audit of liabilities of business entities: theoretical and methodological aspects.]. Problemy ekonomiky Problems of economy, vol. 2 (40), pp. 164–176. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-164-176. (in Ukrainian)

Korinko M.D. & Kushnir Ye.O. (2017) Audyt dovhostrokovykh ta korotkostrokovykh zoboviazan [Audit of long-term and short-term liabilities.]. «Visnyk ZhDTU»: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia "Vestnik ZhSTU": Economics, management and administration, vol. 1(79), pp. 26–30. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-26-30 (in Ukrainian)

Korol S.Ia. & Klochko A.O. (2020) Tsyfrovi tekhnolohii v obliku y audyti [Digital technologies in accounting and auditing]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo State and regions. Series: Economics and Business, vol. 1, pp. 170–176. Available at: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/1_2020/31.pdf (in Ukrainian)

Potryvaieva N.V. & Hromova Ya.M. (2018) Udoskonalennia audytu potochnykh zoboviazan u vzaiemoziazku z optymizatsiieiu oblikovoho protsesu [Improving the audit of current liabilities in connection with the optimization of the accounting process]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region, vol. 2, pp. 11–15. Available at: https://visnyk.mnau.edu.ua/statti/2018/n98/n98v2r2018potryvaieva.pdf (in Ukrainian)

Pchelianska H.B., Markova T.D.& Doicheva K.S. (2016) Osoblyvosti audytu v kompiuternomu seredovyshchi [Features of audit in a computer environment]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti Economics of the food industry, vol. 8, issue 3, pp. 46–51. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2016_8_3_8 (in Ukrainian)

Safarova A. (2015) Metodyka audytu potochnykh zoboviazan [Methodology of auditing current liabilities]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, vol. 1, pp. 59–64. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2015_1_14 (in Ukrainian)

Werner M., Wiese M. & Maas A. (2021) Embedding process mining into financial statement audits. International Journal of Accounting Information Systems, vol. 41. DOI: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2021.100514

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Яремик, М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В АУДИТІ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-87
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ