ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: основні засоби, аудит, організація, методологія, етапи, фінансова звітність, підприємства

Анотація

У даній статті розглянуто особливості організації та методології проведення аудиту основних засобів, беручи до уваги положення Міжнародних стандартів аудиту (MCA). Наведено поняття основних засобів. Також досліджено основні завдання аудиту основних засобів. Наведено основні етапи аудиту основних засобів та показано особливості його проведення. Також були розглянуті основні джерела отримання аудиторських доказів при аудиті основних засобів. Показаний вплив аудиту основних засобів на фінансово-господарську діяльність підприємства. Визначено шляхи удосконалення аудиту основних засобів. Методологічною та інформаційною основою цієї роботи є нормативно-правові акти, наукові праці, періодичні матеріали та Інтернет-ресурси.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Аудит : Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. 2-е вид., перероб. та доп. Житомир : ПП «Рута», 2002. 672 с.

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту : навч. посіб. Київ : Каравела, 2004. 568 с.

Макаренко А. П., Гречана Л. С. Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту амортизації основних засобів. URL: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.3/175.pdf

Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика : Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. в допов. Київ : Алерта, 2012. 664 с.

Утенкова К.О. Аудит : Навчальний посібник. Київ : Алерта, 2011. 408 с.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Видання 2016–2017 років Частина І. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201(1).pdf

Butynecj F.F. Audyt: Pidruchnyk dlja studentiv specialjnosti «Oblik i audyt» vyshhykh navchaljnykh zakladiv. 2-e vyd., pererob. ta dop. –Zhytomyr: PP «Ruta», 2002. 672 s.

Kulakovsjka L.P., Picha Ju.V. Orghanizacija i metodyka audytu: navch. posib. Kyiv: Karavela, 2004. 568 s.

Makarenko A.P., Ghrechana L.S. Udoskonalennja metodychnykh pidkhodiv do provedennja audytu amortyzaciji osnovnykh zasobiv. URL: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.3/175.pdf

Oghijchuk M.F., Novikov I.T., Raghulina I.I. Audyt: orghanizacija i metodyka: Navch. posibnyk. 2-ghe vyd., pererob. i dopov. Kyiv: Alerta, 2012. 664 s.

Utenkova K.O. Audyt: Navchaljnyj posibnyk. Kyiv: Alerta, 2011. 408 s.

Mizhnarodni standarty kontrolju jakosti, audytu, oghljadu, inshogho nadannja vpevnenosti ta suputnikh poslugh Vydannja 2016–2017 rokiv Chastyna I. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201(1).pdf

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Бондаренко, О., Матвєєва, О., & Руденко, Л. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-24
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ