ОБЛІК, АУДИТ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Ключові слова: кредиторська заборгованість, аудит, міжнародні стандарти, аудитор, облік, аналіз, зобов’язання, управління

Анотація

У даній статті досліджено теоретичні та практичні питання щодо визначення сутності кредиторської заборгованості, її руху в господарській діяльності; розглянуто основні методи проведення аудиту кредиторської заборгованості згідно до Міжнародних стандартів; особливості ефективного управління поточними зобов’язаннями підприємства; аналіз поточної кредиторської заборгованості; облік кредиторської заборгованості. Визначено місце поточних зобов’язань у діяльності підприємства. Повна та достовірна інформація забезпечує прийняття управлінських рішень щодо кредиторської заборгованості на підприємстві. Особливе місце в кредиторський заборгованості займають численні розрахунки з постачальниками і підрядниками. Ефективне управління кредиторською заборгованістю належить до необхідних умов успішної діяльності, оскільки воно створює передумови для швидкого розвитку бізнесу і збільшення фінансових можливостей підприємства.

Посилання

Левчинський Д.Л., Морозова Є.П. Основні засади аудиту кредиторської заборгованості згідно з міжнародними стандартами. Інтелект. 2016. Випуск 5. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2016/2016_5/2.pdf.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Частина 1, 2016-2017 рр. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-1_%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf (дата звернення: 22.03.2021).

Пустяк О.В., Демченко Я.М. Ефективність управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги: обліково-аналітичний аспект. Економіка і регіон. 2105. №3 (52). С. 88-95.

Levchinsky D.L., Morozova E.P. (2016). Basic principles of audit of accounts payable in accordance with international standards. Intelligence, issue 5. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2016/2016_5/2.pdf.

International standards for quality control, audit, inspection, other assurance and related services. Part 1, 2016-2017 URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-1_%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf (accessed: 22 March, 2021).

Pustyak O.V., Demchenko Ya.M. (2015). Effectiveness of accounts payable management for goods, works, services: accounting and analytical aspect. Economy and region, №3 (52), pp. 88-95.

Переглядів статті: 369
Завантажень PDF: 645
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Бондаренко, О., Матвєєва, О., & Ковальова, В. (2021). ОБЛІК, АУДИТ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-1
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ